WMO

https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/beeld-invoering-wmo-positief/
Beeld invoering Wmo ‘te positief’
2 februari 2017

Patiëntenfederatie Nederland meent dat gemeenten een te positief beeld schetsen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben.


De federatie reageert daarmee op het onderzoek van alle gemeenten naar de ervaringen van Wmo-gebruikers in 2016. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het onderzoek geen volledig beeld van de Wmo schetst. Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: “Er is nog veel ruimte voor verbetering bij de gemeenten. Ze moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben dan kunnen gemeneten beter maatwerk leveren.”


Ander beeld

In het onderzoeksprogramma Mijnkwaliteitvanleven.nl van Patiëntenfederatie Nederland, werden  ook cliënten die voor hulp zijn afgewezen en mantelzorgers meegenomen. Op basis daarvan ontstaat een ander beeld over de rol van de gemeente in de uitvoering van de Wmo. De 26.000 mensen die de vragenlijst invulden geven het contact met de gemeente een 5,2 als rapportcijfer. Een op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. De meest genoemde reden is dat zij hier geen geld voor hebben of er niet voor in aanmerking komen.


Onacceptabel

Ook zegt Veldman dat gemeenten het Wmo-geld dat voor patiënten bedoeld is, soms voor andere projecten gebruiken. Bijvoorbeeld om wegen aan te leggen. “Dat vinden wij onacceptabel. Ook weten veel mensen niet hoe ze zorg en ondersteuning via de gemeente moeten regelen. Tot slot willen wij dat de gemeenten mensen met een chronische aandoening en ouderen meer betrekt bij het maken van plannen voor de verbetering van de zorg.”


cliëntervaringsonderzoek patientenfederatie WMOhttp://www.grdebevelanden.nl/ wiz/inkomen_43821/


Inkomen

Wanneer inwoners niet genoeg geld hebben om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer ze niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, is er voor hen ‘bijstand’. Aan een uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet de juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verwerven en niet meer afhankelijk te zijn van een gemeentelijke uitkering.

Hieronder kunt u meer lezen over hoe u een uitkering aan kunt vragen, welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn en welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn binnen GR de Bevelanden, afdeling WIZ. 

Uitkering

• Uitbetalingsdata gemeentelijke uitkeringen
• Een uitkering op grond van de Participatiewet
• De hoogte van de uitkering
• Rechten en plichten
• Tegenprestatie
• Boeten en maatregelen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

 Bijzondere bijstand
• Fiets- en reiskostenvergoeding schoolgaande kinderen
• Declaratiefonds
• Speciale regelingen 
• Individuele inkomenstoeslag
• Individuele studietoeslag
• Collectieve zorgverzekering 2017
• Kwijtschelding
• Kindregelingen (kindpakket)
• Jeugdcultuurfonds
• Jeugdsportfonds

Wijzigingen doorgeven

• Doorgeven van wijzigingen en het mutatieformulier
• Vakantieregels en vakantieaanvraag

Overige regelingen

• Schulddienstverlening

FNV-meldpunt om huishoudelijke zorg terug te claimen

FNV Zorg & Welzijn gaat, met steun van GroenLinks, KBO-Brabant, Omroep MAX, PvdA, SP en 50PLUS, cliënten helpen met het claimen van uren huishoudelijke zorg in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort op hun huishoudelijke zorg. De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan waaruit blijkt dat veel kwetsbare oude, gehandicapte of zieke mensen onterecht zijn gekort omdat er geen maatwerk is geleverd.

Het telefonisch meldpunt is gesloten. Het is nog wel mogelijk een voorbeeldbrief te downloaden op de website van FNV voor zorg. De FNV helpt cliënten om aanspraak te maken op de uren huishoudelijke zorg waar zij recht op hebben in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort.

Gemeenten houden onterecht geld in

‘Huishoudelijke zorg is van levensbelang voor veel kwetsbare cliënten. Het zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En dat duurdere vormen van zorg, zoals in een verpleeghuis of in een ziekenhuis niet nodig zijn. Maar nu blijkt dat veel gemeenten het afgelopen jaar onterecht hebben gekort op deze belangrijke vorm van zorg. De hoogste rechter heeft klip en klaar bepaald dat dit niet kan. Mensen moeten de zorg ontvangen die ze nodig hebben en gemeenten moeten hierin maatwerk leveren. Gemeenten die onrechtmatig cliënten hebben gekort, moeten dit nu direct herstellen. Daarom helpen we cliënten nu om hun zorg terug te vragen’, zegt Sarah Dobbe van de FNV.

