Hier kunt u de beschouwingen volgen van OPAB in de gemeenteraad:

De Lidl vestiging moet er komen, we zijn een overeenkomst aangegaan.
Bij niet nakomen van de overeenkomst zal de Lidl een claim bij de gemeente neerleggen.


Dat mag niet de oorzaak zijn van het feit dat onzorgvuldig wordt gehandeld.
Zoals het advies er nu ligt zijn een aantal zaken onvolledig uitgewerkt zoals:
Een goede invulling van het parkeerterrein die dan voldoen aan de behoefte van de Lidl en de Jumbo.
Op vrijwel gelijke hoogte hetgeen essentieel is voor de consument.

De Jumbo moet kunnen laden en lossen aan de Stenevate zodat de druk op de consumenten in en uitgang verminderd wordt.

Kijken of er binnen dit plan nog enkele plaatsen te winnen zijn om het geheel te optimaliseren.

Wateroverlast tot een minimum beperken en zorgen voor bufferen en overstort.
Wat zijn de gevolgen voor de buurt.

De verkeerveiligheid moet zijn gewaarborgd.
Is het mogelijk een afzonderlijk plan voor de toekomst Scouting te verstrekken.
Wij verzoeken de niet uitgewerkt zaken alsnog te rapporteren en opnieuw in de raad te behandelen.
Eventuele aanpassingen bezien en meenemen
in overwegingen.

Wij stemmen niet in met dit voorstel.


Agendapunt 6
Raadsvergadering 9 juli 2020


Jaarrekening 2019.

Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2019.
Wel vragen wij om informatie omtrent de ontwikkeling van het parkeerterrein
Lidl Heinkenszand.

Is er nog ruimte voor alternatieven.
Wanneer komt er helderheid in het plannen van de
gebiedsvisie, de inrichting van het totale plan en informatie
belanghebbenden, en inwoners.


Raadsvergadering 4 juni 2020

6 t/m 9 begroting GGD en SWVO

Wij willen heldere formulering van SMART – gestelde doelstellingen.
Er worden structurele verhogingen aan bijdragen gevraagd.

De bestuursopdracht aan het college gesteld in de motie steunen wij.
Vooral het opstellen van een actieplan voor kostenbeheersing is van belang
waarin kostenbesparing is verwerkt.
Wij hebben behoefte aan goede analyses en controle instrumenten.
Het risicobeleid vast te stellen en n.a.v. voortgang rapportages per kwartaal aan
de gemeenteraad te rapporteren. Er ligt ook een taak voor de eigen organisatie.
We moeten alles op alles zetten om met voorstellen te komen de zorgkosten te
verlagen.


Er moet sprake zijn van een duurzaam en betaalbaar sociaal domein.
Als gevolg van de kerntakendiscussie kunnen beleidskaders worden aangepast.
Wij willen goede zorg kunnen blijven bieden voor inwoners die dat nodig
hebben.
Daarom is het van belang dat wij sturen op het sociaal domein als geheel.
Een betaalbaar sociaal domein betekent echter ook dat wij met onze partners en
zorgleveranciers zakelijker moeten optreden.
Er moeten scherpe beleidsmatige keuzes worden gemaakt.

Tot slot geven wij aan dat plannen kunnen worden bijgesteld. Bij bijvoorbeeld
groei van de vraag naar zorg, hoogte Rijksbijdragen, en aanpassing van
wetgeving.

Wij stemmen niet in met de programmabegrotingen en steunen de moties

Ouderen Politiek Actief Borsele
Gemeenteraad 7 mei 2020

agendapunt 5

Uitbreiding personeel.


Er is een personeelsuitbreiding nodig bij verschillende afdelingen.
Wij stemmen in met deze uitbreiding en wachten de takendiscussie af op het
eind van het jaar waar aantoonbaar zal worden aangegeven wat structureel
nodig is.

agendapunt 7

Vaststelling bestemmingsplan


Wij stemmen in met de ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Hoedekenskerke.
Het is een goed initiatief, voorziet in een behoefte.
Voordelen zijn de verplaatsbaarheid, levensloopbestendig geschikt voor jong en
oud. Er sprake van een lage prijs. Minder belastend voor het milieu.

Agendapunt 10

Wij stemmen in met het voorstel tot een bedrag van maximaal van € 300.000,-
Indien meerkosten terug in de raad ter goedkeuring van het plan.

Agendapunt 12

Regionale energiestrategie.


Wij gaan akkoord , onder voorbehoud dat het met financiële onderbouwing
aan de raad wordt aangeboden wanneer meer zicht is op de uitgaven.
Wij hebben een aantal vragen:
Wat zijn de financiële gevolgen voor Borsele en is het haalbaar de plannen voor
2030 uit te voeren?

Worden inwoners en bedrijven betrokken om draagvlak te bereiken?

Heeft het uitstel van de uitvoering Omgevingswet ook nog invloed?

Ouderen Politiek Actief BorseleOpmerkingen geplaatst bij de vergadering van 5 maart 2020.

agendapunt 7
Werkplaats

Wij gaan niet akkoord met dit voorstel:
Eerst in kaart brengen hoeveel aanpassingen kosten
om het huidige gebouw te kunnen blijven gebruiken.
Een alternatief zoeken voor de schaftlocatie.
Verzoek het advies te herzien.

raadsvoorstel 8                    

Wij kunnen niet instemmen met het voorstel;
Argumenten:
Er moeten thema’s worden bijgesteld.
Overleg moet plaatsvinden met derden zoals:
inwoners, sportaanbieders, welzijnsinstellingen
onderwijs enz.


Rekening houden met trends zoals omgevingswet,
Sociaal Domein, meedoen aan sport stimuleren.
Sportbehoefte peilen inwoners en verenigingen.

Nu al besluiten kan niet omdat er onjuist proces
wordt gevolgd.

Welke thema’s worden belangrijk, wat gaat het
kosten, wat gaan we ervoor doen ?
Nu teveel onduidelijk.

11 Voorstel besteding reserve IBP.

De veranderingen in hert sociaal domein die nog moeten plaatsvinden kunnen worden gerealiseerd met gelden uit het IBP.
Het is een uitdaging om problematische schulden te voorkomen en ondersteuning breed en laagdrempelig toegankelijk te maken.


Wij verzoeken de kaders nader aan te geven en uit te werken met concrete bedragen, ook vinden wij monitoren van belang.

Van belang is betaalbare woningen voor starters en jongeren.

Bevorderen van doorstroming van woningen.
Er is nu sprake van een groot aantal 65 plussers
Wij vragen nadere specifiek uitwerking van de doelen.MOTIE volgens art. 28 RvO.

De gemeenteraad van Borsele, in vergadering bijeen d.d. 6 februari 2020.
Onderwerp: actie plan Sociaal Domein
Overwegende dat:
 De beleidsnota Sociaal Domein een groot maatschappelijk belang dient.
 Het actieplan van de beleidsnota Sociaal Domein 2020 – 2023 een groot financieel risico in
zich heeft.
 Het voor de raad van groot belang is om een goed overzicht én inzicht te hebben in de
resultaten op o.m. Jeugd, WMO en Participatie.
 Specialistische kennis van zaken noodzakelijk is om de nog op te zetten monitoring objectief
te kunnen beoordelen.

Is van oordeel dat:
Het risicomanagement van de gemeente Borsele hierop nog niet is ontwikkeld

Verzoekt het College:
 Met een inhoudelijk en financieel onderbouwd voorstel te komen om het risicomanagement
te ontwikkelen op het sociaal domein.
 Dit voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

1. J. Verbrugge OPAB4 december 2019


Vragen m.b.t. agendapunt 11 

Beleidsplan Schulddientsverlening vergadering 12 december 2019

Met betrekking tot het beleidsplan Schulddienstverlening 2020 hebben wij een aantal vragen:

1. Er wordt in de toelichting gesproken over:
Er zijn een aantal wetsvoorstellen die van invloed zijn op de uitvoering van de WGS.
Kunt u aangeven welke wetsvoorstellen dit zijn en welke impact deze wetsvoorstellen hebben op het beleidsplan schulddientsverlening WIZ 2020 en op het minimabeleid van de gemeente Borsele?


2. In hoofdstuk 8 worden de speerpunten genoemd voor 2020. 

Welke
concrete plannen zijn er voor 2020 voor laagdrempelige toegang met de gemeente. Hoe wordt hier concreet vorm aangegeven?


3.- Hoe kan het inzetten van een financieel adviseur voor inwoners die te maken hebben met life-events concreet gestalte krijgen ?
Is dit uitbreiding van fte’s of wordt er iemand vrijgemaakt voor deze taak?


3. Er wordt gesproken over het optimaliseren van de communicatie voor specifieke doelgroepen. Hoe gaat dit vorm krijgen voor 2020 (daarna)?


Hoe kunnen we de schulddienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners krijgen en houden? Met name gelet op de wens om een laagdrempelige toegang te bieden.


4. Is er een vorm van nazorg voor inwoners die in een schuldregeling zijn geweest (MSNP / WSNP) om te voorkomen dat er daarna toch weer nieuwe schulden ontstaan? 

In de praktijk blijkt dat dit regelmatig voorkomt. Ook dit kan een vorm van preventie zijn.


5. Op welke wijze wordt aandacht geschonken aan de volgende doelgroepen?
Ouders met kinderen mensen waar en vorm van verslaving is ( bijv. gok, drank, drugverslaving).
Hoe gaat de aanpak voor deze doelgroepen er uitzien?


6. Worden mantelzorgers, verenigingen en scholen betrokken bij de signalering van mensen met problematische schulden?Ondertekening / naam
J.Verbrugge
Ouderen Politiek Actief BorseleProgrammabegroting 2020-2023

Dank u voorzitter


Voor ons ligt de programmabegroting 2020-2023.
Er wordt niet alleen gevraagd welk beleid wij gaan voeren maar vooral hoe wij de kosten beheersen.
Wij moeten kritisch blijven kijken en keuzes maken in het belang van de inwoners.
De komst van nieuwe wettelijke taken zonder evenredige (extra) financiering, trekt een wissel op veel gemeentelijke begrotingen.

Dat is ook bij ons het geval. Het sociaal domein is daar een
voorbeeld van, evenals de kosten van de (verplichte) GR-en.
Er wordt geen sluitende begroting aangeboden.
De besparingen die kunnen worden gerealiseerd worden op een later moment aan de raad aangeboden.
Het tekort in het Sociaal Domein neemt toe. We vragen het
college kunnen er oplossingen binnen de uitvoering van het
sociaal domein worden gezocht. Ook op andere thema’s moeten keuzes gemaakt worden om tot een financieel evenwicht te komen.

Vragen aan het college:


Hoe wordt voorkomen dat er wachttijden zijn in de zorg WMO?
Zijn er besparingen mogelijk bij de vaststelling van tarieven
specialistische jeughulp ?


Efficienter inzetten van hulpverleners.


Dure dagbestedingstrajecten voorkomen


Aantal mensen met schulden fors verminderen, evenals het
aantal kinderen dat in armoede opgroeit .
Vooral toezicht en handhaving, indicatoren vaststellen en 
monitoren.

Uitvoeringskosten moeten meetbaar en controleerbaar zijn.
Samenwerking huisartsen stimuleren.

Resultaat gericht gaan werken moet het uitgangspunt zijn
Mensen helpen met voorliggende voorzieningen aan te vragen.

Armoede kan leiden tot meerdere problemen.
Meer preventieve aanpak waardoor de behoefte aan zwaardere zorg afneemt.


Vraag aan de wethouder

Kunnen gevens per groep sneller worden aangeleverd.
Kan er gebruik germaakt worden van de gegevens van het
CBS, waar staat je gemeente, Zeelandscan, Gr de Bevelanden, WIZ, SWVO monitorsysteem, Verweij Jonker Instituut?

Actieplan Jeugdzorg

Borsele vergrijst, het aantal jongeren neemt af..
Het langer thuis blijven wonen levert allerlei  maatschappelijke en gezondheidsvraagstukken op
Onze ambitie is om tot een inhoudelijke agenda te komen
waarin onze rol gericht op gezondheid van volwassenen en
ouderen wordt vastgelegd.
Vraag: hoe wordt hieraan invulling gegeven ?

