Ervaring raadslid gemeente Borsele

Betreft: Gebundelde uitkering ( BUIG)

De gemeente ontvangt van Gebundelde uitkering ( BUIG): Doet de gemeente een beroep op gedeeltelijke compensatie, de vangnet uitkering ?het Rijk een gebundelde uitkering ( BUIG) voor de bekostiging van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW,IOAZ en Bbz ( levensonderhoud startende ondernemers ) en voor de inzet van loonkosten subsidie.
 Hoeveel heeft Borsele op grond van deze uitkering ontvangen?

Budget BUIG  voor Borsele is € 3.148.902,- voor 2018. De verwachting is dat de gemeente Borsele ongeveer toekomt met het budget en dus geen vangnetuitkering moet aanvragen.

Gebundelde uitkering ( BUIG): 

Is er sprake van een overschot ?

Zie hierboven, er geen overschot.

Gebundelde uitkering ( BUIG): Komt de gemeente tekort ?

Zie hierboven, er is mogelijk een klein tekort.

Gebundelde uitkering ( BUIG): Doet de gemeente een beroep op gedeeltelijke compensatie, de vangnet uitkering ?

Zie hierboven, het mogelijk tekort zal te klein zijn om een vangnetuitkering aan te kunnen vragen. 

Welke bedragen zijn er ontvangen van de Kleijnsma gelden en Armoedebestrijding. Wat is verstrekt en wat zit er nog in de kas. ?

Kleinsma Middelen: € 75.605
Schuld en armoedebestrijding: €  27.942
Verder hebben we structurele middelen armoedebestrijding € 40.000

Stand van zaken met betrekking tot uitgaven komen terug in de rapportages Sociaal Domein.

Er vindt inflatieverhoging plaats bij de hondenbelasting.
Kan worden aangegeven welk gedeelte wordt uitgegeven aan het doen van controles, het legen van afvalbakken, het schoonmaken van terreinen?


Onder het motto 'de vervuiler betaalt', betalen hondeneigenaren voor hun hond zodat de gemeente iets kan ondernemen tegen de vervuiling die door de honden wordt veroorzaakt. Binnen de gemenete Borsele kenne we geen specifieke hondenvelden en ook worden geen hondenpoepzakjes verstrekt. De enige kosten die direct zijn toe te rekenen aan de hondenbelasting zijn die van Sabewa voor deheffing en inning van debelasting en voor de uit te voeren controles. De hondenbelasting heeft volgens de wet geen vaste bestemming, dus de gemeente is niet verplicht de inkomsten te gebruiken ten de overlast.


Wat is bedrag aan extra middelen dat de gemeente ontvangt op grond van de Wet OKE ( ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie )

blz. 34 programmabegroting 2019

Met ingang van 1 januari 2019 gaat het ministerie van OCW over op een andere verdeling van de rijksmiddelen over de Nederlandse gemeenten. Hierbij hanteert het ministerie een overgangsregeling van 4 jaar. Inmiddels heeft het ministerie indicatieve bedragen bekend gemaakt. Als dit door gaat krijgen we een behoorlijk hogere rijksbijdrage:
-           2018: € 48.000 (plus € 11.000 éénmalig specifiek voor het 3F-taaltraject)
-           2019: € 184.156 (de voorlopige beschikking hiervoor hebben we ontvangen)
-           2020: € 147.000
-           2021: € 191.000
-           2022: € 235.000
Of we deze middelen daadwerkelijk gaan ontvangen, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor 2019 hebben we een voorlopige beschikking ontvangen. Maar pas in september 2019 ontvangen we de definitieve beschikking.
Zo gaat dit ook voor de jaren daarna (een voorlopige beschikking in september t-1 en een definitieve beschikking in september van het begrotingsjaar zelf).
Met het extra geld, krijgen we er echter ook een extra wettelijke verplichting bij. Nu zijn we verplicht om een VVE aanbod van 10 uur te doen. Per 1 januari 2020 wordt dit 16 uur. Voor onze kleinschalige peutergroepen wordt dit nog een hele opgave. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat we de extra middelen hiervoor volledig nodig hebben. Op dit moment kunnen we dat nog niet overzien.
We gaan nu samen met de andere gemeenten in de Oosterschelderegio werken aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2019-2022 (waarbij 2019 waarschijnlijk een overgangsjaar zal worden). Bij het nieuwe beleidsplan zullen we aandacht moeten besteden aan de gevolgen van oude en nieuwe verplichtingen. Of we nog meer aanvullende verplichtingen krijgen is op dit moment niet bekend.


cultuur uitgaven

Worden subsidieverstrekkingen Cultuur gecontroleerd of de uitgaven ook daadwerkelijk zijn gedaan voor het doel waarvoor het is vertrekt?

