Zorg

Voor Ouderen Politiek Actief Borsele is een goede zorg en hulp voor de ouderen een belangrijk punt. Hoeveel verschillende handen hebben de ouderen thuis nodig bij huishoudelijke hulp, bij simpele medische hulp, bij mantelzorg, thuiszorg en tehuiszorg. Het aantal ouderen neemt toe en er is sprake van vergrijzing. Het beleid van het kabinet is er op gericht dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en in de toekomst zullen er meer verzorgingstehuizen gesloten worden. De indicatiestelling wordt steeds zwaarder om opgenomen te worden in een verzorgingshuis.

Wij zijn tegen het sluiten van verzorgingshuizen.


http://www.mijnkwaliteitvanleven.nl


Zorginfrastructuur.


Tot 2018 werden kosten voor infrastructuur betaald door het Rijk vanuit de
rijksregel Zorginfrastructuur.


Vanaf 2018 wordt dit overgeheveld naar gemeenten en is er via de integrale
uitkering Sociaal Domein geld beschikbaar gesteld om afbouw of voortzetting
van bestaande projecten op lokaal niveau te kunnen realiseren.


Wij vinden het dan ook belangrijk een tussenoplossing te vinden voor de
gemeente Borsele omdat er sprake is van een belangrijke functie voor ouderen.
Wij vragen het college spoedig met een beleidsadvies te komen om te
voorkomen dat voorzieningen die in de toekomst steeds belangrijker worden,
nu worden afgebroken.


In 2019 komt de minister met nieuw subsidiebeleid.
Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld wij vragen het bedrag van Euro
33.337 voor dit doel beschikbaar te stellen en voor het jaar 2018 eventueel uit het
integrale bedrag sociaal domein te bekostigen.


We moeten voorkomen dat voorzieningen die nu in een behoefte voldoen
worden afgebroken.
Het is niet te verwachten dat instellingen geld kunnen verhalen op de
rijksoverheid.
De afbouwregeling is tijdig aangekondigd dat geldt ook voor de gemeente. http://www.grdebevelanden.nl/ wiz/zorg_44081/

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.ndersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

https://www.regelhulp.nl/

Zorg

Veranderingen
In 2014 regelde de Rijksoverheid de langdurige zorg vooral via de AWBZ. Bijvoorbeeld behandeling of begeleiding voor mensen met autisme of persoonlijke verzorging en verpleging voor mensen met een lichamelijke beperking. De rijksoverheid richt zich vanaf 2015 alleen nog op mensen die in een (zorg)instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging krijgen.

GR de Bevelanden, afdeling WIZ regelt vanaf 2015 namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal de ondersteuning van mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn en is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen. 

Taken van gemeente naar GR de Bevelanden, afdeling WIZ
De gemeente regelde tot nu toe al hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo, alleen regelen de gemeenten uit de Bevelanden dit nu gezamenlijk via de afdeling WIZ van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorzieningen en hoe u een melding voor ondersteuning kunt doen. 

Wmo-voorzieningen

Hoe werkt het?

PGB

Mantelzorg

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (tot 1 december 2016)

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen


http://www.goes.nl/wiz/ collectieve-zorgverzekering- minima-2017_45074/

Ouderen betalen meer premie zorgverzekering


Nico van Scheijndel | 52 | Nieuwsbericht van: 28-11-2016 | Gewijzigd op: 29-11-2016Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de premies die ouderen en jongeren voor een aanvullende zorgverzekering betalen. Ouderen komen er een stuk slechter vanaf. Hoeveel betaalt u te veel?Een op de vier zorgverzekeraars laat ouderen meer betalen voor de aanvullende verzekering dan jongeren (geboortejaar 1990). Het verschil in premie is er bij de aanvullende zorgverzekering en ook bij de tandartsverzekering. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde premie voor de basisverzekering komend jaar met €7 per maand toeneemt. Opvallend is dat ouderen voor een aanvullende verzekering gemiddeld €11,30 per maand duurder uit zijn dan jongeren bij het maximale pakket. Het meest betalen ouderen meer bij het Zilveren Kruis, daar is verschil in premie tussen jong en oud € 17,55 per maand. Andere verzekeraars met grote verschillen zijn: De Amersfoortse met €17 euro verschil en FBTO met €14,34 verschil tussen jong en oud. Bij de tandartsverzekering is dit verschil gemiddeld €6,30. Ook hier is het Zilveren Kruis duurder voor ouderen met €10 verschil. Opvallend is dat De Amersfoortse en FBTO juist geen verschillen in premie hebben tussen jong en oud bij de tandartsverzekering.