Woonvisie

Een kwalitatief goed en een duurzame woningvoorraad, die
aansluit bij de behoefte, waarbij er aandacht is voor innovatieve woonvormen en combinaties met wonen en zorg en behoud van de leefbaarheid van iedere kern voorop staat.

Wij vragen aandacht voor de kleine kernen om deze leefbaar te houden.
Hier moeten mogelijkheden zijn om te bouwen.
Er moeten mogelijkheden zijn om in deze kernen te blijven
wonen.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. We zien daarbij een belangrijke rol voor individuele burgers. Burgerparticipatie kan vorm krijgen door informeren, meedenken en meepraten tot coproduceren en ruimte bieden aan burgerinitiatieven. De gemeente stemt haar rol daar telkens op af.
Burgers weten wat zij van de gemeente mogen verwachten, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en hebben geen last van onnodige regels. Steeds meer diensten komen digitaal beschikbaar voor burgers en bedrijven.

Gemeenschappelijke Regelingen

Wij maken ons zorgen over de stijgende kosten voor
gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks is er sprake van een kostenstijging.
De kosten worden hoger terwijll de invloed van de gemeenteraad steeds minder wordt.


Energietransitie

Wat is de doelstelling van het college, wordt hiervoor voldoende geld gereserveerd ?

Tot slot nog een aantal vragen:

Gaat het college de Regionale Energie Strategie uitwerken.
Wordt er een duurzaamheidsvisie opgesteld met daarbij een
plan van uitwerking per onderdeel?

Personeel en organisatie

Naar alle uitgaven moeten wij kritisch durven kijken, ook naar het personeelsbeleid en organisatiekosten, inhuur derden zoveel mogelijk voorkomen.
Proces moet onder controle zijn en effecten meetbaar.

Sommige zaken kunnen worden opgepakt door bijv. verandering van functie binnen de organisatie.
Wij vragen meer grip op de begroting. zodra het mogelijk is de kaders meegeven voor het jaar 2021

Wij stemmen in met de begroting.
Wij wachten de initiatieven van het college af en bedanken de ambtelijke staf en medewerkers voor het opstellen van deze begroting.


Ouderen Politiek Actief Borsele
J. VerbruggeVergadering 3-10-2019

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld moet worden voorkomen en zo vroeg mogelijk gesignaleerd, de schade beperken en ontwikkelingskansen bieden.

Wij stemmen in met het voorstel.

Graag willen wij betrokken blijven met eventuele vervolgactiviteiten zodat wij de voortgang kunnen volgen.

Effectmeting vinden wij belangrijk om beleid eventueel aan te passen.

Wij pleiten voor preventie en integraliteit en een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die erbij betrokken worden.


Beleidsnota jongvolwassenen


Het is een goede aanpak om de zorg zo in te richten dat het aansluit bij het onderwijs werk of dagbesteding en wonen aansluiten op wat de jongere kan wil en nodig heeft.


Het is nodig nauwe contacten te onderhouden met het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zodat jongeren die van deze scholen komen maximaal ondersteund kunnen worden bij het vinden van werk en participatie in de samenleving.


Jongeren geven nadrukkelijk aan behoefte te hebben aan een vast vertrouwd gezicht en aan duidelijke informatie over wat verandert als ze 18 jaar worden.


Wij vinden het van belang dat er inzicht komt in de kosten van jeugdhulp zodat bijgestuurd kan worden.
Schriftelijke vraag verkeersveiligheid Molendijk 's-Heerenhoek

28-09-2019

Door een aantal inwoners uit 's-Heerenhoek zijn we geattendeerd op de
verkeersonveilige situatie in de Molendijk.
Er wordt aangegeven dat er harder wordt dan de toegestane snelheid
door zowel auto’s ,vrachtauto’s en zwaar vrachtverkeer.
Verzocht wordt begrenzers te plaatsen.
Ook wordt voorgesteld de Molendijk te verbieden voor verkeer dat zwaarder is dan 5 ton.
Gevraagd wordt de Beelhoeveweg en de Nassauweg eenrichtingsverkeer te
maken.

Wij zien beantwoording van de vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens OPA Borsele
J. Verbrugge


KADERNOTA 2020-2023
Algemene beschouwingen Ouderen Politiek Actief Borsele

Wij hebben kennis genomen van de kadernota.
Er is een sluitende begroting aangeboden met ruimte voor
nieuw beleid. Gebleken is dat er een verantwoordelijk en
gezond beleid is gevoerd.
Om te komen tot een oplossing om tot een sluitende
begroting te komen wordt eenmalig een bedrag uit de
toegekende IBP gelden gehaald. (Interbestuurlijk
Programma).
Wij vragen ons af wanneer er beleid wordt ontwikkeld om
het uitvoeringsprogramma uit te voeren.
Het geld is bedoeld om samen aan de slag te gaan voor het
klimaat, toekomstig bestendig wonen, regionale economie
versterken, naar een vitaal platteland, merkbaar beter in het
sociaal domein en problematische schulden oplossen.
Er zijn waarschijnlijk al een aantal projecten verwerkt in de
reguliere begroting.
Wij hebben geconstateerd dat het bij de aandachtspunten
bestuursprogramma staat.
Sociaal Domein
Iedereen moet mee kunnen doen, de burger staat centraal.
Wij willen voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement
terechtkomen.
Een bereikbare overheid voor iedereen laagdrempelig.
Goede betaalbare zorg voor iedereen die het nodig heeft.
De gemeente heeft de regierol en stelt de kaders en
budgetten vast.

Monitoring en de meting van clienttevredenheid vinden wij
belangrijk.
Is het mogelijk meer grip te krijgen op de uitgaven.
De informatie verstrekking te optimaliseren ten behoeve
van de verantwoording, beleidsontwikkeling en
budgetbewaking.
Ons verzoek is om de risico’s goed in beeld te brengen i.v.m.
kostenbeheersing en bijstelling.
De inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen.
Wij kunnen invloed uitoefenen op de toegang, de
contractering en de organisatie.
Verzoek
Is het mogelijk te investeren op voorlichting op de website
met het doel het bereik onder de minima te vergroten.
Het aanschaffen van de gebruikerstool Berekenuwrecht.
Wat gebeurt er met het overschot Kleijnsma gelden ?
Organisatieontwikkeling
De dienstverlening aan de burgers is zeer belangrijk.
Wij vragen de organisatie efficiënt en effectief in te richten.

Wij zien communicatie als spil tussen de overheid,
ondernemers en inwoners.
Ook de ontwikkeling van participatie en burgerinitiatieven
vragen om een dialoog. Goede voorlichting is van groot
belang.
Wij stemmen in met het dekkingsvoorstel .
Veiligheid en verkeersbewegingen.
Wij vragen uitstel voor de uitbreiding van de Scouting.
Is het niet beter de scouting te verplaatsen gezien de
toekomstige bouw van de supermarkt in de Stenevate.
Over 5 jaar moet alles waarschijnlijk opnieuw worden
beoordeeld.

Ook vragen wij aandacht voor de verkeerstoename vooral
op zaterdag is het gevaarlijk druk als de nieuwe supermarkt
is geplaatst.
Belastingheffing.
Wij stellen voor de hondenbelasting af te schaffen .
Aandacht voor de dorpen.
Wij vragen onderzoek naar de levensvatbaarheid van de
kleine dorpen.
Er wonen steeds kleinere gezinnen, minder kinderen,
opheffing van scholen.
Steeds meer ouderen , gebrek aan betaalbare woningen.
Zijn er kansen voor deze dorpen voor de toekomst ?
Grip op extra uitgaven GR.
Kan er beleid worden vastgesteld waarin in en uittreding
van GR beter wordt geregeld. Voorwaarden en
verplichtingen aanpassen.
Wij vragen meer grip op de organisatie en apparaatskosten.
Aandachtspunten
Wij kunnen instemmen met de aandachtspunten.
Wij zijn vooral benieuwd wanneer de voorstellen
heroverweging Rekenkamerfunctie , Preventieplan
Jeugdzorg worden aangeboden.
Daarbij zijn we benieuwd naar het integraal
uitvoeringsprogramma IBP en Burgerinitiatieven.
Wordt er ook nog beleid aangepast aangaande
asbestverwijdering ?
Wat ons betreft kan de Kadernota worden vastgesteld met
de aantekening dat rekening wordt gehouden met de door
ons gemaakt opmerkingen.Gemeenteraad
6 juni 2019

12
Voorstel Zeeuwse Muziekschool, instemmen met de begroting 2020 en kennisnemen van meerjarenbegroting 2021-2023
Wij stemmen in met de conceptbegroting 2020.
Voorwaarde is wel dat voor 1 december een plan van aanpak wordt verstrekt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Het zal een zware opgave zijn voor deze organisatie, misschien valt er wat te bezuinigen op de kosten overhead.
Bezuiniging niet ten koste van muzieklessen.

13
Wij stemmen in met de ontwerpprogrammabegroting
Voorwaarden:
De gevolgen van de extra kosten abonnementstarief meerjarig meenemen.
Onderbouwing van de post innovatie en begeleiding.
Er moet sprake zijn van een reële meerjarenbegroting met onderbouwde aannames en beleidsindicatoren.

Voor Hulp in de Huishouding en trapliften zal maatwerkvoorzieningen worden
verwacht, gevolg toename van kosten.
Meer indicaties WIS die moeten worden verwerkt.
Verzoek een en ander zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en meerjarig mee nemen.

Programma WMO Innovatie en begeleiding eerst gebruik maken van de post vooruitgeschoven gelden van €. 348.000,-

De kosten van leerlingenvervoer niet verhogen met inzet extra personeel.

De bestemmingsreserve financieel onderbouwen, anders bedrag terugstorten
aan deelnemende gemeentes.Voorstel 5 vergadering gemeenteraad 9 mei 2019

WIJ WILLEN EEN BETERE ONDERBOUWING VAN DE
LOCATIEKEUZE NIEUWE BRANDWEERKAZERNE

Wij zijn van mening dat Noordzak een betere locatie is.
Er moeten meer aspecten gewogen worden dan nu het geval
is.

Wij geven de voorkeur aan de geschikte locatie in het
bedrijventerrein hetgeen buiten het dorp ligt.
Participatie van de inwoners heeft vooraf niet zorgvuldig
plaatsgevonden. De informatieverstrekking was niet tijdig
Meer draagvlak van de inwoners is wenselijk.

Plan van aanpak was onvolledig.

Er is sprake van overlast, hoge kosten en een stijging van het
aantal uitruktijden.

Verkeerstechnisch gezien is de Guldenroedestraat ook niet
bepaald veilig te noemen.

Wij verzoeken de andere locatie mogelijkheid nader te
onderzoeken.

Wij stemmen niet in met het voorstel en steunen de
ingediende motie.

Schriftelijke vraag

Betreft: Voorstel 8
Raadsvergadering 14 maart 2019

Schulden en armoede
Ter versterking van het gemeentelijk armoede-en schuldenbeleid voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en bestrijden van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

Onze vraag is of het college deze extra middelen heeft geoormerkt en hoe de verdeling is ?
In november jl. hebben we u bericht dat:
 Kleinsma Middelen: € 75.605
Schuld en armoedebestrijding: € 27.942
Verder hebben we structurele middelen armoedebestrijding € 40.000
Deze bedragen zijn geoormerkt en het beleid is vastgelegd in de nota armoedebeleid.

Welke specifieke bedragen zijn voor dit doel al uitgegeven.?
 De stand van zaken komt terug in de rapportage Sociaal Domein
Welk gericht beleid gaat het college opzetten voor het signalering van kinderen in armoede
en welke maatregelen worden genomen, op welke wijze worden extra inkomsten ingezet ?
 We voeren het beleid uit zoals in de actielijnen in de kadernota armoedebeleid is
geformuleerd. We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid rondom kinderen in
armoede. Wij informeren u daarover via de rapportages Sociaal Domein.

 Verder hebben Het beleid nu is dat wij via diverse zoekplaatsen, maar vooral via het centrum voor jeugd en gezin, onze opvoedcoaches, de contacten met de scholen, de GGD en via GR de Bevelanden en onze zorgparnters een taak in het signaleren van armoede. 
afdeling WIZ de middelen inzetten.
De gelden worden o.a. uitgegeven via:
Stichting Leergeld 
Jeugdsportfonds (extra in Borsele de zwemlessen bij Stelleplas)
Jeugdcultuurfonds
Kinderkamp Borsele
Voedselbank
Kledingbank
Humanitas
Leger des Heils Schuldhulpverlening
Jarige Job
De scholen (evt, bijdrage voor schoolreisjes)
Etc. etc.