De organisatie die subsidie ontvangen via de culturele raad moeten hierover altijd een verantwoording indienen

Daarnaast moeten ze 2 kaarten beschikbaar stellen voor leden van de Culturele Raad. Die bezoeken de activiteit vaak en kunnen zo dus ook controleren of de activiteit plaatsvindt.


Is er geld ontvangen voor de uitvoering van het beleid integrale aanpak sluitende en persoonsgericht voor verwarde personen?

Is dit geoormerkt of een financieel risico. ( kosten van uitvoering )?

Voor het opstellen van een plan van aanpak hebben wij geen extra middelen van het rijk ontvangen. Om het traject regionaal te trekken heeft het CZW bureau een subsidie ontvangen van €50.000 van ZonMW. Hiermee is een e.e.a. voorbereid. Dit heeft geleid tot een advies voor het lokale plan van aanpak. 


1.Van integrale uitkering naar algemene uitkering sociaal domein.

Voor gemeenten zijn er in 2019 geen gevolgen van de overheveling van de integrale-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering. Door het instellen van een suppletie-uitkering verandert er niets. De hoogte van de uitkering blijft gelijk aan het bedrag van voor de overheveling. De aanpassing van het trap-omtrap-af principe heeft financieel wel grote gevolgen.
De extra middelen die de gemeenten de komende jaren krijgen, zijn aanzienlijk. Met deze extra middelen moeten de gemeente een aantal tekorten zelf oplossen. De verbreding van het trap-omtrap-af principe sluit echter wel goed aan bij de uitgaven van de gemeenten bij het sociaal domein. Door de verbreding van de uitgaven is de verwachting dat de algemene uitkering ook stabieler zal worden en minder schommelingen zal vertonen bij recessie.

De echte verandering komt pas in 2021.  Deze voorlichting heb ik gelezen van Binnenlands Bestuur.

2. Wat is het effect op de begroting per onderdeel voor de gemeente Borsele ?

ad 1. wat het effect is op de diversen onderdelen in de begroting is straks niet meer na te gaan omdat alles wordt geintegreerd in de algemen uitkering ad 2. Met de overheveling van de taken van het sociaal domein (jeugdzorg, participatiewet en decentralisatie AWBZ naar WMO) van het Rijk naar de gemeente zijn ook extra middelen aan het gemeentefond toegevoegd. Tot en met 2018 werden deze middelen als afzondelijk bestanddeel binnen het gemeentefonds in beeld gebracht. MIV 2019 is de integratieuitkering sociaal domein vervallen en worden de middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Schematisch is dit voor Borsele als volgt weer te geven: 2018   2018 (Nieuw) Algemenuitkering 20.000.000    28.500.000    Integrale uitkering sociaal domein 8.500.000   0  Totale uitkering gemenetefonds 28.500.000 .    Het totaal van de uitkering in het gemeentefonds ondergaat hierdoor geen wijzigingen maar zijn niet langer geoormerkt. Het is dus de komende jaren ook niet meer te volgen of de gemeenten toekomen met de middelen voor het sociaal domein.

Vraag voor agendapunt 12.  Betreft inventarisatie schulden problematiek binnen de gemeente Borsele.

betreft meetbare doelen, bereikte effecten, beleidsindicatoren

Niet alle beleidsindicatoren zijn uitgewerkt.
Hoe kunnen wij als raadsleden dan controleren of de gestelde doelen en nog niet opgestelde beleidsvoorstellen zijn bereikt?
De effecten zijn in een aantal gevallen niet meetbaar.