7.000 banen onnodig verloren

Door het onrechtmatig beleid hebben gemeenten fors geld overgehouden op het budget dat eigenlijk bestemd was voor huishoudelijke zorg. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit bedrag is opgelopen naar 310 miljoen euro. Sarah Dobbe hierover: ‘Het geld dat gemeenten overhielden komt neer op maar liefst 13 miljoen uren huishoudelijke zorg. Dat zijn bijna 7.000 full-time banen. Het heeft enorme gevolgen dat gemeenten onterecht korten op de huishoudelijke zorg. Elk uur zorg is een uur werk. Tienduizenden thuiszorgmedewerkers hebben hun baan verloren, dus het onrechtmatige beleid van gemeenten gaat ook hen direct aan. Het is belangrijk dat de zorg en het werk nu zo snel mogelijk terugkomt.’

Gemeenten moeten afspraken nakomen

Thuiszorgmedewerkers, georganiseerd in de FNV, voeren al veel langer actie in gemeenten die onrechtmatig korten op de huishoudelijke zorg. De FNV dringt er bij deze gemeenten op aan om direct het beleid aan te passen. Op 4 december vorig jaar heeft de FNV met het kabinet en de gemeenten (georganiseerd in de VNG) afgesproken dat er meer geld moet gaan naar huishoudelijke zorg/ondersteuning thuis. Het is van belang dat gemeenten deze afspraken nu nakomen en de uitspraak van de hoogste rechter respecteren.


Brief_opeisen_ouder_rechten_thuiszorg_voor_WMO_2015.docx

Aan de gemeente «Gemeente»

«Postbus»

«Postcode__Woonplaats»


Betreft: inroepen oude aanspraken op huishoudelijke hulp zoals toegekend op grond van Wmo die gold tot 1 januari 2015

Uw kenmerk: «Dhr./Mvr.» «Initialen_&_Achternaam», «geboortedatum»

Datum: 27 juni 2016

Herzieningsverzoek

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgesproken in drie richtinggevende uitspraken over de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

U heeft besloten om per «Datum_zorg_verloren» mijn uren huishoudelijke hulp te verminderen van «Uren_zorg_voor_het_korten» uur naar «Uren_zorg_na_het_korten» uur. Ik was het daar toen al niet mee eens.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verzoek ik u om mij schriftelijk te bevestigen dat ik met onmiddellijke ingang weer recht heb op mijn oude aanspraken op huishoudelijke hulp zoals die zijn vastgesteld is het besluit voorafgaande aan het besluit tot vermindering van mijn aanspraken vanwege invoering van de WMO 2015.

Op grond van artikel 8:90, tweede lid Awb verzoek ik u bovendien om een schadevergoeding toe te kennen voor de geleden schade ten gevolge van het besluit ogv de Wmo 2015.

Graag zie ik uw herziene besluit binnen twee weken na heden tegemoet.

Hoogachtend,

«Dhr./Mvr.» «Initialen_&_Achternaam»

«Adres_en_huisnummer»

«Postcode_» «Woonplaats»

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 5 september 2016 - verbrugge
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
https://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/zorg-en- ondersteuning-thuis/inhoud/ wmo-2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

begeleiding en dagbesteding;
ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
opvang in geval van huiselijk geweld.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. 
Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
Compensatieregeling pgb in de maak

De overheid werkt aan een compensatieregeling voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en zorgverleners die bij de invoering van de nieuwe manier van betalen door de Sociale Verzekeringsbank financieel nadeel hebben gehad. 
Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)

Sinds 1 januari 2015 ontvangen minder mensen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. In 2015 en 2016 is er daarom extra geld beschikbaar voor gemeenten in de vorm van een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Door de HHT kunnen arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp langer behouden blijven.

Met de HHT kunnen de meeste gemeenten Wmo-cliënten huishoudelijk hulp laten inkopen tegen een lagere eigen bijdrage dan de werkelijke kostprijs. De huishoudelijke hulp is daarbij in loondienst bij een aanbieder. 

Lees of u in aanmerking komt voor (extra) huishoudelijke hulp.   
Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.
Overgangsrecht in Wmo

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2016 is een overgangsregeling gemaakt.

WMO wordt maatwerk voor gemeente.

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt maatwerk voor de gemeente. De gemeente moet in de toekomst zorg gaan dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en dient in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid van participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen te faciliteren met als doel te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgving kunnen blijven wonen.

Ouderen Politiek Actief Borsele is van mening dat indicatie van wezenlijk belang is voor sociale uitvoering van de WMO. Regionale samewerking wordt aanbevolen. 