Ouderen Politiek Actief Borsele
J. Verbrugge

Stand van zaken met betrekking tot uitgaven komen terug in de rapportages Sociaal Domein.Steunen
Motie:
Gebouwen aanpassen
rekening houden met gehandicapten

Mensen met een mobiele handicap lopen tegen allerlei
problemen aan.
Niet alle openbare gebouwen / ruimtes zijn daarvoor
gemaakt.
Veel gebouwen zijn niet aangepast, meer toegankelijk
maken is belangrijk.

Ouderen Politiek Actief Borsele


Raadsagenda , 7 februari 2019

onderwerp
begrotingswijziging GGD
vaccinatie

Wij stemmen in met de begrotingswijziging.
Wel vragen wij grote inspanning om de vaccinatiegraad te
verhogen en ons tijdig te informeren over de aanpak en het
resultaat.
De gemeente moet er alles aan doen het vaccineren te
stimuleren, voorkomen van besmetting van kinderen die
daar niet om vragen.

Ouderen Politiek actief Borsele
Het college van Burgemeester en

Wethouders der Gemeente Borsele.

Heinkenszand, 29-oktober 2018

Geacht College,

Uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aandeel van de werkende armen, dus mensen met een baan maar onvoldoende inkomen die nodig zijn voor onvermijdelijke uitgaven plus nog wat minimale kosten voor sociale activiteiten, onrustbarend stijgt, deze mensen vallen dus onder de armoedegrens.

Een minimum budget en het leven op of onder de armoedegrens brengt het gevaar met zich mee dat deze groep vroeg of laat in de schuldhulpverlening komt met alle gevolgen van dien.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van armoede daarom vraagt de fractie van de ouderenpartij OPA aan u het volgende:

Is uw college bereid om, ondanks het feit dat deze groep werkende armen wellicht lastig te bereiken is,  de mogelijkheden te onderzoeken deze categorie in kaart te brengen?

Is uw College bereid om een taakveld te creëren binnen het sociaal domein om deze groep te helpen om dreigende financiële problemen te voorkomen?

Namens de fractie ouderenpartij OPA

Vergadering 4 oktober 2018

Voorstel 5 Verordening Burgerinitiatief

Wij zijn akkoord met de aanpassing van de verordening.

Graag zien wij, dat de uitleg van de mogelijkheden van indiening op de website worden geplaatst met daarbij het aanvraagformulier. De voorwaarden duidelijk vermelden om misverstanden te voorkomen. Verzoeken het goed toegankelijk te maken om de burger te bereiken.

Voorstel 7 Kadernota Sociaal Domein

De onderlinge samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is goed. 

Wij vragen aandacht te besteden de bureaucratie tegen te gaan, en het beleid en de regels transparanter te maken. 

Het aantal mantelzorgers is toegenomen. Inwoners vervullen een belangrijke rol in de uitvoering van het Sociaal Domein. Door de vergrijzing zal in de toekomst een tekort op de arbeidsmarkt zijn. 

Er wordt steeds meer ingezet op preventieve zorg. 

Wij moeten er voor waken de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. 

Het is helaas niet gelukt de kosten binnen het budget te houden. Wij vragen alsnog de secretariaatskosten tegen het licht te houden. Wij vragen het college of er meer inzicht kan worden gegeven in de schuldenproblematiek. Is er in onze gemeente een registratiesysteem?

Deze cijfers zijn noodzakelijk om goed zicht te hebben op de aard en de omvang van de schuldenproblematiek.

Schulden zijn voor mensen met kinderen schadelijk. 

Kunnen wij de schuldhulpverlening toegankelijker maken ?Verbeteren van de informatie en bereikbaarheid. Hoe zit het met de wachttijden? Er moet preventief en integraal worden gewerkt. Hoe zit het met de samenwerking scholen, kerken en verenigingen ? 

Minimabeleid. 

Zijn de Klijnsma gelden en geld voor de problematische vechtscheidingen ingezet ? Kan hier een specificatie van worden opgesteld van inkomsten en uitgaven?

Hoe is de stand van zaken aangaande de zorgcafés?

WMO begeleiding vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief van toepassing. Hoe gaan wij hier mee om ? Wat zijn de financiële gevolgen ? Kan de voortgangsrapportage Sociaal Domein aansluiten bij de begroting 2019-2022. Dan is er overzicht in de resultaten en een logische en integrale opbouw. Kan er voor Borsele een sociale kaart worden ontwikkelt om de informatie duidelijker te verstrekken?

Gezondheidsbeleid. 

Is het alcohol en drugsgebruik bij jongeren bekend ? 

Ten slotte: 

Is het mogelijk dat wij ook de reacties van de WMO-raad en Seniorenraad in kunnen zien ?

Voorstel 8 Programmarapportage 2018  

Het ziet er naar uit dat we in 2018 conform onze begroting aan de doelstellingen werken. Er zijn weinig grote afwijkingen er is zelfs sprake van een positief resultaat. Wij werken aan betere overzichten in de begroting. Het zal dan beter lukken om vooraf kaders te stellen en bij te sturen indien dat nodig blijkt. Wij vragen het college om de begroting van het Sociaal Domein gelijktijdig te behandelen niet achteraf. Is het mogelijk om meer inzicht te verstrekken?Is het mogelijk beleidsindicatoren in het sociaal domein per onderdeel te specificeren? Dan is het mogelijk vooraf beleid te bepalen, en bijsturingsmaatregelen te nemen specifiek voor Borsele. Goed dat we misschien pilot gemeente worden voor vroegtijdige aanpak van schulden in het algemeen. 

Organisatie 

Wanneer mogen wij een advies omtrent de Rekenkamer functie en de bestuurlijke vernieuwing ontvangen? 

Agenda wonen 

Wanneer kunnen wij een beleidsvoorstel over de huisvesting van arbeidsmigranten verwachten ? 

Leges bouw. 

Wordt er op dit moment meer leges ontvangen omdat er sprake is van veel nieuwbouw. 

Masterplan Nieuwdorp. 

Is het mogelijk i.v.m. projectbeheersing per onderdeel te begroten en periodiek terug te koppelen met een tussenrapportage aan de raad. Risico’s zijn dan beter in te schatten. 

Belastingdruk

Wij stellen voor voorzichtig om te gaan met belastingverhoging. Mensen met een minimum inkomen komen dan onder druk te staan. Er is sprake van verhoging ziekenfondspremie en energiekosten.Wij gaan akkoord met de programmarapportage maar vragen inzicht over de genoemde onderdelen. Het moet voor ons mogelijk zijn de doelmatigheid en de rechtmatigheid vast te stellen.

Donderdag 6 september 2018

Organisatieonderzoek

Wij hebben te maken met 3 decentralisaties, Gem
Regelingen, controle financiën, minder geld voor
meer taken.
De organisatie moet de burgers optimaal kunnen
bedienen.


Er moet een nieuwe structuur komen, doel moet
zijn flexibel inspelen op de ontwikkelingen in de
samenleving.


Het onderzoek is zorgvuldig en er wordt goed met
de medewerkers gecommuniceerd.


Het personeel moet de gelegenheid krijgen om in
de nieuwe situatie te groeien.


Wij hebben vertrouwen in deze opzet en gaan
akkoord met het advies.


Agendaonderdeel 8


Vorming overleg Zeeuwse overheden


Wij hebben kennis genomen van het rapport.
Structureel afstemmen van taken is goed.
Er moet wel prioriteit aan een aantal
uitvoeringstaken worden gegeven.


Wij staan positief tegenover samenwerking van
overheden.


Herindeling is niet aan de orde, de gemeente blijft
zelfstandig.


Er is behoefte aan een nieuw overlegorgaan, het
zicht op de verschillende gemeenschappelijke
regeling is nu al twijfelachtig, nu komt er een overleg
orgaan bij.
De vraag welke rol kan de gemeente Borsele spelen.
Wij stemmen in met de motie.


Voorstel beter overleg en structuur geven aan de rol
gemeente Borsele.


Agendapunt 13


Jaarrekening 2017 GGD


Wij hebben enkele opmerkingen en geven een
opdracht mee aan het AB.


Verzoek, alle stukken op tijd aan te leveren.


De jaarstukken, net als de kadernota, meer op te
bouwen en rondom concrete doelen afspraken en
indicatoren aan te geven.


Zorgen voor betere onderbouwing.
Er kon geen doelmatigheidsverklaring door de
accountant worden afgegeven op bepaalde
onderdelen, het gevolg kan zijn ondertoezichtstelling
van de Provincie.


Van belang blijft de goede zorg die tijdig aan de
mensen wordt verstrekt en zorgen dat er geen
wachtlijsten ontstaan.


Kostenbeheersing GGD

Wij gaan akkoord met de nota;

Wij hebben wel een paar vragen:
Worden alle doelstellingen behaald in de gemeente Borsele ?
Is er nog sprake van kosten beheersing in relatie tot de gestelde doelen ?

Kosten Inspectie € 650.000
Hebben wij voldoende invloed op de toegang van de jeugdzorg, wordt er voldoende samengewerkt met de huisartsen.

Kunnen wij als raad het geheel financieel volgen

Hoe kunnen wij meer invloed uitoefenen op de kosten.
Is het mogelijk het inzichtelijker te maken
waarom er steeds sprake is van overschrijdingen en bijbetaling.

De gemeente Borsele heeft veel zorg in de jeugd
dat blijkt uit het overzicht waarstaatjegemeente.
bijvoorbeeld:

Jongeren met jeugdbescherming,
jeugdreclassering, reïntegratietrajecten, achterstandsleerlingen etc. stopzetten begeleiding ?
Wat kan de gemeente doen om de kosten beter
te beheersen, Is het doel bereikt, en waarom
niet ?Leden van de raad

onderstaand enkele vragen van raadslid Verbrugge (OPA) inzake de tweede supermarkt Heinkenszand en de reactie daarop.

d.d. 4 juni 2018

1. Is er al een formeel aanvraag ingediend door de supermarkt? Heeft er al een toetsing plaatsgevonden of de aanvraag voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften? Daarmee bedoelen wij de bouwkundige voorschriften (bouwbesluit), maar ook aan de milieu-aspecten, de parkeernorm, en de gevolgen voor de verkeerssituatie.

2. Heeft er aan een toetsing plaatsgevonden bij de bouwmeester (welstand)? Is vestiging van een tweede supermarkt schadelijk voor het aanzicht van het dorp?

Antwoorden 
Ad. 1. Om de tweede supermarkt mogelijk te laten zijn is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Daarnaast dient een omgevingsvergunning voor de bouw te worden verleend. Conform het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 december 2017 worden beide procedures gecoördineerd, waardoor er sprake is van één beroepsgang. De voorbereidingen voor het (voorontwerp) bestemmingsplan vinden momenteel plaats. In het kader hiervan vindt er onderzoek plaats c.q. heeft onderzoek plaatsgevonden naar diverse milieu-aspecten, waaronder de verkeersafwikkeling, de bodem, archeologie, etc. Het benodigd aantal parkeerplaatsen is in het kader van het inrichtingsplan, dat de basis vormt voor het bestemmingsplan, bekeken. Ook is de inrichting met betrekking tot de verkeersveiligheid, conform de motie van de gemeenteraad d.d. 7 december 2017, opnieuw bezien. Hierover wordt uw raad op een later tijdstip apart geïnformeerd. Het bestemmingplan wordt te zijner tijd ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Naar verwachting is dat medio 2019. Alle door u genoemde aspecten komen daarin terug. Als gemeente hebben wij de wettelijke taak te zorgen voor 'een goede ruimtelijke ordening'. Ons inziens voldoet dit plan daaraan.              

Ad.  2. Het bouwplan is momenteel in ontwikkeling. Een voorlopig ontwerp is een aantal keer met de dorpsbouwmeester besproken en de laatste versie is in hoofdlijnen akkoord bevonden. Het bouwplan wordt de komende periode verder uitgewerkt en het definitieve plan wordt ter beoordeling aan de dorpsbouwmeester voorgelegd. Uiteraard wordt hierbij gelet op een goede ruimtelijk-visuele inpassing van de nieuwbouw in de omgeving. 