In de inleiding op pagina 7 is hierover het volgende opgenomen. In overleg met de werkgroep begroting is besloten de oude speerpunten en indicatoren te vervangen. Bij ieder programma zijn nu bij een aantal taakvelden prestatieindicatoren benoemd. Voor deze indicatoren moeten in nog veel gevallen aantallen en streefwaardes worden vastgesteld. Bij de Prorap 2019 zullen wij in die gevallen aantallen en streefwaardes vastgesteld worden. Bij de Prorap 2019 zullen wij in die gevallen waarin dit nu nog niet is gebeurd deze aantallen en streefwaardes aan u voor leggen zodat u daarop ook kunt sturen.

Betreft  agendapunt 9 RUD raadsvergadering
1 november 2018 

Bij brief van 18 september heeft de RUD Zeeland de begrotingswijziging RUD Zeeland toegezonden. De gemeenteraad van Borsele wordt in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13 november a.s. een zienswijze in te dienen.

Zienswijze

De RUD gaat er vanuit dat het beoordelen van sloopmeldingen ( inclusief asbest ) een wettelijke basistaak is. Het hiervoor aangehaalde Besluit omgevingsrecht regelt uitsluitend dat  het toezicht een wettelijke basistaak is en dus verplicht is om over te dragen aan de RUD.
De beoordeling van de meldingen is geen wettelijke basistaak. Dat kan de gemeente Borsele zelf uitvoeren.

In de werkgroep RUD is het volgende opgenomen:

RUD Zeeland en deelnemers zullen in overleg moeten betreffende de taakverdeling en kosten .Voor overdracht van takenpakket dient overeenstemming bereikt te worden over de kosten, het aantal te betrekken fte en hoe deze betrokken worden 
( intern c.q. inbreng van deelnemers).

De vraag is moeten wij niet wachten de begroting te wijzigen nadat helder is geworden  om welke taken en welke formatie het gaat?

In tabel 1 van de werkinstructie uitvoering asbesttaken is een taakverdeling weergegeven gemeente versus RUD Zeeland. 
De gemeente blijft dossierhouder. De ontvangst en beoordeling van alle asbestmeldingen aan de indieningsvereisten, blijft een taak van de gemeente. Op het moment dat een asbestinventarisatierapport vereist is, komt de RUD in beeld. Dat is het geval als een asbestsloop wordt uitgevoerd door een asbestsaneringsbedrijf. Meldingen door particulieren worden geheel afgehandeld door de gemeente. De RUD gaat het asbestinventarisatierapport inhoudelijk toetsen en adviseert de gemeente. De RUD voert ook het toezicht en de eventuele handhaving uit bij saneringen door asbestverwijderingsbedrijven. Na de sloop toetst de RUD het asbestsaneringsrapport. 
Binnen de deelnemers van de RUD is de algemene gedachte dat deze begrotingswijziging wellicht te vroeg is aangeboden aan de raden. De taken die de RUD moet gaan uitvoeren zijn wel duidelijk maar er is nog geen implementatieplan waarin de taakverdeling duidelijk omlijnd is. Dat er provinciaal 4 fte nodig gaan zijn wordt wel algemeen onderschreven. Tot 2024, het moment dat het verbod op asbestdaken van kracht wordt, worden veel asbestsaneringen verwacht. Ook bij particulieren. 

Investering stoomtrein 250.000,— euro gevoteerd. Er wordt jaarlijks een bedrag van 40.000,— vertrekt. 3 jaren.               De vraag is worden deze uitgaven nog nader gespecificeerd?

De €250.000 opgenomen in de kadernota 2019 - 2022 is ten behoeve van de eerste fase van de actualisatie van de eindpuntvoorziening van de SGB in Hoedekenskerke. De eerst fase omvat de Buffer en de grond hier direct aangrenzend. De SGB ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 39.863.  Deze subsidie is een opgebouwd uit een combinatie van exploitatiesubsidie van de spoorlijn € 22.225 en doelsubsidie, namelijk € 17.638 voor onderhoud van het traject.


blz 37
Er is een reserve van 53.000 Euro Masterplan. Wat betekent structuur. Hoe lang duurt deze periode. Ook hier de vraag wordt een en ander gespecificeerd?
Er is een reserve voor het masterplan 's Gravenpolder van 53.000 e. hierin worden structureel de kapitaallasten van de school gedekt t/m 2046.