Maakt uw huidige zorgverzekering onderscheid tussen jong en oud? Verander bij de zorgverzekeraar van uw keuze op hun website de geboortedata bij de offerteaanvraag. Als blijkt dat u op leeftijd wordt gediscrimineerd, loont het misschien de moeite om over te stappen naar een andere verzekeraar.
 
Bron: Zorgverzekering Informatie Centrum
De overheid verandert de langdurige zorg. Waarom is dat? 


 

In Nederland zijn zorg en ondersteuning goed geregeld. Voor ouderen en voor mensen met een auditieve, visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking, voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis of een psychische stoornis. Toch zijn veranderingen nodig. Want mensen vinden nu andere dingen belangrijk. Ouderen willen bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking of stoornis willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. Verandering van de langdurige zorg is ook nodig omdat het anders te duur wordt. 


 

Vanaf 1 januari 2015 is de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben een taak van de gemeente. Voorbeelden zijn begeleiding en dagbesteding. De zorgverzekeraar regelt de verpleging en verzorging thuis. De zorgverzekeraar regelt ook de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking. Dat zijn mensen met een visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis. Mensen die heel veel zorg en toezicht nodig hebben, kunnen terecht in een zorginstelling. Bijvoorbeeld zwaar demente ouderen of mensen die naast een zintuiglijke beperking ook een verstandelijke beperking hebben. 


 

De overheid legt deze veranderingen vast in wetten. De AWBZ verdwijnt. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)*. Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelen de gemeente en de zorgverzekeraar. De gemeente biedt ondersteuning thuis. Bijvoorbeeld woonbegeleiding of dagbesteding. Daarvoor zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Verpleging en verzorging zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), net als de behandeling van zintuiglijk gehandicapten. 


 

Wat verandert er voor mij? 


 

U heeft een visuele beperking, zoals een oogaandoening of doofblindheid (beperkt in horen en zien). Of u heeft een auditieve beperking, zoals doof of slechthorend. Of u heeft een taalontwikkelingsstoornis. Nu worden uw begeleiding en/of behandeling nog betaald uit de AWBZ. Ook de doventolk in de leefsituatie is onderdeel van de AWBZ.  


 

Op 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De belangrijkste veranderingen zijn: 


 

Hieronder leest u wat al deze veranderingen precies betekenen. 


 

Begeleiding in de Wmo 2015 


 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan mensen in de thuissituatie. Zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En goed kunnen meedoen in de samenleving. Woonbegeleiding, maatschappelijk werk, doofblindenbegeleidersvoorziening of dagbesteding zijn voorbeelden van deze hulp. 


 

Ik krijg al begeleiding. Wat verandert er? 


 

Uw begeleiding is vanaf 1 januari 2015 een taak van de gemeente. Uw gemeente informeert u dit jaar nog over de veranderingen. Aanbieders hebben landelijke afspraken gemaakt over de inkoop van deze specialistische ondersteuning. 


 

Is er een overgangsregeling? 


 

Ja. Als uw indicatie voor begeleiding op 1 januari 2015 nog geldig is, heeft u tot 31 december 2015 recht op dezelfde begeleiding als u nu krijgt. Als uw indicatie eerder afloopt, heeft u recht op dezelfde begeleiding tot de einddatum van uw indicatie. Uw gemeente kan u eerder een nieuw aanbod doen. Wat u precies nodig heeft, bepaalt de gemeente samen met u. Uw gemeente informeert u hierover. 