Schriftelijke vraag

(art.40 Reglement van Orde)

Schriftelijke vraag van de fractie van Ouderen Politiek Actief Borsele.Ingediend op: 4 juni 2018

Ingediend door : J. Verbrugge

Onderwerp:Heractiveren van de rekenkamerfunctie in de gemeente Borsele

Wij vragen het college om het heractiveren van de rekenkamerfunctie weer bespreekbaar te maken.Borsele heeft namelijk al geruime tijd geen actieve rekenkamercommissie meer.

Sinds 1 januari 2006 is het instellen van een rekenkamer   of (commissie) verplicht voor elke gemeente en provincie.De instelling van een lokale rekenkamer is ontstaan uit de behoefte aan meer transparantie en verantwoording over het gevoerde beleid. Burgers hebben recht te zien hoe hun belastingcenten worden uitgegeven. Met andere woorden of het geld ook daadwerkelijk doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteed wordt .

Het is vooral van belang nu er veel geld richting gemeenten is gegaan voor de uitvoering van taken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten hier verantwoordelijk voor. De transitie( de overgang) is dan wel uitgevoerd, maar de vormgevingvan de taken ( de transformatie) is nog in volle gang. Juist op dat gebied kan de rekenkamer van meerwaarde zijn.Wij vragen het college nu te bespreken hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de rekenkamerfunctie en tegen welk budget.

Antwoord:Momenteel heeft Borsele een rekenkamerfunctie. In het op 17 mei door uw raad vastgestelde bestuursprogramma is afgesproken dat de rekenkamerfunctie heroverwogen wordt nadat de werkgroep lokale rekenkamers in opdracht van het ministerie van BZK haar rapport met bevindingen uitgebracht heeft. Zowel functioneren als budget zijn onderwerp van onderzoek van deze commissie. De verwachting is dat de werkgroep eind 2018 haar rapport met bevindingen zal opleveren.

Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eergisteren kenbaar gemaakt met een wetsvoorstel te komen waarin het gemeenten verplicht worden een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. De exacte inkleuring daarvan (met of zonder raadsleden, lokaal/regionaal etc) is momenteel nog niet duidelijk. Zodra deze wijziging van de Gemeentewet door de beide kamers is en van kracht is, kan daar invulling aan worden gegeven. Tot slot: u richt uw vraag aan het college. De inkleuring van de rekenkamercommissie is echter geen collegeverantwoordelijkheid, maar een verantwoordelijkheid van de raad. 

gemeenteraad 7 juni 2018

agenda 7

Jaarstukken Veiligheidsregio Zeeland

Wij stemmen in met de jaarstukken en de zienswijze.

Veiligheid moet betaald worden.

Het gaat veel meer geld kosten.

Het kan niet anders in deze complexe samenleving, de veiligheid moet gewaarborgd worden.

Wij hebben een vraag over het weerstandsvermogen, dat is laag en wij verzoeken het Algemeen Bestuur

Aandacht te vragen voor de risicobeheersing.

agenda 9

Wij stemmen in met de jaarstukken Gr de Bevelanden en de programmabegroting.

Er is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven.

Wij gaan akkoord met de plan van aanpak van WIZ en het vormen van een bestemmingsreserve.

Vraag:

Wanneer krijgen wij inzicht in de samenwerking SWVO en GR de Bevelanden, een integrale samenwerking?

Kunnen wij nog voldoende blijven sturen op doelen en de realisatie daarvan?

Agenda 15

Wij kunnen instemmen met de begroting van de Zeeuwse Muziekschool.

Er is sprake van een positie saldo. De analyse is helder.

Doelstellingen worden behaald.

Er is sprake van reservevorming en dat past binnen de afspraken.

Agenda 16

Jaarrapportage Sociaal Domein

Bedankt voor het heldere overzicht.

De transformatie gaat nu echt beginnen.

Wij vragen het bestuur aandacht voor de Zeeuwse solidariteit bij jeugdhulp te vragen.

Er moet weer geld bij.

Ook verzoeken wij om extra aandacht te geven aan problematische schulden. Schulden zijn de oorzaak van andere problemen.

Toekomstig bestendig wonen zal ook veel aandacht nodig hebben.

Bedankt, MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
art. 34lid 4 RvO
Voorstel # (In te vullen door de raadsgriffier)De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen d.d. 1 maart 2018
Onderwerp: Eenmalige bijdrage zorgaanbieders voor zorginfrastructuur 2018
Overwegende dat:* recent het rijk het standpunt heeft ingenomen om de Regeling zorginfrastructuur eind 2017 stop te zetten* Deze regeling was gericht op het versterken van de infrastructuur (waaronder technologie) bij het leveren van extramurale zorg vanuit (destijds) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Is van oordeel dat:
de infrastructuur bij het leveren van extramurale zorg aanvullende middelen nodig heeft omde voorzieningen voor 2018 te garanderen.Roept het college op om:
* om de middelen die onze gemeente ontvangt in te zetten voor het beoogde doel om bestaande projecten te continueren.
* voor 2018 een praktische tussenoplossing voor de eenmalige bijdrage te realiseren.en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Johan Verbrugge, fractie OPA Borsele

https://www.omroepzeeland.nl/ nieuws/103404/Locatie-nieuwe- supermarkt-Heinkenszand-is- een-ramp


Locatie nieuwe supermarkt Heinkenszand 'is een ramp'

De ondernemersvereniging van Heinkenszand wil dat de nieuwe supermarkt op een andere plaats komt, dan de gemeente heeft voorgesteld. "De locatie aan de Stenevate is echt een ramp', vat voorzitter Jaap Wisse van de ondernemersvereniging samen.

De geplande locatie aan de Stenevate zou een onveilige situatie opleveren voor het verkeer (foto: Omroep Zeeland )


"Dat er een tweede supermarkt komt, juichen we toe. Zonder twijfel", gaat Wisse verder. "Maar als je nadenkt met gezond verstand is het echt een hele foute locatie." Daarmee doelt hij vooral op de verkeerssituatie rond de geplande locatie van de nieuwe supermarkt. "Het is daar nu al druk en het loopt er af en toe al helemaal vast, en dat wordt alleen maar erger. Ik denk dat het vooral gevaarlijk wordt voor fietsers en voetgangers.

Sinds 2012 is de gemeente Borsele bezig om een tweede supermarkt naar het dorp te halen. Er waren eerder plannen om met de Lidl in zee te gaan, maar in april vorig jaar werd duidelijk dat de supermarktketen en de gemeente er samen niet uit gingen komen. Wethouder Schenk zei het toen 'met tranen in zijn ogen' dat ze er niet uitkwamen. Maar in november vorig jaar lukte het uiteindelijk toch en meldde Schenk dat er toch een akkoord was gesloten met de supermarktketen en dat die gebouwd wordt naast de al bestaande Emté-supermarkt in het dorp.

Wisse heeft een veel betere locatie op het oog voor de nog te bouwen supermarkt. "Aan de andere kant van de Dorpsstraat, de winkelstraat, op het industrieterrein aan de Zweke is plek zat en is alle infrastructuur ook al aanwezig."

Behalve dat die locatie volgens Wisse goedkoper is, kan de de supermarkt hier ook sneller gerealiseerd zijn. "Grofweg gezegd: als je vandaag 'ja' zegt tegen deze locatie dan kun je bijna voor de Pasen al boodschappen doen."

Reactie gemeente

Volgens de gemeente Borsele komen er geen verkeersproblemen, omdat de toegangsweg wordt aangepakt.4 januari 2018

Donderdag 11 januari zal aansluitend aan de raadsvergadering een burgerinitiatief worden aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Borsele.

Jullie worden verzocht hier aandacht aan te besteden. Artikel in de krant met foto’s van de vertegenwoordigers van OPA Borsele die het burgerinitiatief hebben uitgevoerd.

De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel het is een ongebonden heffing.

De gemeentekas van Borsele wordt jaarlijks gespekt met plm 130.000 Euro, geld dat niet besteedt wordt aan zaken die met honden te maken hebben, de inkomsten worden slechts gedeeltelijk
ingezet voor de aanpak van hondenpoep.

Om dit te illustreren zijn onderstaand enkele voorbeelden gegeven van voorzieningen n die binnen de gemeentje ontbreken.

-  hondenuitlaatplekken
-  hondenlosloopgebieden
-  hondenspeelvelden
-  hondenpoepbakken

Geconstateerd kan worden dat er niets wordt besteedt aan honden en hondenbeleid en dat de opbrengst wordt gebruikt voor andere doelen waarvoor het wordt geeind.

Overal waar je als inwoner van de gemeente Borsele belasting voor betaald staat er een zeker recht tegenover, bij hondenbelasting is dat er niet, ook betekent de hondenbelasting voor mensen met een laag inkomen een behoorlijke aanslag.

OPA Borsele verzoekt op grond van bovenstaande over te gaan op intrekking van de verordening en invordering van Hondenbelasting.

Indieners      Johan. Verbrugge   en Edward Koenen
vriendelijke groeten

J. Verbrugge,

fractievoorzitter OPA Borsele.MOTIE volg. Art. 34a RvO.
Voorstel B5

De raad van de Gemeente Borsele in vergadering bijeen d.d. 7 december 2017.
Onderwerp: Vestiging Lidl Heinkenszand
Overwegende dat:

 Op dinsdag 21 november het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft
besloten om verder te gaan met Lidl als initiatiefnemer voor de realisatie van een tweede supermarkt in Heinkenszand.


 Lidl een winkel zal bouwen van 1.300 vierkante meter vloeroppervlakte exclusief magazijn.

 Voor de bouw de voormalige bodewoning, het voormalige politiebureau en de
brandweerkazerne moeten worden gesloopt.


 Het huidige plan uitgaat van gescheiden parkeerplaatsen voor beide winkels Lidl en Emte.

Is van oordeel dat:
 Dit plan in strijd is met het kleine kernenbeleid.

 In de dorpen steeds meer ouderen wonen. Bij die groep bestaat de behoefte aan primaire voorzieningen in de nabije omgeving. Er is nu al sprake van verslechtering van de leefbaarheid.
Voor ouderen is de afstand tot voorzieningen belangrijk.

 De middenstand in de Dorpstraat Heinkenszand, maar ook in de dorpen er omheen met hun supermarkten, het zeer moeilijk heeft.

 Als er 2 supermarkten komen verliest er op termijn altijd een en krijgt men leegstand.

 De financiële gevolgen voor de gemeente Borsele niet duidelijk in beeld zijn gebracht. De haalbaarheid van dit plan financieel niet is verzekerd en de investeringskosten niet duidelijk zijn.


 De gemeente geen ondernemer mag en kan zijn, maar alleen moet faciliteren.
 De gemeente zeer alert moet zijn dat zij geen precedent werking schept ten opzichte van andere ondernemers

 Participatie (met bijvoorbeeld bijv. bewoners, ondernemers) niet heeft plaatsgevonden.

 Een supermarkt niet naast zo’n mooi gemeentehuis behoort te staan.

Verzoekt het College:
 Het voorliggende plan niet verder door te zetten.

 De ontwikkeling van de Lidl niet op zichzelf te beoordelen en een integrale beleidsvisie rondom
de Stenevate op te stellen waarin tenminste de volgende punten worden opgelost:
* Het betrekken en laten participeren van de omgeving (bewoners, ondernemers en overige instanties) bij de voorbereiding en oplossing van de integrale gebiedsvisie;
* Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers en gebruikers, met extra aandacht voor schoolgaande kinderen en ouders.

 Een duidelijk en zorgvuldig beleidsplan op te stellen waarbij doelmatigheid, verkeersveiligheid en
ondernemersbelangen met elkaar in overeenstemming zijn.

 Om in eerste instantie in te zetten op het vergroten van het parkeerterrein en de toegangsweg via de bode woning.

 Onroerend goed van de gemeente uitsluitend via een openbare aanbesteding aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.
J. Verbrugge
Ouderen Politiek Actief Borselehttps://www.pzc.nl/bevelanden/ fractie-opa-tegen-tweede- super-in-heinkenszand~ a54a1f13/


Fractie OPA tegen tweede super in Heinkenszand

HEINKENSZAND - De fractie van OPA in Borsele wil geen tweede supermarkt aan de Stenevate in Heinkenszand. De fractie dient donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het college gevraagd wordt het voorstel in te trekken.