Graag uitleg meevallers en tegenvallers Gemeente Borsele meicirculaire 2018.

Over de effecten van de mei circulaire is een apart voorstel geschreven tbv het college.en verwerkt in een begrotingswijziging voor debegroting 2018. De meerjarige effecten zijn meegenomen in de begroting 2019 - 2022.

Algemene beschouwing programmabegroting 2019
Ouderen Politiek Actief Borsele

Wij hebben de begroting gelezen en daarbij zijn de volgende
punten opgevallen.
De begroting is sluitend, er is een grote reserve, de belastingen stijgen.
Er zijn grote stappen gezet om de begroting inzichtelijk te maken. Ambities en doelstellingen zijn aangegeven.
Komende jaren hebben wij te maken met meer taken zoals ondermijning en handhaving permanente bewoning
duurzaamheid, asbestsanering.
Het ontbreekt in sommige gevallen aan concreet beleid met
de daarbij behorende inkomsten en uitgaven.
Wij vragen meer grip op de samenwerkingsverbanden, de
organisatiekosten zijn groot. Wij vragen ons af of deze nog beheersbaar zijn.
In het sociaal domein is duidelijk geworden dat de uitgaven groter zijn dan wat de ontvangsten van het rijk zijn.
De budgetten zoveel mogelijk aanpassen aan de werkelijke
uitgaven.
De zorg voor inwoners en ondersteuning voor zorg en werk moet voorop staan .

Wij vragen grip op de kosten en gebruik van jeugdzorg.
Graag willen wij dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de exacte kosten zijn om een en ander meer in balans te krijgen zonder dat dit ten koste van de zorg gaat.

Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Wij vragen geschikte en betaalbare woningen ook voor bijzondere groepen.

Ook de sluitende en vroegtijdige aanpak van
schuldhulpverlening is van groot belang.
Aandacht voor inwoners met dreigende schulden.
Problematiek moet in beeld worden gebracht.
Snel en effectieve hulp is noodzakelijk om zo erger te voorkomen. Korte wachttijd voor hulp is noodzakelijk.

Wij vragen ook maatschappelijke acceptatie van mensen met een GGZ problematiek.
Aandacht voor mensen met verward gedrag. Wij stellen voor een vast aanspreekpunt voor personen met verward gedrag.
Wij moeten meer inzetten om eenzaamheid te voorkomen
Ook de aandacht voor mensen die beschermd moeten wonen willen wij concreet zien.
De omgevingsvisie vraagt om een transformatie.
Zijn de taken goed afgestemd op de beschikbare middelen.
Er ligt een flinke opgave als het gaat om de bouw van woningen.
Wij zijn het eens met de meeste initiatieven voor nieuw beleid. 

Wij missen nog extra impulsen voor de volgende onderwerpen:
Meer ondersteuning voor mensen die niet kunnen meedoen
in onze samenleving.
Ook kan de voorlichting op de website publieksvriendelijker worden ingericht. Wij vragen duidelijke voorlichting voor de verschillende regels, duidelijk te begrijpen voor inwoners.
Initiatieven van burgers ondersteunen.

Aan welke initiatieven worden prioriteit gegeven ?


Belastingverhoging.
Wij kunnen niet instemmen met de voorgesteldebe lastingverhogingen. Uitgangspunt is dat het met deze
enorme reserve niet nodig is de lasten te laten stijgen.
Verzocht wordt de verhoging van hondenbelasting terug te draaien. Dit is niet uit te leggen aan de inwoners.

Wij denken dat nog meer initiatieven kunnen worden genomen om alle kernen leefbaar te maken.
Wij hopen dat onze signalen worden opgepakt en danken het college en ambtenaren voor het vele werk.