 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? Uw gemeente kan een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. 


 

Kan ik mijn begeleiding zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)?  

Ja. In de Wmo 2015 is een pgb mogelijk. Net als nu in de AWBZ. Wel gelden er voorwaarden voor het pgb. De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of u de verplichtingen van een pgb aankunt. 


 

Ik krijg nog geen begeleiding. Waar kan ik straks begeleiding aanvragen?  


 

Vanaf 2015 kunt u voor begeleiding terecht bij uw gemeente. Vindt u het lastig om zelf contact op te nemen? Vraag dan uw zorgaanbieder om hulp. Uw zorgaanbieder kan voor u contact met de gemeente opnemen. 


 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van mijn gemeente? 


 

Gemeenten hebben de taak om u de juiste ondersteuning aan te bieden. Daarom onderzoekt de gemeente eerst goed wat u precies nodigt heeft. Dit doet de gemeente samen met u. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met het aanbod van uw gemeente. Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dit doen binnen zes weken na de verzenddatum van de brief met het aanbod van uw gemeente.  


 

2 | Ik heb een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


 

In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. En u legt uit waarom u het er niet mee eens bent. 


 

Behandeling in de Zorgverzekeringswet 


 

Vanaf 1 januari 2015 valt behandeling onder de Zorgverzekeringswet. Het gaat hier om behandeling die u leert omgaan met uw beperking. Of die uw beperking (deels) opheft. Het doel van de behandeling is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. De behandeling richt zich daarom vaak niet alleen op u, maar ook op de mensen om u heen. Zodat zij leren hoe ze u kunnen helpen. 


 

Is er een overgangsregeling? 


 

Heeft u op 31 december 2014 een behandeltraject? Dan loopt uw behandeling gewoon door. U kunt bij dezelfde behandelaar blijven. 


 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 


 

Er bestaat geen eigen bijdrage in de Zorgverzekeringswet. Wel heeft u een verplicht eigen risico. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375. Dat betekent dat u de eerste € 375 euro voor zorg uit het basispakket zelf betaalt. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. 


 

Is er sprake van ‘meebehandelen’ van de ouders of andere mensen in de omgeving van een kind met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van het kind. Er is dus geen eigen risico. 


 

Is er sprake van ‘meebehandelen’ van mensen in de omgeving van een volwassene met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van deze volwassene. Alleen de volwassene met een zintuiglijke beperking betaalt het verplicht eigen risico. 


 

Kan ik mijn behandeling zelf regelen met  een persoonsgebonden budget (pgb)? 


 

Nee. Net als nu is er voor behandeling geen pgb mogelijk in de Zorgverzekeringswet. 


 

De doventolk in de leefsituatie 


 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de doventolk (gebaren- en schrijftolken) in de leefsituatie. Toch hoeft u zich niet bij de gemeente te melden als u een doventolk nodig heeft. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt een landelijke regeling voor alle gemeenten. Nu kunt u terecht bij zorgkantoor Menzis voor de doventolk in de leefsituatie. Gebruikers zijn tevreden over de manier waarop zorgkantoor Menzis dit doet. Daarom wil de VNG dat de nieuwe regeling zoveel mogelijk op de oude lijkt. Gebruikers van de doventolk krijgen informatie over de nieuwe regeling. 


 

Verblijf in de Wet langdurige zorg 


 

Ik heb een zintuiglijke beperking en woon in een instelling. Wat verandert er voor mij? 


 

Heeft u een auditieve of visuele beperking en woont u in een instelling? Dan verandert er niets voor u. Vanaf 1 januari 2015 valt uw zorg met verblijf onder de Wet langdurige zorg*Lees ook de folder “Ik woon in een zorginstelling” op www.rijksoverheid.nl/hlz. 