Melita Lanting06-12-17, 15:25
© Melita Lanting

OPA wil voorkomen dat kleine buurtsupers, waar volgens de fractie veel ouderen van afhankelijk zijn, de dupe worden. Ook de verkeersveiligheid aan de Stenevate is in het geding als daar een tweede super komt. Volgens OPA zijn ook omwonenden niet of nauwelijks betrokken bij de plannen. Daarom stelt de fractie voor het voorstel in te trekken en te heroverwegen.Op 1 dec. 2017 om 17:11 heeft Johan Verbrugge het volgende geschreven:

Onderwerp:

Vereenvoudiging formulier declaratiefonds


Er bestaat een declaratiefonds in het kader van het gemeentelijk minimabeleid.

Is er een mogelijkheid om de aanvraag klantvriendelijker te maken en te vereenvoudigen.

Voor eventuele aanvragers kan het invullen van het formulier onnodig ingewikkeld zijn.

Kan er toetsing plaatsvinden om de aanvraag procedure meer toegankelijk te maken.


Eventueel helpen bij het invullen kan ook een oplossing zijn.


J. Verbrugge
Ouderen Politiek Actief Borsele

B7

Sociaal Domein halfjaar rapportage

De financiën zullen een belangrijk thema worden in de komende jaren.
Een afnemende rijks financiering gecombineerd met een groeiende vraag naar
ondersteuning kan nog een uitdaging worden.
Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat degene die ondersteuning nodig
hebben, die ook moeten krijgen.
Informatievoorziening blijft belangrijk.
De inzichten in uitvoeringskosten afgezet tegen de problematiek en
gerealiseerde resultaten wordt steeds belangrijker.
Vraag.
Wordt er aandacht gegeven aan de problematische echtscheidingen, wordt
hiervoor binnen de GR een plan van aanpak gemaakt ?


B10
Armoedebeleid

Dank u voorzitter,
Er moet aandacht zijn voor stille armoede ook onder werkenden.
Eigen beleid moet mogelijk blijven.
Belangrijk is het begeleiden van cliënten in het bewust worden van eigen gedrag
en het maken van keuzes.
Scholen spelen een belangrijke rol in de bestrijding van armoede onder
kinderen.
Wachttijden moeten worden voorkomen, er moet nog meer aan preventie
worden gedaan. Vroeg signalering is belangrijk.
Activering naar werk is belangrijk, maatwerkondersteuning is een vereiste.
Wij gaan akkoord met het voorstel.

Huisvuil

Motie

De invoering is een relatief duur en ingewikkeld proces.
Veel aspecten vragen om specifieke kennis zoals aanslagen opleggen en de
meetapparatuur hanteren op de voertuigen.
De gemeente moet een nieuw tariefsysteem vaststellen.
Burgers moeten hun inzet om afval te scheiden terug betaald zien .
De gemeente moet vooraf een inschatting maken van de effecten op de totale
afvalbegroting.
We weten niet hoeveel afval burgers gaan aanbieden, dan kan dan leiden tot een
tekort op de begroting.
De inwoners moeten mee kunnen denken er moet draagvlak worden gecreëerd.
Het moet zeker zijn dat meer afval wordt gescheiden en dat er een lagere
hoeveelheid restafval is.
Burgers die afval goed scheiden profteren meer en hebben financieel voordeel.
Advies:
Rapport met voor en nadelen presenteren, vooraf mening inwoners vragen.

1.
Begroting 2018
Algemene beschouwing
Ouderen Politiek Actief Borsele

In deze laatste beschouwing wil ik graag de volgende zaken aan de orde stellen.

Sociaal Domein
De gemeente heeft hard gewerkt . Er was sprake van veel
veranderingen. De ingewikkelde taken met bezuinigingen
hebben veel gevraagd van de ambtelijke organisatie.
De ontwikkelingen in de huishoudelijke hulp blijven wij op
de voet volgen.

WMO uitvoering
Uitvoering van de WMO heeft veel gevolgen voor de
gemeente maar zeker voor ouderen.
Vooral de eigen bijdrage en dienstverlening zijn zorgen voor
de toekomst.
Het blijft een opgave om te zorgen dat mensen de juiste hulp
krijgen.
We pleiten voor goede onafhankelijke ondersteuning.
Er komen steeds meer taken bij zoals het beschermd wonen.
Wij geven invulling aan deze taken en geven beschermde
woonplekken vorm.

Gemeenschappelijke regelingen
Het grote aantal samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen maakt dat controle moeilijk
wordt. Het is niet te voorkomen, maar wij willen
transparantie over het gevoerde en toekomstig beleid .

2.
Wij blijven aandacht vragen voor strakke rapportering
richting de raad.

Participatiewet
Wij zijn grotendeels afhankelijk van de afdeling werk en
inkomen voor voldoende uitstroom uit de bijstand.
Aandacht voor beschutte werkplaats blijft een zorg.

Samenwerking regionaal wordt steeds belangrijker.
Er zijn lange termijn opgaven veroorzaakt door de
vergrijzing.
Wij moeten meer ruimte voor de burgers laten dat vraagt
aanpassing voor het gemeentebestuur en voor de burgers.
Kwetsbare burgers moeten wij blijven beschermen en
ondersteunen.

Leefbaarheid en voorzieningen.
De kosten voor het in stand houden van voorzieningen zal
steeds meer worden. Mensen wonen steeds langer thuis, ook
als ze veel zorg nodig hebben.
Wij moeten er voor zorgen dat de woonvoorzieningen
passend zijn, er moet anders gebouwd worden.
Levensloopbestendig bouwen is belangrijk ook moeten we
zorgen dat jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen.

Omgevingswet
Deze wet zal ook voor veranderingen in de werkwijze en in
de relatie met burgers zorgen.
Dienstverlening
Kwaliteit van dienstverlening is zeer belangrijk, goede
voorlichting is noodzakelijk.

3.
Begroting
Er komt volgend jaar een andere opzet, doelstellingen
worden helder en controlemogelijkheden verruimd.

Tot slot


Bestuurlijke vernieuwing
Er is een werkgroep bestuurlijke vernieuwing in het leven
geroepen. Het is jammer dat er slechts drie
vertegenwoordigers van politieke partijen in de werkgroep
zitten. Kleine partijen hebben misschien ook wel een
mening.
Wij stellen voor :
Burgers en maatschappelijke organisaties nog meer bij het
beleid te betrekken.
Een korte kernachtige begroting.
Beleidsnota’s met duidelijke doelstellingen.
Nu is het dikwijls coalitie oppositie. We kunnen proberen
samen kaders te stellen, dan is sturing ook beter.
Aanlevering van stukken GR en regionale instellingen sneller
aanleveren. Nu hebben wij een te grote achterstand op
informatie t.o.v. het college.
Er moet openheid zijn van zowel het gemeentebestuur als de
burgers. We moeten bereid zijn ons te verplaatsen in elkaars
situatie.

Rekenkamer
Wij maken ons sterk voor de instelling voor aansluiting bij
een regionale rekenkamer

Wij danken alle medewerkers en het college.
Ouderen Politiek Actief BorseleB6

vergadering 5 oktober 2017

Notitie beschut werk

  

Wij stemmen in met de notitie beschut werk.

Wij vragen de wachtlijst beschut werk zo kort mogelijk te houden door bovenop de taakstelling extra plekken te realiseren.

Mensen die met een indicatie beschut werk uitstromen, de vacante plaats direct

laten invullen door iemand van de wachtlijst.

Mensen met een uitkering geen structureel werk laten doen met behoud van die

uitkering. Het is de bedoeling dat een vaste baan wordt aangeboden.

De kans op regulier werk moet worden vergroot.

  

B5

 

Participatieverordening

 

Is er voldoende aandacht voor jongeren met een arbeidsbeperking, leerlingen uit het speciaal onderwijs en MBO beroepsonderwijs. Dit is een kwetsbare groep en er is een risico dat zij langdurig in de bijstand blijven. Hebben wij deze doelgroep goed in beeld. Welke instrumenten worden ingezet om ze aan het werk te krijgen.

 

Is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt, in welke mate doet zich dat in de praktijk voor.

Welke acties vinden plaats voor minder gemotiveerde mensen in de bijstand die daar al geruime tijd in zitten ?

 

Akkoord met uitvoering Betho kunnen wij ook beschut werk laten uitvoeren door reguliere werkgevers.

 

Zijn wij bereid extra geld uit te geven om de kans op werk voor een aantal doelgroepen te vergroten?

 Wordt er rekening gehouden met de gezinssituaties voordat een tegenprestatie wordt opgelegd. ( bijzondere omstandigheden )
Gemeenteraad 7 september 2017

B2
Herinrichting dr. Meslaan
Er wordt gewerkt aan een veilige situatie voor de schoolkinderen.
Het is daar erg druk, de herinrichting zorgt ervoor dat automobilisten en fietsers
veiliger de kinderen kunnen afzetten.
Het is zeer noodzakelijk dat de veiligheid wordt verbeterd.
Wij gaan akkoord met het voorstel, er is overleg gepleegd met betrokken partijen
zoals de scholen, misschien wel handig om na verloop van tijd met betrokken
partijen te evalueren.

B6
Rapportage eerste kwartaal Sociaal Domein 2017
Het aantal mensen die weer aan de slag gaan blijft achter bij de doelstelling.
Is het mogelijk dat de gemeente Borsele meer aan activering gaat doen van
mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Kan Borsele meer
invulling geven aan het bijvoorbeeld inzetten op maatschappelijke participatie ?
Of moeten de doelen worden bijgesteld ?
Wij gaan akkoord met het voorstel.

B7
Begroting Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2018
Er is geen inzicht in de stand van zaken en de gronden waarop de ramingen zijn
gebaseerd. Oorzaken kunnen niet precies worden aangegeven.
Er wordt niet voldaan aan de VZG richtlijnen.
Er zijn extra investeringen nodig om de decentralisatie waar te maken.
Er zijn nog veel onzekerheden, cliënt ervaringsgegevens komen nog.
Duidelijk is dat het nog tijd nodig heeft om alles te realiseren.
Financiële uitgangspunten waren onzeker.
De samenwerking is belangrijk, maar vooral goede zorg is belangrijk.
Uit de stukken blijkt dat het beleid wordt aangepast.
Wij gaan akkoord met het voorstel.Beschouwingen kadernota 2018-2021


Ouderen Politiek Actief BorseleFinanciën

Borsele is financieel kern gezond. De financiën vormen een degelijke basis voor

de toekomst. De rijksoverheid verstrekt de gemeente volgens mededeling van

het ministerie nog extra geld voor de uitvoering van haar taken.

Burgerparticipatie

Borsele is bezig met tal van projecten die vallen onder burgerparticipatie.

Duurzaam Diekendamme, Omgevingsplan , Borsele buiten 2017, Borsele 2030,

Projectenatlas, Borsele op de kaart, Zorgzame dorpen.

Burgers komen met initiatieven

en mogen meedenken en meedoen, misschien moet er een evaluatie

plaatsvinden of er niet teveel projecten zijn opgestart en of de gestelde doelen

wel worden gehaald.

Decentralisatie

Wij zijn vooral bezig geweest om de uitvoering goed in te richten.

Wat hebben we er voor over financieel en werkt de opzet ?

Met alleen een goede vertaling van beleid naar financieren kunnen wij sturen en

tekorten voorkomen.

Het gaat vooral om de dienstverlening aan de mensen die onze hulp nodig

hebben.

Wij hebben zorg over de eigen bijdrage en leidt de stapeling van eigen bijdragen

niet tot zorgmijding.

Waarom is er geen dialoog mogelijk en lijkt er sprake van een angstdebat.

Wij zijn blij dat er geen belastingverhoging plaatsvinden.

Wij willen een fatsoenlijk sociaal beleid . alle gelden die voor zorg, participatie en

jeugd binnen komt moet ook daadwerkelijk aan die domeinen worden besteed.

Overschotten huishoudelijke hulp inzetten voor participatie.

Wij steunen alle door de seniorenraad Borsele ingediende thema’s.

Mensen moeten langer zelfstandig wonen. Wij moeten woningen levensloop-

bestendig maken en toegankelijk.