Indien mensen vragen hebben kunnen zij zich melden bij onze fractie.
Wij geven dat dan door aan de gemeente.
Daarbij nodigen wij de mensen uit voor een gesprek. Ook kunnen zij zich wenden tot het raadsspreekuur van de gemeente.
Indien het beleid moet worden aangepast dienen wij een amendement in, een motie,of we komen met een eigen initiatief.
 

 De gemeenten zijn druk bezig met de herindicatie van de zorg. We zien dat ze momenteel korten bij mensen die veel zorg om zich heen hebben.

Er verandert veel in de ouderenzorg. De gemeentem krijgen de aanvragen voor huishoudelijke hulp in hun schoot geworpen, en hebben er veelal veel minder budget voor. Gemiddeld moeten gemeentes zo'n 40 procent op het budget inleveren. Heel langzaam druppelt nu naar buiten wat de gevolgen zijn. 

  In veel gemeenten geldt 2015 als een overgangsjaar. Bij de ene gemeente geldt dan dat tot 1 juli 2015 iedereen recht houdt op eenvoudige huishoudelijke hulp (gemeente Aa en Hunze) en daarna moet men er zelf voor zorgen. Bij andere gemeenten krijgen mensen waarvan de indicatie in 2015 afloopt, te horen dat ze geen recht meer hebben op thuishulp. Ze hebben hoogstens recht op een bijdrage van de gemeente, tenminste als ze kunnen aantonen dat ze onder bijstandsniveau terecht komen doordat ze zelf voor de huishoudelijke hulp moeten betalen.   Wat nu te doen?   *Zorg in ieder geval dat je voorbereid bent als je wordt uitgenodigd voor een 'keukentafelgesprek' bij de gemeente of als er een huisbezoek plaatsvindt. Zorg dat je weet welke vragen er kunnen worden gesteld en welke vragen je moet beantwoorden en welke niet.   *Voer dit gesprek nooit alleen, en schakel hulp in. (je kunt hulp aanvragen bij de gemeente, maar dan is maar de vraag of dit de juiste hulp is). Indien je dan toch minder of geen hulp meer krijgt, raden we aan om altijd bezwaar te maken. Voorbeelden van bezwaarschriften WMO zijn makkelijk te downloaden van internet. Dit moet via een brief en kan niet telefonisch of mondeling.   Onze ervaring is helaas dat ouderen beslissingen van overheden zomaar accepteren, ze zijn niet gewend om voor hun eigen op te komen. Gelukkig kunnen we steeds meer ouderen hiermee helpen.   

Heb je tips of wil je tips of wil je ervaringen uitwisselen, heel graag!

Voorbeeld bezwaarschrift

 

Aangetekend

 

Uw naam (invullen)
Adres (invullen)
Postcode woonplaats (invullen)
Telefoonnummer (invullen)


Aan (naam invullen)
Postbus (nummer invullen)
Postcode en plaatsnaam (invullen)


Datum: (heden)
Uw kenmerk: (het nummer van de beslissing invullen)

Betreft: Bezwaar tegen de bovengenoemde beslissing van d.d. ……
(hier datum besluit invullen)

Geachte mevrouw/mijnheer (naam invullen)

Hierbij maak ik bezwaar tegen de beslissing van ……… (gemeente invullen) d.d. (hier 
datum invullen) waarin …..
 mijn aanvraag voor …………… hulp niet wordt toegekend
 het toegewezen aantal uren niet toereikend is
 het soort hulpmiddel/woningaanpassing die ik wenste niet wordt toegekend.
(u dient hier een keuze of combinatie in te vullen.)

Hier de reden waarom u het er niet mee eens bent neerzetten.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u uw beslissing te herzien.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd doch ben bereid een en ander 
mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,


Handtekening plaatsenBijlage(n):
Kopie besluit
Eventueel andere bijlagen


 

Aanpassen Wmo-voorzieningen vraagt om zorgvuldigheid

 

De VNG stelt dat gemeenten zorgvuldig moeten zijn met het aanpassen van voorzieningen voor mensen met een lopende indicatie. In een ledenbrief adviseren wij gemeenten om de afbouw van een Wmo-voorziening ruim van te voren aan te kondigen.

Voor mensen die nu al Wmo-ondersteuning hebben is in de Wmo 2015 geen speciaal overgangsrecht opgenomen.

Overgangsrecht

Gemeenten moeten dit overgangsrecht zelf bepalen en vastleggen in de Wmo-verordening. Daarbij gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht. Bij versobering of beëindiging van een voorziening moeten gemeenten onder meer rekening houden met een redelijke overgangstermijn.