 

Meer informatie 


 

Wilt u meer weten over de veranderingen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/hlz of www.dezorgverandertmee.nl of op www.hoeverandertmijnzorg.nl. 


 

Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Vraag dan uw eigen behandelaar of zorgaanbieder om meer informatie. Of neem contact op met uw gemeente (voor begeleiding) of uw zorgverzekeraar (voor behandeling). U kunt ook contact opnemen met de Oogvereniging voor informatie en advies. Kijk op www.oogvereniging.nl of bel de Ooglijn: 030-294 5444. Voor mensen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis komt er begin 2015 een speciale website met informatie en een meldpunt. Tot die tijd kunt u contact opnemen met de FODOK: info@fodok.nl. 


 

* De verandering van de zorg wordt in verschillende wetten geregeld. Bij het schrijven van deze factsheet moest de Eerste Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz) nog behandelen. Pas nadat de Eerste Kamer  het wetsvoorstel heeft aanvaard, is duidelijk wat precies de gevolgen in de praktijk zijn. Als u nu AWBZ-zorg krijgt, kan dit invloed hebben op uw situatie. Na behandeling van het wetsvoorstel vindt u de definitieve informatie op www.rijksoverheid.nl/hlz en op  www.hoeverandertmijnzorg.nl. 


 

 

Waarom zijn veranderingen in de zorg nodig? 


 

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. 

Wat verandert er? 


 

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg. Er zijn vier belangrijke veranderingen: 


 

1. a. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.  


 

b. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.  


 

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk dus samen verantwoordelijk voor de zorg. Hieronder leest u wat deze veranderingen betekenen voor mensen die een pgb hebben. 


 

Kan ik straks een pgb van de gemeente én de zorgverzekeraar krijgen? 


 

Ja. Heeft u of uw kind een indicatie voor bijvoorbeeld begeleiding, verzorging én verpleging? Dan krijgt u in 2015 een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (Zvw). Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan de zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is. 


 

Het trekkingsrecht 


 

De overheid wil fraude met pgb’s tegengaan en de administratieve lasten verminderen. Daarom voert de overheid in de Wlz*, de Wmo 2015 en de Jeugdwet het trekkingsrecht in. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 uw pgb­geld is ondergebracht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  


 

  


 

De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners uit. U krijgt het pgb dus niet meer op uw eigen rekening. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurd zorgcontract met uw zorgverlener heeft. Bent u nu budgethouder? Dan bent u al geïnformeerd over het trekkingsrecht. Ook is u gevraagd zorgcontracten aan te leveren voor 2015. 


 

Van de SVB krijgt u automatisch elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Ook kunt u via ‘Mijn PGB’ op elk moment uw budget en alle betalingen bekijken. Dit doet u online op www.svb.nl. Bij de SVB kunt u ook terecht voor hulp bij het beheer van uw pgb 


 

  


 

Meer informatie vindt u op www.svb.nl/pgbVoor het pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er geen trekkingsrecht. U dient uw declaraties in bij uw zorgverzekeraar. Verderop in deze folder leest u meer hierover. 


 

Blijft het pgb bestaan? 


 

Ja. U kunt vanaf 1 januari 2015 een pgb krijgen uit een van de volgende wetten:  


 


 

De voorwaarden voor een pgb kunnen per wet verschillen. Hieronder vindt u per wet de belangrijkste voorwaarden. 


 

Het pgb In de Wet langdurIge zorg 


 

De Wlz* is er voor alle mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en om mensen met een ernstige psychische aandoening. Net als nu kunnen deze mensen kiezen voor zorg in een instelling of zorg thuis. 