 

Reactie Ouderen Politiek Actief Borsele 

Rapportage eerste helft 2016 sociaal domein 

Uit de rapportage kunnen we zien dat er veel is gerealiseerd. Er ging veel goed maar er zullen zeker zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Inzichtelijk wordt gemaakt welke ontwikkelingen er zijn en de financiële gevolgen. Dit is een momentopname, later zal blijken of de overschotten alsnog nodig zijn. 

Dit rapport gaat veelal over financiële zaken. Wat nog niet duidelijk wordt is de kwaliteit van de geleverde zorg.

Wanneer mogen wij de resultaten van cliënt ervaringsonderzoeken WMO en Jeugd verwachten? 

Wanneer worden juridische en administratieve aanpassingen van het WMO beleid aangebracht ? In de beleidsregels moet de maatstaf tot uiting komen. Het proces moet anders worden ingericht en het ondersteuningsplan moet anders worden. 

Hoeveel verzoeken tot herziening zijn er gedaan ? Betreft huishoudelijke hulp Hoeveel nieuwe keukentafelgesprekken? 

De WMO uitgaven zijn aanzienlijk verlaagd kunt u verklaren hoe dit komt? Heeft de hoogte van de eigen bijdrage een rol gespeeld? ( mensen die hierdoor hebben afgezien van een voorziening of de voorziening zelf hebben betaald} Andere door u te noemen elementen? 

Schuldhulpverlening / armoedebestrijding. Mensen met schulden komen dieper in de problemen. Er is een daling van uitgaven voor de minima. Wat is hiervan de reden? 

Hoeveel aanvragen schuldhulpverlening zijn er in de gemeente Borsele ingediend? We wachten de nota armoedebeleid af. Kan er nu voorlichting worden gegeven voor de bestaande regelingen in de nieuwsbladen en de website. Problemen rond armoede en schulden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hoeveel is de afgelopen periode gebruik gemaakt van de klachtencommissie? Kan er betere voorlichting worden gegeven voor de mogelijkheden van indienen van bezwaar. Weten inwoners goed waar ze terecht kunnen met ondersteuningsvragen ? Hebben wij voldoende regie op de regionale uitvoering? 

Uit de ervaringsonderzoeken zal blijken of we het goed doen, of het beter kan en hoe we kunnen bijsturen want hier is de rapportage voor bedoeld.Nog een paar technische vragen over de begroting.

a.

betreft Veiligheidsregio


Mogen wij verwachten dat de veiligheidsregio Zeeland extra geld gaat kosten voor de gemeente Borsele, hetgeen resulteert in een hogere gemeentelijke bijdrage ?


b.

betreft wlz

Het overgangsrecht voor personen met een indicatie van de Wet langdurige zorg die extramuraal wonen ( de zogeheten groep uitstroom Wlz herindiceerbare) wordt met een half jaar verlengd
tot 01 ju;li 2017. Vanaf 1 januari 2017 worden deze persoenen overgedragen naar de gemeenten of Zwz. Landelijk betreft het 3.300 personen waarvan 80 % jonger zijn dan 18 jaar. Van de landelijk circa 600 personen zijn het voornamelijk personen met een ernstig lichamelijk handicap. Het risico bestaat dat woningaanpassingen nodig zijn om deze groep te ondersteunen.

vraag 

hoeveel personen treft het de gemeente Borsele. De kosten per client is 50.000 Euro.


Met dank,

vriendelijke groeten

Johan. Verbrugge
Na het indienen van een aantal moties en schriftelijke raadsvragen is mij gebleken dat de oppositieniet wil reageren op fatsoenlijke voorstellen. Al blijkt dat de Vereniging Nederlandse Gemeentenof andere adviesorganen dit adviseren, het college is niet van plan inhoudelijk te reageren.Ook blijkt dat niet wordt meegewerkt door andere partijen. Men is op dit moment al bezig met deverdeling van posities. De verkiezingen zijn pas in 2018 men is nu al met andere zaken bezig.Jammer, waarom is er geen opinieraad.Een opinievergadering is erop gericht dat raadsleden informatie krijgen om hun mening te vormen.In deze vergadering worden dus geen besluiten genomen. De rondvraag en het overzicht vanopenstaande toezeggingen ( beheerslijst) vormen een vast onderdeel van de agenda.Nu is er op geen enkele wijze een debat mogelijk.