Discussie over procesgang

Op dit moment is er discussie over het proces: kan het keukentafelgesprek vóór of ná een intrekkingsbeschikking plaatsvinden? Dit laatste gebeurt als de gemeente ervoor kiest om de afbouw van de voorziening tijdig aan te kondigen, vervolgens de beschikkingen generiek in te trekken en daarna cliënten een gesprek aan te bieden als die vinden dat zij huishoudelijke hulp niet zelf kunnen regelen. Daarbij blijft bezwaar en beroep mogelijk.

Rechtelijke uitspraak

De rechter zal in het kort geding bepalen of de hier gevolgde volgordelijkheid in de procedure rechtmatig is. Wij zijn benieuwd naar de uitspraak van de rechter. Zodra de uitspraak van de rechter er is, actualiseren we de ledenbrief over het overgangsrecht met de jurisprudentie.

Afschaffen huishoudelijke hulp mag niet

Overigens geldt dat een gemeente de huishoudelijke hulp in zijn algemeenheid niet kan afschaffen. Voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen en het niet zelf kunnen organiseren of  financieren, blijft de gemeente verantwoordelijk om ondersteuning te bieden. Dit kan via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening met de mogelijkheid daarbij gebruik te maken van de bijzondere bijstand.

Bezuinigingen

Gemeenten moeten van het Rijk zoveel bezuinigen dat er wel iets moet gebeuren. De rijksbezuinigingen op het macrobudget voor de huishoudelijke hulp lopen volgend jaar op naar circa 40%. Door de Wmo-verdelingssystematiek kunnen individuele gemeenten met hogere bezuinigingspercentages geconfronteerd worden dan het landelijke percentage.

Meer informatie


 

Juristen: ‘poetshulp’ valt onder de Wmo 2015

 

Het nieuwe Wmo-beleid van gemeenten heeft vorig jaar tot 2.200 rechtszaken geleid; een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het gros van de rechtszaken ging over het schrappen of versoberen van de huishoudelijke hulp. De hoogste rechter buigt zich volgende maand over de vraag of huishoudelijke hulp nu wel of niet onder de Wmo 2015 valt. Juristen menen van wel.


Recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunnen als opwarmertje worden gezien van een uitspraak van deze hoogste rechter over de Wmo 2015, meent Bernard de Leest, advocaat bij Zumpolle Advocaten. ‘De Raad maakt hierin korte metten met gemeenten die stellen dat een huis in veel minder uur kan worden schoongemaakt dan voorheen, zonder dit te onderbouwen met objectieve criteria.’ Ook wordt uit de uitspraken duidelijk dat budgettaire overwegingen nooit leidend mogen zijn bij de beleidskeuzes van gemeenten. De uitspraken van de hoogste rechter betreffen weliswaar zaken over huishoudelijke hulp binnen de ‘oude Wmo’, maar omdat het over verlaagde normtijden gaat (vermindering van het aantal uren hulp) is de uitspraak van toepassing op de Wmo 2015, stelt De Leest.

Principiële uitspraak

De uitspraak van de Raad heeft grote gevolgen voor de vele gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt of versoberd. Een kwart van gemeenten is vorig helemaal gestopt met huishoudelijke hulp, veel andere gemeenten versoberden de hulp of richtten deze anders in, zo bleek uit eerder onderzoek door Binnenlands Bestuur. Het nieuwe beleid leverde eerst een hausse aan bezwaarschriften op en vervolgens regende het rechtszaken. Veel daarvan staan momenteel on hold. De Leest: ‘Rechtbanken zijn in afwachting van de principiële uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.’ De eerste twee hoger beroepszaken staan voor 23 maart op de rol bij de CRvB, tegen het (versoberde) Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. Over het totaal aantal hoger beroepszaken kunnen volgens CRvB-persrechter Wagner geen gegevens worden verstrekt.  

Hamvraag

De hamvraag is of gemeenten wettelijk zijn verplicht schoonmaakhulp aan hulpbehoevende inwoners te regelen en te betalen. Met andere woorden: valt huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 of niet. Vooralsnog zijn rechters het daar volstrekt over oneens. In de Wmo 2015 noch in de Memorie van Toelichting staat met zoveel woorden dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. De Leest en Wmo-jurist Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) stellen dat, als naar de geest van de wet wordt gekeken, er geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat gemeenten verplicht zijn huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening aan te bieden.


http://www.anbo.nl/ belangenbehartiging/ gezondheid/nieuws/anbo- onderzoek-te-vaak-geen- persoonlijk-gesprek-na-wmo