 

Voor zorg thuis zijn er straks drie mogelijkheden: 


 

  Hoe is de overgang van de AWBZ naar de Wlz* geregeld? 
  Heeft u een AWBZ­indicatie in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP)? En heeft u nu een pgb? Als uw indicatie op 1 januari 2015 nog geldig is, krijgt u in 2015 een pgb uit de Wlz.  Net als nu kent het zorgkantoor het pgb toe. Als u een hoog ZZP heeft, houdt u uw pgb ook na 2015, zolang uw indicatie nog geldig is. Als u een laag ZZP heeft, blijft uw indicatie tot maximaal 31 december 2015 geldig. U houdt uw pgb dus ook maximaal tot 31 december 2015. Want in 2015 moet u kiezen tussen thuis blijven wonen en in een instelling gaan wonen. Kiest u voor wonen in een instelling? Dan heeft u geen pgb meer nodig. Kiest u voor thuis blijven wonen? Dan zijn de zorgverzekeraar en de gemeente voortaan verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning. Een gemeentelijk pgb en een Zvw­pgb behoren tot de mogelijkheden. Lees voor meer informatie ook de folders Ik woon in een instelling en Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis. 
  Er is een speciale regeling getroffen voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen) met een zware zorgvraag en een extramurale indicatie. Zie voor meer informatie www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht. 
  Heeft u een ZZP GGZ C? Dan is de gemeente direct vanaf  
  1 januari 2015 verantwoordelijk voor uw zorg en uw pgb. Meer hierover leest u in de folder Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling. 
  Ook voor sommige kinderen en jeugdigen met een laag ZZP is  de gemeente direct vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk.   
  Zij kunnen een gemeentelijk pgb uit de Jeugdwet krijgen.   
  Meer over het pgb in de Jeugdwet leest u verderop in deze folder. 
  Ik woon in een pgb-gefinancierd wooninitiatief.  Kan ik hier blijven wonen? 
  Ja. Als u in een pgb­gefinancierd wooninitiatief woont, krijgt u uw pgb vanaf 2015 uit de Wlz*. Zolang u hier blijft wonen, verandert dit niet. Het maakt niet uit of u een laag of hoog ZZP heeft.  

  Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
  Ja. In de Wlz* geldt een eigen bijdrage voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De eigen bijdrage wordt niet meer van te voren ingehouden op uw pgb. Vanaf 2015 moet u de eigen bijdrage zelf betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt hiervoor een acceptgiro. U kunt de eigen bijdrage niet uit het pgb betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. 
  De belangrijkste regels voor het pgb in de Wlz* 
  Het pgb In de Wet maatscHap pelIjke ondersteunIng 2015 (Wmo 2015) 
  Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van hulp zijn begeleiding en dagbesteding. Of een logeermogelijkheid om de mantelzorger even te ontzien. Gemeente zijn dan ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. Dit staat allemaal in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De ondersteuning in het huishouden was al onderdeel van de Wmo. Net als nu kunt u kiezen voor hulp in natura of een pgb. Hulp in natura betekent dat de gemeente de hulp regelt. 
  Hoe is de overgang van de AWBZ naar de Wmo 2015 geregeld? 
  2015 is een overgangsjaar. Als uw AWBZ­indicatie op 1 januari 2015 nog geldig is, blijft uw pgb tot 31 december 2015 geldig. Behalve als uw indicatie eerder afloopt. Dan blijft uw pgb geldig tot de einddatum van uw indicatie. De gemeente kan u al eerder voor een gesprek uitnodigen. In dat gesprek kijkt u samen wat de beste oplossing is. Het is mogelijk dat daar iets anders uit komt dan wat nu in uw indicatie staat. Tot 31 december 2015 of tot de einddatum van uw indicatie gaat het voorstel van de gemeente alleen gelden als u ermee akkoord gaat. 
  Kan de gemeente een pgb weigeren? 
  Ja. Een gemeente kan een pgb weigeren als u niet voldoet aan de regels voor het pgb. De gemeente kan uw pgb niet weigeren als het pgb duurder is dan ondersteuning in natura. U moet het verschil dan wel zelf bijbetalen. In de Wmo 2015 is geen minimumaantal uren of dagdelen opgenomen om voor een pgb in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2015 geldt de 10 uursgrens dus niet meer. 
  Kan de gemeente een pgb intrekken? 
  Ja. De gemeente kan een pgb intrekken als u onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Of als u het pgb niet gebruikt of voor een ander doel gebruikt. 
  Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
  De gemeente kan een eigen bijdrage vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen,  leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage. 
  Ik woon beschermd met een ZZP GGZ C. Kan ik mijn pgb houden? 
  Net als nu is na 1 januari 2015 een pgb mogelijk voor beschermd wonen. U krijgt dan een gemeentelijk pgb. 