Richt een loket in waar mensen terecht kunnen over vragen wmo verstrekkingen

en klantonderste8ning.

Niet iedereen ontvangt de zorg die hij nodig heeft, er moet een laagdrempelig

aanspreekpunt zijn.

Voorlichting en communicatie is van groot belang om de doelgroepen goed te

bereiken.

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn nog steeds gaande, we

wachten de uitkomst van de evaluatie af.

Een paar opmerkingen in het rapport waar staat je gemeente wil ik noemen.

De leefbaarheid krijgt een goede waardering.

De inwoners ervaren onveilige verkeerssituaties, snelheidsbeperking kan een

oplossing zijn.

Parkeergelegenheid bij winkels voor dagelijkse boodschappen kan ook voor

problemen zorgen.

Dienstverlening.

Is het mogelijk de informatievoorziening te verbreden op de gemeente website

of via een nieuwsbrief.

WMO

Blijf in de gaten houden of indicaties en beroep op eigen kracht passend zijn bij

de situatie van hulpbehoevenden.

Gemeenschappelijke Regelingen

Wij pleiten voor de invoering van de VZG richtlijnen. Invoeren van

controlemaatregelen vooraf. Verbeter het inzicht en betere specificaties.

Voorkom begrotingswijzigingen en verzoek op bijbetaling.

Integrale benadering

Samenwerking GR de Bevelanden en SWVO bevorderen.

Milieu

Geen asbest onder de grond i.v.m. veiligheidsrisico’s

Tot slot willen wij iedereen danken die zich hebben ingezet het bestuur en de

medewerkers.

Wij kunnen instemmen met de nota en de voorgestelde initiatieven11-05-2017


Agenda 6 B2

Plan van aanpak WIZ

Wij hebben kennis genomen van het advies plan van aanpak.

Om de taken binnen een redelijke termijn te laten doorgroeien tot een solide

dienstverlenende organisatie dienen de taken te worden herschikt en het

managementteam te worden versterk. Om dat te kunnen realiseren zijn extra

middelen nodig.

Het algemeen bestuur heeft al ingestemd met het voorstel.

Het plan is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de totale

dienstverlening.

Als gevolg van extra taken is de werkbelasting hoog en het ziekteverzuim relatief

hoog.

Voor 1 september wordt de evaluatie van WIZ afgerond..

Wij hebben wel enkele kanttekeningen.

Het plan van aanpak kent geen toekomstvisie. Er is geen eindbeeld waar naar toe

wordt gewerkt.

Zijn de doelstellingen bereikt, dat is op dit moment niet duidelijk.

Wanneer geen extra geld beschikbaar wordt gesteld, kan geen uitvoering

worden gegeven aan het plan van aanpak en daarmee de hoge werkdruk en de

doorontwikkeling van WIZ.

Wij vragen ons af of er nog een redelijk evenwicht is tussen de uitgaven voor de

diverse voorzieningen ?

Zijn er voldoende sturing en controlemiddelen voor de gemeenteraad op dit

moment, kan de gemeente betere invulling geven aan de regie ?

Is er een redelijk evenwicht tussen de uitgaven voor de diverse voorzieningen en

overhead voor de behandeling van aanvragen voor individuele voorzieningen.

Wij gaan akkoord met het voorstel, indien geen extra geld dan is het risico voor

de uitvoering van de dienstverlening te groot.

Ouderen Politiek Actief Borsele


10-10-2016

Hoe wordt in de gemeente Borsele uitvoering gegeven aan onderstaand bericht. Extra geld voor armoedebeleid en schuldhulp.Aanvullend op de vraag SGP/CU programmarapportage 2016 of er een samenwerkingsprogramma kan worden opgesteld tussen scholen GGD gemeente en schuldhulpverleningsinstantiesbij vroegsignalering armoede bij kinderen op school.Graag antwoord aan alle raadsleden.http://www.vngmagazine.nl/ nieuws/22102/extra-geld-voor- armoedebeleid-en-schuldhulp

Extra geld voor armoedebeleid en schuldhulp

GESCHREVEN OP dinsdag, 20 september, 2016 - 16:35

 

Het kabinet trekt 100 miljoen euro per jaar extra uit voor het beleid tegen armoede en schulden. Daarvan is 90 miljoen voor gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.
Zowel de rijksoverheid als de gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen, geeft minister Lodewijk Asscher (SZW) in de toelichting op zijn begroting aan.

Vanuit het Rijk gebeurt dit onder meer door zorgkosten van mensen met een laag inkomen te compenseren en de maatregelen op peil te houden. Vanuit de gemeente gebeurt dit door problemen rond armoede en schulden bij mensen zoveel mogelijk te voorkomen of weg te nemen.

Concrete gelden
Meer kinderen uit arme gezinnen kunnen vanaf 2017 kleding, muziekinstrumenten of sportlessen krijgen. Het kabinet stelt hiervoor structureel 100 miljoen extra beschikbaar. De middelen gaan in natura naar de kinderen, zo kunnen ze toch naar muziek- of zwemles.

Specifiek voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering stelt het kabinet in 2017 en 2018 in totaal  7,5 miljoen beschikbaar via het Gemeentefonds. (KS)10-10-2016

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen is er vorig jaar door twee ministeries en de VNG een Aanjaagteam Verwarde personen in het leven geroepen. Onlangs verscheen er een tussenrapportage
met daarin verschillende knelpunten en aanbevelingen. Ook staat daarin dat er in de zomer van 2016 een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning wordt geleverd door alle gemeenten. 
Wij hebben er hier in de gemeente Borsele nog geen kennis van genomen.

De vraag is:

Wanneer kan het college de raad een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning voorleggen en daarmee  voldoen aan de opdracht van het Aanjaagteam Verwarde Personen?


In de tussenrapportage staat dat mensen met een psychische aandoening vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Vraag

Wat kan de gemeente doen om de b behandelduur van de GGZ-trajecten te verbeteren/te verlengen?

Is er al contact geweest over deze problematiek tussen de verschillende gemeenten in de regio?vr.gr.

Ouderen Partij Actief Borsele.Graag antwoord aan alle raadsleden.


Op verzoek van Johan Verbrugge informeer ik u hierbij over de vrage die hij donderdag as tijdens het vragenuurtje van de raad gaat stellen 15-09-2016.

De heer Verbrugge (OPA Borsele) meldt dat hij vanuit de praktijk signalen krijgt dat van de clientenondersteuning tbv het WMO weinig gebruikt wordt gemaakt. Ik pleit er voor deze ondersteuning meer onder de aandacht te brengen van de clienten van de WMO. Deelt de wethouder de constatering dat er weinig gebruik  wordt gemaakt van de ondersteuning en hoe wil zij dit verbeteren?

Tevens is de heer Verbrugge van mening dat de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening van en door de overheid. De gemeenten kregen daarbij een centrale plaats als het loket van de overheid. Ook is er een belangrijke taak komen te liggen bij de gemeenschappelijke regelingen.
Echter, wanneer een burger niet tevreden is over de dienstverlening, dan blijkt dat de overheid op het meeste lokale niveau alles behalve een eenheid is. Er is een grote variëteit aan klachtenregelingen. Ik ben van mening dat, overeenkomstig de notitie van het CDA in de gemeente Reimerswaal, de klachtenregelingen duidelijker, transparanter en meer uniform moeten worden. waarbij mijn inziens de prioriteit dient te liggen op het uniformeren van de klachtenregeling van de GR en de gemeente.
Deelt de portefeuillehouder deze mening en zou hij uniformiteit van klachtenregelingen in de GR willen bewerkstelligen?
Datum: 1 juli 2016

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: vestiging AZC in s-‘Gravenpolder

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

Antwoorden aan alle raadsleden

Het college heeft een verzoek van het COA ontvangen om een opvanglocatie te

realiseren.

Het college wil in principe, uit humane overwegingen, medewerking verlenen

aan dit verzoek van het COA.

Inmiddels is hiervoor een locatie aangewezen in s-‘Gravenpolder.

Het college is in overleg geweest en verschillende belangenorganisaties.

Gebleken is dat binnen de gemeenschap woonachtig in s-‘Gravenpolder veel

begrip is voor de humanitaire nood, maar dat de gekozen locatie ongeschikt

wordt geacht.

Inwoners uit de dorpen s-Gravenpolder en s-Heer- Abtskerke, direct

omwonenden en ondernemers in de omgeving van de gekozen locatie maken

zich zorgen over:

 borging veiligheid binnen en buiten een AZC met 300 vluchtelingen.

 het aantal vluchtelingen.

Verzoek aan het college:

de volgende kaders op te nemen bij de verdere uitwerking van het

inrichtingsplan met het COA :

1. Bij de uitwerking van de plannen is draagvlak een van de belangrijkste

pijlers. Daarom het verzoek de omgeving vanaf heden zeer te betrekken

bij de uitwerking van de plannen.

2. Aandacht voor veiligheidsgevoelens van omwonenden.

Een definitief voorstel tot goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge


Reacties kadernota 2017-2020

Ouderen Politiek Actief Borsele

14-06- 2016

Wij zijn blij dat er geen belastingverhoging wordt voorgesteld. Er is weer ruimte

om te investeren.

De financiële positie is goed.

Er is ruimte voor nieuwe plannen.

Borsele is verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van jeugdhulp, wmo en

participatie.

Er is minder uitgegeven dan verwacht.

Voorstel is om extra participatiebanen te creëren voor mensen aan de onderkant

van de arbeidsmarkt.

Zorg en Welzijn

Er wordt hard gewerkt aan de transities. Er is zwaar ingezet op regionale

samenwerking. Het duurt nog jaren voordat een samenleving is opgebouwd die

is gebaseerd op solidariteit en zorgen voor elkaar.

Grip op de financiën Sociaal Domein is van groot belang.

Iedere inwoner heeft recht op maatwerk en hulp die nodig is.

Informatiebehoefte decentralisaties

Wat ons betreft meer informatieverstrekking over de uitvoering decentralisaties.

Om vast te kunnen stellen of de resultaten van beleidsdoelen worden behaald,

indien nodig kunnen we dan het beleid aanpassen en veranderen.

Clientervaringsonderzoek

Het is van belang om inzicht te houden in de tevredenheid van inwoners over de

voorzieningen in de gemeente. Er is toegezegd dat de gemeenteraad op de

hoogte wordt gesteld van de resultaten.

Gemeenschappelijke regelingen

Er zijn veel gemeenschappelijke regelingen. Het is goed dat het college de raad

mee neemt in de processen. De toekomst zal leren of we op langere termijn

financieel beter uit zijn tegen eenzelfde of betere kwaliteit. Op dit moment zien

we dat de kosten oplopen. Voorgesteld wordt na evaluatie de deelnemende

gemeenten laten onderzoeken of de doelstellingen worden behaald.

Inwoners laten meedenken

Initiatieven van de burgers worden serieus genomen. De cultuuromslag is

begonnen. Plannen worden niet eenzijdig opgelegd de burgers kunnen

meedenken.

Armoedebestrijding is een punt dat aandacht behoeft.

Goede voorlichting van de voorliggende voorzieningen is noodzakelijk.

Budgetbegeleiding is een goede zaak. We zullen er rekening mee moeten houden

dat dit veel mankracht zal vragen als dit op een zorgvuldige manier plaats gaat

vinden.

Schuldbemiddeling en regeling is zeer specialistisch werk, het advies is

verwijzen indien mogelijk.

Voorstel: Procedure dreigende uithuiszetting en aangekondigde

energieafsluiting regelen. Een werkinstructie voor heel GR de Bevelanden

hanteren.

Gebruik gemeentehuis

Het gemeentehuis kan efficiënter in gebruik worden genomen.

Opvang arbeidsmigranten

De schaal van huisvesting moet passen bij de menselijke maat en omgeving. Het

dorpse en landelijke karakter van de meeste dorpen laat grootschalige

huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten niet toe.

De gemeente heeft de voorkeur voor kleinschalige vormen van opvang tot

maximaal 48 personen.

Er is steeds meer behoefte aan flexibele huisvesting. Er is een toename van

arbeidsmigranten. We stellen voor het gemeentelijk beleid aan te passen aan

deze ontwikkeling.

Communicatie

Gebleken is dat communicatie met burgers en in elk geval met de direct

omwonenden van groot belang is.

Of het nu gaat om vluchtelingen asielzoekers of arbeidsmigranten, vanaf het

moment dat initiatieven worden ontwikkeld om voor een specifieke doelgroep

huisvesting te realiseren, is het van belang direct transparant te communiceren

met buurtbewoners.

De nieuwe beleidsdoelen kunnen wij ondersteunen

Amac terrein

Wij zijn blij met de oplossing voor het Amac terrein.

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten is van de baan.

Wij gaan akkoord met de plannen ook vinden wij de nieuwe initiatieven prima.

Wij danken iedereen die aan de kadernota heeft meegewerkt.B 17 vergadering 2 juni 2016


Vragen agenda Sociaal Domein

1.

Worden de gelden die de gemeente ontvangt voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten

en de extra gelden voor armoede bestrijding en schuldhulpverlening geoormerkt ?

Op deze wijze kan beleid worden ontwikkeld voor alle inwoners van de Bevelandse gemeenten.

2.

Vorige week is bekend geworden dat het beleid van de gemeente moet berusten op objectief en

onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig voor een schoon en leefbaar huis.

Er moet sprake zijn van een duidelijke onderbouwing. Gemeenten moeten passende hulp bieden

als dat nodig is, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente Borsele is tevreden zo blijkt er wordt een groot bedrag over gehouden aan het wmo

budget. Er is 577.718,­­ Euro minder uitgegeven dan gepland. Heeft de gemeente te krap

ondersteuning krachtens de wmo toegekend en is er noodzakelijke zorg aan de inwoners

onthouden ?

Wat vindt u van de recente uitspraken van de Anbo dat de gemeente haar beleid op dit punt moet

aanpassen in de lijn van de gerechtelijke uitspraken ?

Wanneer wordt er een klant tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en worden mensen ondersteund

bij het indienen van bezwaarschriften.

Er wordt in het beleidsplan aangegeven dat geld nodig is voor innovatie, wat zijn deze maatregelen

en worden deze gelden in mindering gebracht op het wmo budget ?

3.

In de gemeente Borsele is de werkloosheid gestegen.

De vraag is worden er extra inspanningen geleverd om de uitkeringsgerechtigden te begeleiden

naar werk of zinvolle dagbesteding en hoeveel extra budget is hier voor nodig ?

Ouderen Politiek Actief Borsele
28 februari 2016             

leden van de raad

onderstaand een vraag van OPA B inzake de WMO met de reactie van wethouder Miermans hierop

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop.
Het gaat hierbij om de Wmo maatwerkvoorzieningen van aanbidders waarmee de gemeente een contract heeft.
Vragen aan het college:

Wanneer wordt een advies omtrent het toezicht aan de gemeenteraad aangeboden ?
Welke voorzieningen vallen onder het toezicht ?
Worden er bezoeken gepland ?
Worden er meldingen gedaan  na onderzoek  van calamiteiten ?

Met dank
vriendelijke groeten
J. Verbrugge 

reactie wethouder Miermans:

Het WMO controle en toezicht gaan we onderbrengen bij de GGD.
Het is uitvoerend beleid en komt niet separaat naar de raad. 
Naast toezicht (gelijkend op de toezicht kinderopvang) komt er een klantteveredenheids-onderzoek, de zogenaamde monitor. 
Uiteraard worden er ook cliënten betrokken bij dit onderzoek. 
Calamiteiten worden opgelost, gemeld en bij acute situaties, direkt aangepakt.

Ik heb er de volste vertrouwen in dat de GGD dit toezicht naar behoren uitvoert.8-12-2015

Geachte leden van het college,

Op 8-12-2015 heeft de staatssecretaris van VWS de gemeente Borsele een brief gestuurd waarin hij de 
deadline voor het herbeoordelen van inwoners met een PGB vallende onder de WMO en de jeugdzorg heeft gesteld op uiterlijk 11 december a.s. 

Namens de fractie van Opa Borsele wil ik naar aanleiding van deze brief de volgende vragen stellen:

1. Gaat de gemeente Borsele de deadline halen voor 11 december ?

2. Hoeveel PGB-houders zijn al beoordeeld en hoeveel PGB houders moeten nog worden herbeoordeeld ? Graag splitsen in jeugd en WMO.

3. Als de gemeente de deadline van 11 december niet denkt te halen, welke maatregelen treft u om toch deze deadline te halen en wat zijn hiervan de kosten ?

Naast de PGB-houders, waar de brief van de staatssecretaris betrekking op heeft, is er ook een groep inwoners met een indicatie die is gebaseerd op overgangsrecht waarvan de leveringsvorm zorg in natura is ( in plaats van PGB). Veel van deze indicaties vermelden een einddatum die valt na 31-12-2015, echter de wetgever heeft bij transitie bepaald dat al deze indicaties aflopen op 31-12-2015.

De fractie van Opa Borsele hecht eraan dat inwoners tijdig weten waar zij aan toe zijn en wil de volgende vragen stellen:

4. Gaat de gemeente Borsele het halen om voor 1 januari alle inwoners met een dergelijke  indicatie te herindiceren?

5. Hoeveel inwoners zijn als herbeoordeeld en hoeveel moeten nog worden herbeoordeeld?

  Graag splitsen in jeugd en WMO.


 6. Mocht de gemeente verwachten dat zelfs met extra maatregelen dit niet klaar is te krijgen, kunt u dan aangeven hoe alle betrokkenen worden geïnformeerd over wat dit betekent voor situatie?

Namens de fractie van OPA Borsele,

Met vriendelijke groet,

Johan. Verbrugge

Schriftelijke vragen college burgemeester en wethouders gemeente Borsele

datum: 30 november 2015

Indiener:

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele.

Betreft uitvoering Participatiewet

De gemeenten in de Oosterschelderegio beraden zich op het aanbieden van zogeheten beschutte

werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking.

Gemeenten zijn vrij om eigen beleid op te stellen wat betreft beschut werk.

Wij hebben besloten de  WSW en/of de Wwb in een regionaal samenwerkingsverband uit te voeren.

Met samenwerking kunnen wij kwaliteit van de uitvoering versterken en (meestal) kosten besparen.

De participatiewet gaat gepaard met forse bezuiniging op het  budget.

Op dit moment komen gemeentes in de problemen.

Er worden keuzes gemaakt om geen beschutte werkplaatsen te creëren binnen GMR de Bevelanden.

Vragen:

Hebben wij als raadslid vooraf kaderstukken ontvangen zodat wij vooraf kunnen bijsturen.

Hoeveel mensen treft dit in de gemeente Borsele ?

Kan er vanuit de gemeentes nog actie worden ondernomen om het WSW budget te verhogen ?

Met vriendelijke groeten

J. Verbrugge

Schriftelijke vraag

Datum 30 november 2015

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen:

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele

Onderwerp:

taakstelling huisvesting statushouders  gemeente Borsele

realisatie achterstand

De uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders is een wettelijke taak die aan de 

gemeente is opgedragen.

De Bevelandse gemeenten hebben de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders

overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden,afdeling WIZ.

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Uit het verstrekte overzicht gemeenten van Zeeland wordt de actuele stand van de realisatie

weergegeven voor 2015.

Hieruit blijkt dat de gemeente Borsele een achterstand in realisatie heeft van 13. 

Vragen:

Gaat de gemeente Borsele de taakstelling  nog realiseren ?

Hoe gaat de gemeente Borsele zich voorbereiden op de opvang statushouders. Wachten we op

de overval of bereiden we ons gedegen voor en komen we met een concreet voorstel?

Welk beleid wordt gevolgd voor opvang statushouders? Worden er voorbereidingen getroffen

bijvoorbeeld door middel van geclusterde woningen of anderszins?

Is de gemeente in gesprek met partijen die hier een rol in spelen?

Met vriendelijke groeten

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele

In de raadsvergadering van 10 september is door OPAB het volgende gevraagd aan het college van B en W.
 
a. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om opvang te realiseren ?
b. Aangeven op welke termijn dat  mogelijk is ?
c. aan te geven in welke vorm dit mogelijk is en welke locaties in aanmerking kunnen komen ?
d. aangeven over hoeveel mensen opvang kan worden gerealiseerd ?
e. Welke kosten wil de gemeente maken ?
 
Voorgesteld wordt dat het college met een notitie komt.

Vluchtelingen moeten ook in onze gemeente een goede kans krijgen.

We kunnen zorgen voor extra huisvesting van vluchtelingen. De gemeente Borsele kan hierin een

rol spelen.

De taakstelling zal nu wel hoger liggen.

Er moet wel voldoende draagvlak zijn.

Vluchtelingen opnemen, mensen die een verblijfsvergunning hebben en die recht hebben op

zelfstandige huisvesting.

Hoeveel extra mensen willen we in Borsele een plaats bieden.

Willen we kosten maken of laten we dit aan het COA

Zijn er geschikte locaties ?

Voorstel nu actie ondernemen en niet wachten tot het COA ons benadert

september 2015

technische vraag 

Onafhankelijke ondersteuning

De middelen voor cliëntondersteuning zijn per 2015 overgeheveld naar de gemeente.

Hoe is op dit moment de cliëntondersteuning in de gemeente Borsele  geregeld 

De beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk om tot een goede 

uitvoering van de maatregelen te komen zoals deze zijn omschreven bij de decentralisatie.

Cliëntondersteuning moet gericht zijn op participatie in brede zin en moet uitgaan van de 

mogelijkheden van de mensen.

Vraag 

Wordt op dit moment bij de melders van de hulpvraag expliciet gewezen op onafhankelijke 

cliëntondersteuning.

A.u.b. alle raadsleden antwoord 

vriendelijke groet

J. Verbrugge

OPAB


Raadsvraag naar aanleiding van agendapunt B 3 Algemene Subsidieverordening 2016

raadsvergadering 2 april 2015

Ouderen Politiek Actief Borsele

Het college kan vastgestelde subsidies steekproefgewijs controleren. Het gemeentebestuur kan een

vastgestelde subsidie met terugwerkende kracht wijzigen als blijkt dat de subsidie onterecht is verstrekt.

Wij vragen het college of er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. ?. Het betreft dan bedragen

tot €. 5000,-- In deze tijd van bezuinigen is het zaak zorgvuldig met subsidiegelden om te gaan.

Wij merken verder op inhoudelijk niets tegen de verordening te hebben en kunnen instemmen met

het voorstel.

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele

30 maart 2015


Raadsvragen OPA

 d.d. 13 februari 2015

 

Bedankt voor uw suggesties en tips voor het mantelzorgbeleid. De tips en adviezen nemen wij mee in de ontwikkeling van het mantelzorgbeleid.

 

Onderstaand vind u het antwoord op de door u gestelde vragen:

 

* Hoeveel heeft de gemeente Borsele ontvangen aan extra financiële middelen in 2014 voor mantelzorgondersteuning?

Antwoord: Vanuit de motie Van der Staaij is in 2014 €11 mln extra beschikbaar gesteld voor een integrale aanpak mantelzorg. Via de meicirculaire 2014 hebben wij dit bedrag ontvangen, het gaat het om een bedrag van €7313,-. Het college heeft ingestemd dit bedrag te besteden aan het ‘in beeld brengen’ van de Borselse mantelzorgers. Samen met de zorgaanbieders willen we een beter inzicht krijgen op het aantal mantelzorgers in Borsele en waar we ze kunnen bereiken.

 

* Wat verwacht de gemeente in het jaar 2015 te ontvangen?

Antwoord: In de meicirculaire 2014 is het macrobudget Wmo 2015 gepresenteerd. Hierin staat dat er 70 miljoen euro in 2015 beschikbaar is voor mantelzorgondersteuning en waardering. Aan de hand van de voorlopige verdeelsleutel verwachten wij in 2015 afgerond €80 000,00 te mogen ontvangen. De gemeente dient een beleidsplan te produceren voor de besteding van deze middelen. Momenteel is het plan in voorbereiding.


 

Hierbij een aantal vragen over de budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten.

In dit schrijven geef ik ook aanbevelingen voor de besteding van deze gelden in 2015.

 

Het is mij bekend dat de gemeente bezig met beleid te maken op dit terrein. Er wordt in weekblad “de Bevelanden”gevraagd om met voorstellen te komen.

 

Nieuwe structurele middelen

 

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

Het bedrag dat structureel beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning en waardering van de

mantelzorgers wordt in 2016 € 100 miljoen. In 2015 zal dit bedrag lager liggen omdat gecorrigeerd

moet worden voor nabetalingen over voorgaande jaren voor het mantelzorgcompliment. Er wordt op basis van historische gegevens uitgegaan van € 30 miljoen aan uitbetalingen waarmee het budget voor gemeenten in 2015 op € 70 miljoen komt.

 

Deze € 70 miljoen in 2015 loopt op tot € 100 miljoen in 2016 en verder en is bedoeld voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

 

In 2015 is het gehele budget voor Wmo in het sociaal deelfonds € 3,6 miljard. Een groot deel van de 3,6 miljard wordt op basis van historische kosten verdeeld. Dat wil zeggen: aan de hand van de werkelijke uitgaven 2013 voor de doelgroep Wmo per gemeente. Echter, het onderdeel van de waardering en ondersteuning van mantelzorgers wordt verdeeld aan de hand van het objectieve verdeelmodel voor de sinds 2007 bestaande integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging.

Met dit gegeven kan elke gemeente haar aandeel berekenen met behulp van bijlage 4.2-1, pagina 105, uit de meicirculaire. Hierdoor deel je het bedrag van de eigen gemeente door het totale bedrag met als uitkomst een bepaald percentage. Dit bedrag geeft dan ook in de volgende jaren weer wat het referentiebudget voor de gemeente voor dat jaar zou kunnen zijn. Gemeente zijn vrij hiervan af te wijken binnen het sociaal domein en vernieuwende programma's op te zetten.

 

Mantelzorgers erkennen en waarderen

 

Vanaf 2015 hebben de gemeenten de wettelijke taak de waardering vorm te geven. Zij krijgen budget voor de waardering van mantelzorgers ( voorheen Mantelzorgcompliment). Door waardering goed in te vullen, erkent de gemeente de inzet van mantelzorgers. Zij moeten in hun verordening vastleggen hoe zij waardering vorm geven.

 

Hoe zorgt de gemeente voor erkenning en waardering van mantelzorgers ?

 

Erkenning van mantelzorgers

Mantelzorg mag nooit verplicht worden gesteld.

Betrek belangenbehartigers van mantelzorgers bij het opstellen van de Wmo-verordening en het Wmo beleid.

Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.

In het keukentafelgesprek moet altijd worden bekeken wat een mantelzorger wil en redelijkerwijs kan doen.

En ook naar wat een mantelzorger nodig heeft. Alleen dan kan er maatwerk worden geleverd en houden mantelzorgers het vol.

 

 

Waardering van mantelzorgers

 

Bied een waardering aan mantelzorgers die tegelijkertijd een tegemoetkoming is in de extra kosten

die zij maken.

Een voorbeeld van compensatie is: een pakket van kortingen op bijvoorbeeld bioscoop, cursussen, zorg en ondersteuningsdiensten, of deelname aan activiteiten.

Bied mantelzorgers een tegemoetkoming in hun kosten. ( dat kan ook een vast geldbedrag zijn)

 

 

Vragen

 

Hoeveel heeft de gemeente Borsele ontvangen aan extra financiële middelen in 2014 voor mantelzorgondersteuning? Wat verwacht de gemeente in het jaar 2015 te ontvangen ?

 

Advies

Gezien de regionale uitvoering van het Wmo beleid is het misschien raadzaam de uitvoering van

waardering mantelzorgers zoveel mogelijk af te stemmen binnen de regio via samenwerkingsverband Welzijn en Zorg Oosterschelderegio.

 

 

Beantwoording a.u.b. aan alle raadsleden verstrekken. 

Vriendelijke groet

Johan

Ouderen Politiek Actief Borsele

 


 

Beschouwing Ouderen Partij Actief BorseleProgrammabegroting 2015Gemeente BorseleVoorzitter,De samenleving is veranderd.Er is een andere visie ontstaan op het sociaal stelsel.Naast de verandering in de samenleving gaat er ook in 2015 voor de gemeente veel veranderen.Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente gekomen die gepaard gaan met kortingen.De gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning. Dat komt omdat de gemeente dichter bij de burger staat.Het sociaal domein omvat onder andere :zorg,welzijnswerk,kinderopvang,opvoedingsondersteuning, schuldhulpverlening, minimabeleid, jeugdbeleid, gezondheidszorg,milieubeleid,sport, leerlingenvervoer, opvang voor dak en thuislozen.De gemeente krijgt zelf veel ruimte om invulling te geven aan dit domein.Wij hechten er waarde aan dat de kwaliteit van zorg voorop staat en dat zorg voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg toegankelijk blijft.Wij verstaan onder mantelzorg, het omzien naar elkaar en niet het overnemen van professionele hulp als dat nodig is.
College van Burgemeester en wethouders Borsele Heinkenszand, 26 oktober 2014Geacht college,Op 1 oktober hebben wij kennis genomen van een artikel in Binnenlands Bestuur wat verslag deed van het onderzoeksrapport “informatievoorziening en e-dienstverlening rondom het sociaal domein”.Een onderzoek wat is uitgevoerd door SIM groep.Een van de conclusies van het rapport is dat gemeenten ernstig achter lopen met de inrichting van de digitale informatievoorziening en dienstverlening binnen het sociaal domein.Voor de OPA fractie Borsele voldoende reden voor het stellen van de volgende vragen: Hoe duidt het college de stand van informatievoorziening over de decentralisatie via de website van onze gemeente? Welke acties neemt het College ten aanzien van de Informatievoorziening en dienstverlening rondom het sociaal domein ? Met belangstelling zien wij de beantwoording van de vragen tegemoet.Namens de fractie Opa BorseleJohan. Verbrugge
Er zijn een aantal risico’s verbonden aan de uitvoering van nieuwe taken:Participatie arbeid, meer werklozen, onvoldoende medewerking werkgeversExtra middelen huishoudelijke hulpGeen mantelzorg, toch specialistische hulp nodigPreventieve maatregelen werken nietToename bezwaar en beroepschriften.Er komt een risicorapportage.2015 zien als overgangsjaar.Bestemmingsreserve is zeker nodigVoorstelIn het leven roepen van Fonds Sociaal Domein voor 3 jaar met daarin alle decentralisaties, daar ook in onderbrengen oud wmo geld.


Beschouwing Ouderen Partij Actief BorseleProgrammabegroting 2015Gemeente BorseleVoorzitter,De samenleving is veranderd.Er is een andere visie ontstaan op het sociaal stelsel.Naast de verandering in de samenleving gaat er ook in 2015 voor de gemeente veel veranderen.Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente gekomen die gepaard gaan met kortingen.De gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning. Dat komt omdat de gemeente dichter bij de burger staat.Het sociaal domein omvat onder andere :zorg,welzijnswerk,kinderopvang,opvoedingsondersteuning, schuldhulpverlening, minimabeleid, jeugdbeleid, gezondheidszorg,milieubeleid,sport, leerlingenvervoer, opvang voor dak en thuislozen.De gemeente krijgt zelf veel ruimte om invulling te geven aan dit domein.Wij hechten er waarde aan dat de kwaliteit van zorg voorop staat en dat zorg voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg toegankelijk blijft.Wij verstaan onder mantelzorg, het omzien naar elkaar en niet het overnemen van professionele hulp als dat nodig is.
College van Burgemeester en wethouders Borsele Heinkenszand, 26 oktober 2014Geacht college,Op 1 oktober hebben wij kennis genomen van een artikel in Binnenlands Bestuur wat verslag deed van het onderzoeksrapport “informatievoorziening en e-dienstverlening rondom het sociaal domein”.Een onderzoek wat is uitgevoerd door SIM groep.Een van de conclusies van het rapport is dat gemeenten ernstig achter lopen met de inrichting van de digitale informatievoorziening en dienstverlening binnen het sociaal domein.Voor de OPA fractie Borsele voldoende reden voor het stellen van de volgende vragen: Hoe duidt het college de stand van informatievoorziening over de decentralisatie via de website van onze gemeente? Welke acties neemt het College ten aanzien van de Informatievoorziening en dienstverlening rondom het sociaal domein ? Met belangstelling zien wij de beantwoording van de vragen tegemoet.Namens de fractie Opa BorseleJohan. Verbrugge
Er zijn een aantal risico’s verbonden aan de uitvoering van nieuwe taken:Participatie arbeid, meer werklozen, onvoldoende medewerking werkgeversExtra middelen huishoudelijke hulpGeen mantelzorg, toch specialistische hulp nodigPreventieve maatregelen werken nietToename bezwaar en beroepschriften.Er komt een risicorapportage.2015 zien als overgangsjaar.Bestemmingsreserve is zeker nodigVoorstelIn het leven roepen van Fonds Sociaal Domein voor 3 jaar met daarin alle decentralisaties, daar ook in onderbrengen oud wmo geld.

Ouderen Politiek Actief Borsele

Motie agendapunt B2

De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen op 18 november 2014.

Onderwerp: Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Grip op de decentralisatie.

Constaterende dat. De gemeente er in het kader van de decentralisaties veel nieuwe taken bij krijgt;

De budgetten hiervoor taakstellend zijn;

De verschillende decentralisaties nu op verschillende plekken in de begroting zijn opgenomen.

Overwegende dat. 

Het van belang is dat de gemeenteraad goed haar sturende rol kan vervullen;

Het zeer nuttig zal zijn om het financieel verloop van de verschillende decentralisaties in beeld te houden

Verzoekt het college:

Om de Raad , ter ondersteuning van de eerder gedane toezeggingen van de wethouder in deze en aanvullend op de reguliere planning-en controlecyclus, in 2015 te informeren over:

a. de resultaten en effecten van het ingezette beleid

b. de financiële gevolgen van het ingezette beleid.

En gaat over tot de orde van de dag 


 

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge

Motie agendapunt B2 

De Raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen op 18 november 2014: 

Gehoord de beraadslagingen over het Beleidsplan Sociaal Domein; 

Constateert dat:

* de mantelzorger cruciaal is voor het realiseren van adequate ondersteuning en zorg voor een toenemend aantal inwoners van Borsele

* In de gemeente Borsele al een hoog percentage van de inwoners mantelzorg verleent; 

Overwegende dat:

* De taken voor mantelzorgers complexer worden;

* Er meer inzet van mantelzorgers gevraagd gaat worden;

* Het aantal zwaardere gevallen waarin inzet van mantelzorgers nodig is zal groeien; 

Verzoekt het College:

* Een plan van aanpak op te stellen over de inzet van de middelen van de motie van Van der Staay

* In haar kwartaalrapportages over de voortgang van de implementatie van de Decentralisaties de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak te geven 

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge

Schriftelijke vraag
Datum: 2 september 2014
Aan de voorzitter van de raad
Steller vraag: J. Verbrugge Ouderen Politiek Actief Borsele
Onderwerp: Reactie Marktonderzoek nieuwe supermarkt in Heinkenszand SPAR Holding 
B.V.
Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden
Is het college bereid de beslissing voor de 2e
supermarkt in Heinkenszand uit te stellen .?
Is het college bereid een aanvullend onderzoek te laten verrichten om echt te bepalen wat de 
ruimtelijke effecten zijn ?
Ondertekening en naam
JGM Verbrugge


 

leden van de raad

De korpsleden van de brandweerpost Baarland nodigen u  hierbij graag uit om op 22 november a.s. tussen 17:00 uur en 18:30 uur de brandweerpost Baarland te bezoeken.

De brandweermensen willen u  graag informeren over de start van de pilot waarmee zij de brandweerzorg in Baarland, Hoedekenskerke, Oudelande en Kwadendamme en omgeving op adequate wijze invullen.
De brandweerpost Baarland heeft voor deze pilot de beschikking over een modern nieuw voertuig. Dit voertuig wijkt af van het standaard brandweervoertuig en is speciaal ontwikkeld om brandweerzorg op maat te leveren voor een specifiek gebied.

Voor Baarland en omgeving betekent dit dat men met deze auto in staat is met 4 personen al uit te rukken en adequate hulp te bieden ingeval van brand of ongeval. De ploeg Baarland is ook toegerust op hulpverlening bij een burgerreanimatie in niet ongevalssituaties.

Wij ontmoeten u graag op 22 november aanstaande aan de Nieuweweg in Baarland.
De vrijwilligers van de brandweer Baarland