  Ik heb al een pgb voor huishoudelijk hulp. Kan ik dat pgb houden? 
  In principe wel. De gemeente regelt dit in de gemeentelijke verordening. Veel gemeenten gaan de hulp bij het huishouden anders organiseren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. 
  De belangrijkste regels voor het pgb in de Wmo 2015 

   
  Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt. 
  Het pgb In de jeugdWet 
  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Net als nu kunnen ouders en jeugdigen kiezen voor een pgb. 
  Hoe is de overgang van de AWBZ naar de Jeugdwet geregeld? 
  2015 is een overgangsjaar. Als de AWBZ­indicatie van uw kind op 1 januari 2015 nog geldig is, houdt uw kind tot 31 december 2015 recht op dezelfde zorg. Als de indicatie van uw kind eerder afloopt, houdt uw kind dezelfde zorg tot de einddatum van de indicatie. Uw kind blijft de zorg van de eigen zorgaanbieder ontvangen. In de meeste gevallen betekent dit dat uw kind het pgb houdt. Uw gemeente kan ervoor kiezen om de zorgaanbieder te contracteren. Dan krijgt uw kind dezelfde zorg in natura. 
  Kan de gemeente een pgb voor mijn kind weigeren? 
  Ja. Een gemeente kan een pgb weigeren als u niet voldoet aan de regels voor het pgb. Gemeenten kunnen uw pgb niet weigeren als het pgb duurder is dan ondersteuning in natura. U moet  het verschil dan wel zelf bijbetalen. In de Jeugdwet is geen minimum aantal uren of dagdelen opgenomen om voor een  pgb in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2015 geldt de  10 uursgrens dus niet meer. 
  Kan de gemeente mijn pgb intrekken? 
  Ja. De gemeente kan het pgb intrekken als u onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Of als u het pgb niet gebruikt of voor een ander doel gebruikt. 
  Moet ik een eigen bijdrage voor mijn kind betalen? Nee. In de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage. Wel is een ouderbijdrage mogelijk. Als uw kind een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft, moet u een ouderbijdrage betalen. 
  De belangrijkste regels voor het pgb in de Jeugdwet Omdat de Jeugdwet over minderjarigen gaat, gelden deze regels meestal voor de ouders of verzorgers van het kind. 
  Het pgb In de  
  zorgverzekerIngsWet 
  Vanaf 1 januari 2015 regelt de zorgverzekeraar verpleging en verzorging thuis. Dit is dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U kunt kiezen voor een ‘Zvw­pgb’of voor zorg in natura. 
  Hoe is de overgang van de AWBZ naar de Zvw geregeld? 

  2015 is een overgangsjaar. Als uw AWBZ­indicatie op 1 januari 2015 nog geldig is, houdt u uw pgb tot 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder afloopt. Dan houdt u uw pgb tot de einddatum van uw indicatie. Uw zorgverzekeraar kan wel een maximale vergoeding instellen. Uw pgb kan daarom lager zijn dan in 2014. 
  Krijg ik het Zvw-pgb op mijn eigen rekening? 
  U ontvangt het Zvw­pgb niet vooraf op uw eigen rekening. U stuurt de rekeningen van uw zorgverleners naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar zorgt vervolgens voor betaling.   
  Dat doet hij aan u of rechtstreeks aan uw zorgverlener.   
  Hoe uw zorgverzekeraar dit doet, staat in de polisvoorwaarden. 
  Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
  Nee. De Zorgverzekeringswet (Zvw) kent geen eigen bijdrage. 
  De belangrijkste regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet