Welkom op onze website!


Kindregelingen (kindpakket)

 

Op deze pagina leest u meer informatie over de verschillende kindregelingen (kindpakket) en mogelijkheden die er zijn voor gezinnen die rond moeten komen met een laag inkomen.

Op de website https://www. kansenvoorallekinderen.nl kunt u meer lezen over de regelingen voor kinderen. Deze website is van stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij werken samen om u op weg te helpen bij het aanvragen van een regeling. Zo willen zij bereiken dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen!  

Landelijke regelingen 

Naast de kinderbijslag die elke ouder ieder kwartaal ontvangt van de landelijke overheid, kunnen ouders met een laag inkomen (in de meeste gevallen) ook aanspraak maken op een kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie op: Belastingdienst Toeslagen

Regelingen via GR de Bevelanden

GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat ieder kind mee kan doen in de maatschappij. En dat kinderen zo min mogelijk de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders of verzorgers. Dat een kind een sport kan kiezen die hij/zij leuk vindt of dat een kind mee kan naar de bioscoop met een vriendje of vriendinnetje. Maar ook dat er bijvoorbeeld een fiets beschikbaar is om op naar school te gaan. 

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden voert namens de vijf Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal)  het minimabeleid uit. Hieronder vindt u de verschillende tegemoetkomingen die er beschikbaar zijn. Let op: er worden verschillende inkomensgrenzen gehanteerd bij de regelingen.

1.   Declaratiefonds
Het Declaratiefonds is beschikbaar voor gezinnen/personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente Noord-Beveland doet niet mee aan het declaratiefonds, zij voeren een eigen regeling uit.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is een bedrag van € 200,- per jaar beschikbaar voor sociaal-maatschappelijke  activiteiten zoals peuterzwemmen, peuterspeelzaal etc. Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar is een bedrag van € 100,- per jaar beschikbaar voor sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan bioscoopbezoek of entree voor een pretpark. Thuiswonende jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen ook - samen met hun ouder(s) - deelnemen aan het Declaratiefonds als zij beiden aan de inkomens- en vermogenseisen voldoen.

U kunt hier lezen over het declaratiefonds.

2.   Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Het fonds stimuleert culturele activiteiten voor kinderen, denk hierbij aan verschillende dansvormen zoals ballet of streetdance, maar ook aan scouting of muziekles. De maximale bijdrage is € 450,- per jaar per kind. Gemeente Noord-Beveland doet niet mee aan het Jeugdcultuurfonds, zij voeren een eigen regeling uit. 

U kunt hier meer lezen over het jeugdcultuurfonds. 

3.   Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,- per jaar voor deelname aan sportieve activiteiten, denk hierbij aan contributie voor voetbal, hockey, judo, zwemmen etc. Gemeente Noord-Beveland doet niet mee aan het Jeugdsportfonds, zij voeren een eigen regeling uit. 

U kunt hier meer lezen over het jeugdsportfonds.

4.   Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstandsregelingen zijn bedoeld voor iedereen die moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. Is uw inkomen net iets hoger, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Een deel van uw hogere inkomen wordt dan aangemerkt als eigen draagkracht. Dit deel wordt in mindering gebracht op de bijzondere bijstand. Voor gezinnen zijn er de volgende regelingen:

• vergoeding van een fiets of openbaar vervoer aan schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo- of hbo-onderwijs tot een leeftijd van 18 jaar.
• vergoeding van een computer aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 7 in het basisonderwijs.
• vergoeding van indirecte schoolkosten: excursie/ schoolreisje, sportkleding, schooltas en de huur van een schoolkluisje.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling WIZ. 

Samenwerking met andere organisaties

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg werkt veel samen met andere organisaties die proberen om gezinnen met weinig geld te ondersteunen in het alledaagse leven. We noemen drie belangrijke partnerorganisaties als het gaat om kinderen:

•    De stichting Leergeld
De stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar niet worden buitengesloten van allerlei schoolactiviteiten als gevolg van financiële problemen in het gezin. Hierbij moet u onder andere denken aan de ouderbijdrage, bijdragen voor Sinterklaas en kerst, schooluitstapjes of schoolkampen etc.

Kijk op: www.leergeld.nl voor de werkwijze van deze stichting.

•    De voedselbank
De Voedselbank levert onder andere een verrassingspakket voor jarige kinderen: www. voedselbankdebevelanden.nl

•   De Kledingbank    
De Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor gratis kleding werken zij met het principe van doorverwijzing. De persoon met een kledingbehoefte moet een doorverwijzing krijgen naar de Kledingbank van een erkende hulpverlener. De Kledingbank is gevestigd in Middelburg. Kijk voor meer informatie op:http://www.kledingbank- zeeland.nl/

https://www.grdebevelanden.nl/ wiz/kindregelingen-kindpakket_ 44846/

Ouderen Politiek Actief in Borsele breekt een lans voor arme werkenden

 

HEINKENSZAND - Weet de gemeente Borsele hoeveel mensen met een baan onder de armoedegrens leven? Dat wil fractievoorzitter Johan Verbrugge van OPA weten. Hij stelde hierover vragen tijdens de raadsvergadering.Melita Lanting 02-11-18, 12:24 

Verbrugge doelt op mensen die weinig verdienen en buiten sociale regelingen vallen waardoor ze onder de armoedegrens komen. ,,Ik ken meerdere mensen die dit overkomt”, zegt  Verbrugge. Hij wil ook weten of de gemeente bereid is om deze groep te helpen. ,,Ook landelijk wordt hiervoor aandacht gevraagd”, zegt Verbrugge. ,,Tijdens Prinsjesdag is het naar voren gebracht en ook de Ombudsman vraagt er aandacht voor.”

Volgens wethouder Marga van der Plasse heeft deze groep de aandacht van de gemeente. ,,We kijken waar we zo vroeg mogelijk kunnen signaleren”, zegt ze. Van der Plasse heeft niet gereageerd op de vraag of de gemeente weet om hoeveel mensen het in de gemeente Borsele gaat. ,,Nee, ze heeft een heel algemeen antwoord gegeven”, constateert Verbrugge. ,,Maar we mogen niet in discussie.” Hij laat het er niet bij zitten. ,,Ik blijf hier aandacht voor vragen.”De ouderenpartij OPA Borsele heeft een meldpunt geopend voor klachten over de uitvoering van de wmo.


Wij willen via het meldpunt hulp bieden aan mensen die niet goed of onvoldoende zijn geholpen.
Helaas bereiken ons signalen van cliënten die het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten.
Mensen met een klacht kunnen deze sturen naar jgverbr@zeelandnet.nl , naar e.koenen11@outlook.com 
of rjmjgorissen.@gmail.com

Opa  Borsele gaat de klachten na inventarisatie aanbieden aan de wethouder.STEM 21 MAART OP OUDEREN POLITIEK ACTIEF BORSELE

Wij stellen de inwoners centraal. Samenwerken is ons doel, dan kunnen we meer bereiken.
Verkiezingsdebat met ZLTO 19-03-2018

Stanpunten OPAB:

Debat


Klimaatadaptie.


Wij zijn voorstander van samen met het waterschap
te stimuleren droge periodes water te besparen en
het hergebruik van water.


Zoetwatervoorziening.
Ondergrondse opslag is voor de toekomst een optie.
Dit beleid moeten wij als stimuleren en faciliteren.
Wateroverlast na zware regenval zo snel mogelijk uit
de kernen afvoeren dat mag niet ten koste gaan van
bedrijven in het buitengebied.
Efficiënt beregenen


Landbouwverkeer
Indien nodig het wegennet rondom dorpen verbreden
/ verbeteren. De dorpskernen zoveel mogelijk
vermijden.
De capaciteit onderhoud van plattelandswegen is
belangrijk. Onderhoud van wegen en waar nodig blijft
nodig.
Voor de wegenstructuur in het buitengebied is het
belangrijk om rekening te houden met agrarisch
verkeer.


Huisvesting arbeidsmigranten.
Goede en betaalbare huisvesting arbeidsmigranten is
belangrijk.
Goede voorzieningen op eigen bedrijf realiseren moet
mogelijk blijven.


Beleidsnotitie gemeente vaststellen, evalueren
bestaande beleid, nieuw beleid is nodig om kaders te
stellen en handhaven te regelen.


Asbestverwijdering in samenwerking andere
bedrijven, daken vervangen door zonnepanelen.
De gemeente moet faciliteren en stimuleren.

Vrijkomende agrarische gebouwen flexibel
vergunningsbeleid in relatie andere bestemming bijv.
zorg of recreatie.

Leegstand buitengebied.

Herbestemming moet passen in het buitengebied.
Er mag geen verloedering ontstaan, dat moeten
we voorkomen.

Voorbeelden van herbestemming zijn:
Recreatie / caravanstalling, toerisme / zorg,
kinderopvang, eventueel burgerwoning
Kleinschalige bedrijvigheid, vestiging
bedrijventerrein.

Goed overleg met alle partijen provincie,
gemeente, betrokkenen.
Flexibele opstelling gemeente in de toekomst.
In omgevingsplan zal hier nog rekening mee
worden gehouden.

.


Kandidatenlijst OPA Borsele gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018:

Naam                                             Voorletters               Woonplaats

1 Verbrugge                                  J.G.M. (Johan) (m)    Heinkenszand

2 Koenen                                        E (Edward) (m)          Heinkenszand

3 van Wijngaarden-Meedendorp    A.J. (Diana) (v)          Heinkenszand

4 Vlaming                                       G. (Greet) (v)             Lewedorp

5 de Winter                                     C.J.W. (Cor) (m)        Heinkenszand

6 de Reu                                         M.P. (Theo) (m)         Heinkenszand

7 Hannewijk                                    G. (Jill) (m)                Heinkenszand 

8 Nelisse                                         L.J. (Ellen) (v)           Heinkenszand

9 Verbrugge-van den Eijnden         A.M.M.J. (Gustine)(v)Heinkenszand

10 van Hoorn                                  H. (Erik) (m)               Heinkenszand
  
11 van Leeuwen                              J.G.F.L. (Renz) (m)  's-Gravenpolder

12 Gorissen                                     R.J.M.J. (Ruud) (m)   's-Heerenhoek
 
13 Scholten                                     C.M. (Carolien) (v)   's-Gravenpolder


NIEUWSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


PARTIJPROGRAMMA Opa Borsele
Ouderen Politiek Actief Borsele

Voorwoord

Alweer een complete achterliggende raadsperiode beweegt Ouderen Politiek
Actief Borsele als jongste partij zich in het politieke landschap van onze
gemeente.
Mede opgericht omdat de lokale politiek steeds minder aandacht heeft voor de
specifieke problemen van ( kwetsbare) ouderen en er steeds meer ouderen
bijkomen, en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Niemand mag
buitenboord vallen en het leveren van maatwerk is van groot belang en onze
zorg.


Opa Borsele is een lokale beweging die zich wil inzetten voor jongeren en
ouderen, kortom alle inwoners van de gemeente.
Trots zijn wij op het feit dat al een groot aantal burgers van onze gemeente ons al
het vertrouwen heeft geschonken dat zich vertaalde in een raadszetel sinds het
begin vier jaar geleden.
Maar onze partij wil meer, wij willen een partij zijn waarin u zich herkent, wij
willen uw verlengstuk zijn om uw stem handen en voeten te geven binnen de
lokale politiek.
Daarbij wordt geen onderwerp geschuwd. In de gemeenteraad behandelen we
alle onderwerpen.
Alleen met uw stem kunnen wij daadwerkelijk invloed uitoefenen en uw
belangen verdedigen en behartigen.


Bezoek eens onze website en als u vragen heeft gebruik het contactformulier.

STEM MET ONS MEE DAN STEMT U TEVREE

21 MAART 2018 Ouderen partij Actief Borsele

Wat willen wij?


Opa Borsele is een politieke vereniging zonder vooraf uitgebreide uitgeschreven
verkiezingsprogramma’s waarin wij allerlei beloftes voor de toekomst doen.
Wij kiezen ervoor om aan de hand van verschillende thema’s een visie te
schetsen waar wij heen willen met de gemeente Borsele.
Dat biedt ons de mogelijkheid om in de toekomst het debat met de inwoners te
zoeken en aan de hand daarvan invulling te geven.

Daarnaast constateren wij dat alle kernen in onze gemeente punten kernen kennen die de komende jaren onze aandacht verdienen.


Het is ons als Ouderenpartij een grote zorg dat er steeds minder aandacht is voor
de specifieke problemen van (kwetsbare )ouderen en andere kwetsbare groepen
in de samenleving. Deze zorg heeft onze partij hoog in het vaandel staan en er
een speerpunt van gemaakt voor de komende raadsverkiezingen.
Omdat er steeds meer ouderen bijkomen is het leveren van maatwerk van groot
belang.

Waar hebben wij de afgelopen periode aandacht voor gevraagd?
 armoedebeleid, goede voorlichting voorzieningen
 meer aandacht voor beschutte werkplaatsen
 afschaffing eigen bijdrage wmo, door stapeling vragen mensen geen
    voorziening
 zorgvuldige indicatie keukentafelgesprekken
 betere beheersing uitgaven sociaal domein
 veiligheid, supermarkt vestiging op een verkeersveilige plaats
 transparantie naar burgers
 geen asbest op Amac terrein, geen arbeidsmigranten op deze locatie
 ondersteuning ouderen geen overbodige administratieve
    rompslomp

Senioren
Maatregelen die landelijk worden getroffen, kunnen op lokaal niveau rampzalig
uitpakken bijvoorbeeld minder huishoudelijk hulp, de stapeling van eigen
bijdragen, zorg mijden moet worden voorkomen.
Afschaffing en versoepeling van eigen bijdragen WMO
Het afschaffen van eigen bijdrage scheelt voor mensen die er gebruik van maken
rompslomp en geld.
Wij willen voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van
ondersteuning die ze nodig hebben.

Wonen
In de gemeente Borsele moeten meer woningen komen voor zowel jonge
starters, als ouderen die door aanpassingen langer thuis kunnen wonen.
Er zijn in de gemeente Borsele te weinig levensloopbestendige woningen
gebouwd, waardoor er nu veel ouderen in een te groot huis wonen.
Daarom is het belangrijk dat er plannen komen voor levensloopbestendige
woningen, die ook geschikt zijn voor jongeren en gescheiden mensen.
Wij pleiten ook voor versoepeling van de bouwregels waardoor er meer
differentiatie in woningtypes kan ontstaan.
Voorzieningen voorlichting
Niet uitsluitend digitale informatieverstrekking. Een zorgloket maakt dat de
mensen beter worden geholpen. Dat is vooral belangrijk voor ouderen die niet
naar Goes kunnen.
De oudere thuis op afspraak bezoeken moet mogelijk zijn.
Afschaffen hondenbelasting
De hondenbelasting wordt als onrechtvaardig gezien en is een behoorlijke
aanslag voor inwoners met een laag inkomen.
Herinvoeren van de rekenkamer

Er is behoefte aan meer transparantie en verantwoording voor het gevoerde
beleid. Burgers hebben recht te zien hoe hun belastinggeld wordt uitgegeven.
Met andere woorden; of het geld ook daadwerkelijk, doelmatig en rechtmatig
besteed wordt. Het is vooral van belang nu er veel geld naar de gemeenten is
gegaan voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugdzorg ,WMO en
participatie. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Milieu
Asbestverwijdering moet altijd zorgvuldig plaatsvinden. De resten bij het Amac
terrein hadden beter opgeruimd kunnen worden i.v.m. de veiligheid.

Vestigingsplaats tweede supermarkt
De eventuele vestiging van een tweede supermarkt niet op de locatie Stenevate ,
Heinkenszand laten plaatsvinden. De locatie is ongeschikt. De veiligheid is in het
geding. Er zal een enorme verkeerstoename zijn.
Het economisch belang niet laten prevaleren wel de VEILIGHEID.
Dorp enquête
Wij hechten veel waarde aan de mening van de burger, het invoeren van een
dorp enquête bij belangrijke onderwerpen zorgt voor draagvlak bij
besluitvorming van het college. 


Inleiding algemene beschouwingen en begroting 2017  

In de komende maanden gaan  alle politieke partijen in de gemeente Borsele weer  nadenken over hun inbreng bij de Algemene-Beschouwingen en de begroting voor 2017. De presentatie van een en ander vindt in november plaats en wij pleiten ( als belangenorganisatie voor inwoners van Borsele) voor meer

betrokkenheid vanuit de inwoners, door hen ruimte te bieden om hun ideeën en

knelpunten  aan de politieke partijen kenbaar te maken.  

Indien u voorstellen, wijzigingen in beleid wilt voorstellen dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.   

U gelieve dit te doen via de mail.  

jgverbr@zeelandnet.nl
Borsele heeft er een nieuwe politieke partij bij. Het gaat om Ouderen Politiek Actief Borsele.Johan Verbrugge ( Heinkenszand ) voert de lijst aan gevolgd door Jan Scherpenhuijsen (Kwadendamme).Verder staan op de kandidatenlijst   ,C de Winter en P de Haas, M. T. de Reu,  E. Relyveld, G. Verbrugge-van den Eijnden en R. Gorissen. De speerpunten zijn bewaken financiële uitvoering nieuw zorgtaken, arbeidsgehandicapten, Ouderenzorg en Jeugdzorg, goede dienstverlening en zorgvuldige belangenafweging ,veiligheid. De partij is van mening dat vestiging van de nieuwe supermarkt in Heinkenszand aan de Zwake moet zijn.

Ouderen Politiek Actief Borsele behartigt de belangen van alle inwoners, jongeren en ouderen, op verschillende fronten, zoals het beleid van de gemeente op het  gebied van zorg en welzijn

 

-   Inkomen

-   Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De behoefte van de bewoner staat centraal. Er is maatwerk nodig.

-    Eigen bijdrage Zorg 


   Speerpunten OPA Borsele

-         Dienstverlening

-         Zorg

-         Welzijn

-         Thuiszorg

-         WMO

-         Jeugdwet

-         Vestigingsbeleid bedrijven

-         Huisvesting senioren, jongeren, alleenstaanden, starterswoningenOuderen Politiek Actief Borsele

 

Ouderen Politiek Actief Borsele is zoals onze naam al zegt een actieve politieke partij.

 

Op deze site  informeren wij u graag over zaken als standpunten en kernpunten.

 

Wij zijn een partij die houdt van open en transparant communiceren. Daarom zetten wij ook social media  zoals Facebook en LinkedIn in om met u in contact te blijven. Tweezijdig, want wij ontvangen graag uw commentaar.

 

Verder kunt u ons natuurlijk altijd mailen en bellen.

Tenslotte kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk benaderen voor een gesprek.

 

Wilt u de fractie spreken, dan kan dat het beste op de

maandelijkse bijeenkomsten die we in het gemeentehuis houden. U vindt de data en tijden in de agenda.

 

 Schroom dus niet om contact met ons op te nemen, u vindt bij ons altijd een luisterend oor.

Zelf raadslid worden?

 

Begin 2018 zijn de volgende verkiezingen (van de gemeenteraad). Je hebt nog even dus. Je kunt je nu natuurlijk al wel vast ‘warmlopen’ en aansluiten bij een politieke partij. Alle partijen zitten ‘te schreeuwen’ om goede en gemotiveerde leden. Dus..

Formele vereisten (Gemeentewet)
Om tot raadslid te worden gekozen, dien je aan een aantal voorwaarden (deze staan in de Gemeentewet) voldoen.    Zo moet je achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van het kiesrecht. Bovendien moet wonen in de gemeente waar je raadslid wilt worden. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. In dat geval moet u minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond.

Praktische aanpak
Je moet eerst lid worden van een lokale of landelijke politieke partij. Daarvoor kunt je contact opnemen met de lokale afdeling van deze politieke partij. Wanneer de verkiezingen in zicht zijn, draag je je zichzelf voor als kandidaat, zodat je op de kieslijst geplaatst kunt worden. Iedere partij heeft zijn eigen methode voor het vaststellen van de kieslijst en het bepalen van de volgorde. Hoe hoger je op de kieslijst staat, des te groter is de kans dat je direct wordt gekozen als raadslid. Een kieslijst heeft namelijk verkiesbare en onverkiesbare plaatsen.

Voorbereiding
De volgende verkiezingen voor de gemeenteraden worden gehouden begin 2018 (de verkiezingen worden om de vier jaar gehouden. De laatste verkiezingen waren op 19 maart 2014). Zolang hoef je niet te wachten. Je kunt nu ook al in actie komen. Hoe dan? :

  • Meelopen met de toekomstige fractie. Het bijwonen van fractievergaderingen van commissie- of raadsvergaderingen geeft inzicht in de actuele gemeentepolitiek, maar ook in de wijze waarop discussie en besluitvorming plaatsvinden.
  • Bijwonen van bijeenkomsten in de stad van wijken en instellingen. Vaak wordt er voor de verkiezingen nogal wat georganiseerd om ieders wensen en verlangens onder de aandacht van de politiek te brengen.
  • Maken van voorlopige keuzes. Een oriëntatie op verschillende beleidsterreinen, enig inzicht in wat de komende jaren beleidsmatig gaat spelen maakt ook dat je als nieuw raadslid beter beslagen ten ijs komt.
  • Lezen van vakliteratuur en lokale kranten.
  • Ga eens wat snuffelen op de website van uw gemeente. Vaak is daar ook veel informatie te vinden over de gemeenteraad.

Rechtspositie van een raadslid

De positie van raadsleden uit juridisch oogpunt is geregeld in de Gemeentewet. Leden van de van de raad, de raadscommissies en het college van burgemeester en wethouders ontlenen hieraan ook hun rechtspositie. In deze wet staat wat precies de bevoegdheden zijn van raadsleden en wat zij bijvoorbeeld krijgen voor hun werkzaamheden als raadslid.

Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werk en/of een onkostenvergoeding. Er wordt gesproken over een ´vergoeding´ voor raadsleden omdat het niet gaat om een voltijd baan maar om een nevenfunctie. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt jaarlijks de maximale raadsvergoeding en de tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de vergoeding hangt onder meer samen met het aantal inwoners van de gemeente.

Meer weten over de rechtspositie? De actuele teksten van de Gemeentewet, het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en andere wet- en regelgeving zijn te vinden op de website www.overheid.nl. Op de website van de VNG vindt u meer informatie over de rechtspositie van raads- en commissieleden, onder meer over de vergoeding die een raadslid krijgt.

Ga de uitdaging aan! Raadslid zijn klinkt zwaar en gewichtig, maar het is ook leuk en het werk in de raad doet er toe! Je neemt zelf het stuur in handen. Twijfel je nog of weet je niet zeker dat er een raadslid in jou schuilt? Doe dan eens de test ‘Schuilt er een politicus in mij’? van ProDemos.

http://www. schuiltereenraadslidinmij.nlDorpsraad Lewedorp
Damstraat 23
4456AV Lewedorp


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele
c.c. aan de leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand


Lewedorp, 2 januari 2017

Betreft : cultuurbeleid 2017-2020 - Steun aan Stichting Musea de Bevelanden

Geacht College, geachte raadsleden,

De dorpsraad Lewedorp heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel Definitieve -
Kaderstelling Cultuurbeleid 2017-2020.
De Dorpsraad Lewedorp waardeert het zeer dat de Gemeente Borsele cultuureducatie belangrijk
vindt. Wij steunen het voorstel om voor de periode 2017 - 2020 totaal € 60.000 te reserveren voor
educatieve projecten van acht musea, waaronder het Historisch Museum de Bevelanden. Daardoor
kunnen de vele schoolklassen uit Borsele die dat museum bezoeken, daarvan profijt blijven hebben.

De Dorpsraad Lewedorp pleit daarnaast voor een jaarlijkse instellingssubsidie van de Gemeente
Borsele aan de Stichting Musea De Bevelanden. De afgelopen jaren heeft de Gemeente Borsele
hieraan geen enkele subsidie verleend. Op die manier heeft de Gemeente Borsele meegelift op de
subsidies van de Gemeentes Goes, Kapelle en Noord-Beveland. De Dorpsraad benadrukt dat de beide
musea die door de Stichting worden beheerd -Historisch Museum de Bevelanden in Goes en het
Fruitteelt Museum in Kapelle - er zijn voor de gehele Bevelanden, dus ook voor Borsele. De musea
zijn toeristische trekpleisters voor bezoekers van onze streek. En de musea zijn van maatschappelijk
belang: het museum in Goes laat onder meerde geschiedenis van watersnood, inpolderingen,
vliedbergen en kastelen zien, het museum in Kapelle toont de fruitteelt van vroeger. Dat erfgoed
moet ook voor onze toekomstige generaties toegankelijk blijven.
In geval van sluiting van het museum blijft er wel een bewaarplicht voor de collectie en is het
oncollegiaal alleen de vestigingsgemeente van het museum voor die kosten op te laten draaien.
Wij dringen er daarom op aan dat de Gemeente Borsele haar morele verplichtingen nakomt en haar
kerntaak ten aanzien van het erfgoed van onze streek vervult.

Met vriendelijke groet,

Namens de dorpsraad Lewedorp

Ad Lijmbach
voorzitterInbreng Ouderen Politiek Actief Borsele vergadering gemeenteraad 1 december 2016 

Agendapunt B2 Beleid Veiligheidsregio en begroting De heer van Strien heeft een duidelijke toelichting gegeven op het beleid. Er komt een verbeterplan. Er is sprake van herstel van vertrouwen. Veiligheid van de burgers staat voorop. Wij gaan akkoord met de begroting 2017. Vrijwilligers moeten wij niet in de kou laten staan. De verdubbeling van de kapitaallasten zijn toegelicht. 

Agendapunt B3 Begroting GR de Bevelanden Wij steunen het voorstel. Bij de totstandkoming van de begroting 2015 waren deze uitgaven niet te voorzien. Het is een jonge organisatie. We moeten meewerken de opgelegde taken goed uit te voeren. Het is aannemelijk hoe het tekort is ontstaan. Er is sprake van maximale inspanning om de dienstverlening te verbeteren. 

Agendapunt 7 Dorpsvernieuwing, aandachtslocaties. Wij gaan akkoord met de voorgestelde aanpak. Wij zijn een voorstander van een warme aanpak. Stimuleren, activeren en dienstverlenend optreden. De handhavingsacties beperken, maatwerk en een flexibele uitvoering wordt de opzet. Dat juichen wij toe. Wij hebben alle vertrouwen in de uitvoering.

1-12-2016

Voorzitter,

Wij vinden het kopen van het politiebureau een groot risico. De gemeente koopt voor eigen rekening en risico een pand voor Lidl.

De gemeente heeft geen sluitend contract met de Lidl en lopen daardoor een groot financieel risico.

De gemeente loopt het risico dat bij het terugtrekken van Lidl te worden beticht van het op onverantwoorde wijze omgaan met gemeenschapsgeld.

In het voorstel staat dat maar een deel van de investering terug wordt betaald. Hoe groot is dat deel en wie draagt het verlies ?

Er zijn meer gegadigden om het politiebureau te kopen. Waarom wordt nu met één partij in zee gegaan. Op deze manier doet de gemeente zichzelf tekort en ook de burgers.

Er vindt een verslechtering plaats van de situatie rondom de toekomstige Lidl vestiging.

Wij zijn niet tegen de Lidl maar wel tegen deze plek.

Vestiging van de Lidl veroorzaakt een grote aantrekking vanuit de omgeving wat weer een druk op de bestaande supermarkten in de dorpen geeft.

Om de leefbaarheid van dorpen te stimuleren is het beter om een evenwichtige verdeling van de voorzieningen te realiseren in de dorpen.

De onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie zal alleen maar toenemen.
Wij vragen ons ook af of de hele buurt is geraadpleegd. De eventuele komst van
grootwinkelbedrijf Lidl verergert de hoge parkeerdruk, verkeersoverlast en onveiligheid..

Er zijn teveel beperkingen, er is geen ruimtelijke goede ontwikkeling.

Er bestaat geen draagvlak bij de omwonenden en de winkeliers van de dorpen.

De investeringskosten zijn groot, er worden risico’s genomen met gemeenschapsgeld wij hebben twijfel over een goede uitvoerbaarheid.

Uit verkeersveiligheidsoverwegingen kunnen wij niet instemmen met de aankoop.

Wij gaan niet akkoord met het voorstel.J. Verbrugge,

Ouderen Politiek Actief BorseleOp verzoek van Johan Verbrugge informeer ik u hierbij over de vrage die hij donderdag as tijdens het vragenuurtje van de raad gaat stellen 15-09-2016.

 

De heer Verbrugge (OPA Borsele) meldt dat hij vanuit de praktijk signalen krijgt dat van de clientenondersteuning tbv het WMO weinig gebruikt wordt gemaakt. Ik pleit er voor deze ondersteuning meer onder de aandacht te brengen van de clienten van de WMO. Deelt de wethouder de constatering dat er weinig gebruik  wordt gemaakt van de ondersteuning en hoe wil zij dit verbeteren?

Tevens is de heer Verbrugge van mening dat de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening van en door de overheid. De gemeenten kregen daarbij een centrale plaats als het loket van de overheid. Ook is er een belangrijke taak komen te liggen bij de gemeenschappelijke regelingen.
Echter, wanneer een burger niet tevreden is over de dienstverlening, dan blijkt dat de overheid op het meeste lokale niveau alles behalve een eenheid is. Er is een grote variëteit aan klachtenregelingen. Ik ben van mening dat, overeenkomstig de notitie van het CDA in de gemeente Reimerswaal, de klachtenregelingen duidelijker, transparanter en meer uniform moeten worden. waarbij mijn inziens de prioriteit dient te liggen op het uniformeren van de klachtenregeling van de GR en de gemeente.
Deelt de portefeuillehouder deze mening en zou hij uniformiteit van klachtenregelingen in de GR willen bewerkstelligen?


FNV-meldpunt om huishoudelijke zorg terug te claimen

 

FNV Zorg & Welzijn gaat, met steun van GroenLinks, KBO-Brabant, Omroep MAX, PvdA, SP en 50PLUS, cliënten helpen met het claimen van uren huishoudelijke zorg in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort op hun huishoudelijke zorg. De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan waaruit blijkt dat veel kwetsbare oude, gehandicapte of zieke mensen onterecht zijn gekort omdat er geen maatwerk is geleverd.


Het telefonisch meldpunt is gesloten. Het is nog wel mogelijk een voorbeeldbrief te downloaden op de website van FNV voor zorg. De FNV helpt cliënten om aanspraak te maken op de uren huishoudelijke zorg waar zij recht op hebben in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort.

Gemeenten houden onterecht geld in

 

‘Huishoudelijke zorg is van levensbelang voor veel kwetsbare cliënten. Het zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En dat duurdere vormen van zorg, zoals in een verpleeghuis of in een ziekenhuis niet nodig zijn. Maar nu blijkt dat veel gemeenten het afgelopen jaar onterecht hebben gekort op deze belangrijke vorm van zorg. De hoogste rechter heeft klip en klaar bepaald dat dit niet kan. Mensen moeten de zorg ontvangen die ze nodig hebben en gemeenten moeten hierin maatwerk leveren. Gemeenten die onrechtmatig cliënten hebben gekort, moeten dit nu direct herstellen. Daarom helpen we cliënten nu om hun zorg terug te vragen’, zegt Sarah Dobbe van de FNV.

7.000 banen onnodig verloren

 

Door het onrechtmatig beleid hebben gemeenten fors geld overgehouden op het budget dat eigenlijk bestemd was voor huishoudelijke zorg. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit bedrag is opgelopen naar 310 miljoen euro. Sarah Dobbe hierover: ‘Het geld dat gemeenten overhielden komt neer op maar liefst 13 miljoen uren huishoudelijke zorg. Dat zijn bijna 7.000 full-time banen. Het heeft enorme gevolgen dat gemeenten onterecht korten op de huishoudelijke zorg. Elk uur zorg is een uur werk. Tienduizenden thuiszorgmedewerkers hebben hun baan verloren, dus het onrechtmatige beleid van gemeenten gaat ook hen direct aan. Het is belangrijk dat de zorg en het werk nu zo snel mogelijk terugkomt.’

Gemeenten moeten afspraken nakomen

 

Thuiszorgmedewerkers, georganiseerd in de FNV, voeren al veel langer actie in gemeenten die onrechtmatig korten op de huishoudelijke zorg. De FNV dringt er bij deze gemeenten op aan om direct het beleid aan te passen. Op 4 december vorig jaar heeft de FNV met het kabinet en de gemeenten (georganiseerd in de VNG) afgesproken dat er meer geld moet gaan naar huishoudelijke zorg/ondersteuning thuis. Het is van belang dat gemeenten deze afspraken nu nakomen en de uitspraak van de hoogste rechter respecteren.

Brief_opeisen_ouder_rechten_thuiszorg_voor_WMO_2015.docx

Aan de gemeente «Gemeente»

«Postbus»

«Postcode__Woonplaats»


Betreft: inroepen oude aanspraken op huishoudelijke hulp zoals toegekend op grond van Wmo die gold tot 1 januari 2015

Uw kenmerk: «Dhr./Mvr.» «Initialen_&_Achternaam», «geboortedatum»

Datum: 27 juni 2016

Herzieningsverzoek

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgesproken in drie richtinggevende uitspraken over de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

U heeft besloten om per «Datum_zorg_verloren» mijn uren huishoudelijke hulp te verminderen van «Uren_zorg_voor_het_korten» uur naar «Uren_zorg_na_het_korten» uur. Ik was het daar toen al niet mee eens.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verzoek ik u om mij schriftelijk te bevestigen dat ik met onmiddellijke ingang weer recht heb op mijn oude aanspraken op huishoudelijke hulp zoals die zijn vastgesteld is het besluit voorafgaande aan het besluit tot vermindering van mijn aanspraken vanwege invoering van de WMO 2015.

Op grond van artikel 8:90, tweede lid Awb verzoek ik u bovendien om een schadevergoeding toe te kennen voor de geleden schade ten gevolge van het besluit ogv de Wmo 2015.

Graag zie ik uw herziene besluit binnen twee weken na heden tegemoet.

Hoogachtend,

«Dhr./Mvr.» «Initialen_&_Achternaam»

«Adres_en_huisnummer»

«Postcode_» «Woonplaats»

Hoe werkt de raad ?

Ben jij die actieve en positieve inwoner van de gemeente

Borsele die met ons aan de slag wil, maar nog niet zo

bekend met gemeentepolitiek ? Hieronder volgt een

beknopte samenvatting van de werking van de

gemeenteraad.Het democratisch stelsel bestaat uit kiezers en gekozenen.

Op 21 maart 2018 staan de partijen in onze gemeente voor

de uitdaging om het vertrouwen van de kiezers te vragen

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het opstellen

van verkiezingsprogramma’s, stellen de lokale afdelingen

van de landelijke politieke partijen en de plaatselijke

politieke groeperingen het jaar voorafgaand aan de

raadsverkiezingen hun kandidatenlijsten op.De duale raad

In de duale rolverdeling tussen raad en college zijn de taken

duidelijker verdeeld: de raad geeft het college opdrachten

mee, het college bestuurt en voert uit. De raad controleert op

zijn beurt het college. De gemeenteraad bestuurt op

hoofdlijn. De wethouders maken geen deel uit van de raad.

De raad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging,

kaderstelling en controle.Volksvertegenwoordiging: Raadsleden zijn namens

inwoners betrokken bij de beleidsvoorbereiding en

besluitvorming, maar ze moeten er ook voor zorgen dat

inwoners zich gehoord en betrokken voelen. Dat kan door

het takenpakket van het raadslid zo in te richten dat er tijd is

om in contact te treden met inwoners. Daardoor kan het

raadslid ook signalen uit de bevolking vertalen in een

politieke agenda.Kaderstelling: de raad geeft het college opdrachten mee.

Dat doet hij met name in de vorm van een

programmabegroting, van beleidsnota’s en startnotities. Ook

kunnen raadsfracties initiatiefvoorstellen indienen.Controleren: de raad gaat na of het college de opdrachten

goed heeft uitgevoerd. Dat kan binnen het gemeentehuis

door bijvoorbeeld het stellen van vragen, het gebruik van

het enquêterecht, voortgangsrapportages en door gebruik te

maken van onderzoeken van de rekenkamer ( de gemeente

Borsele heeft geen afzonderlijke rekenkamer). Dat kan ook

buiten het gemeentehuis door in de samenleving naar de

effecten van beleid te kijken.Ben je nieuwsgierig, maar wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op?


Ouderen Politiek Actief Borsele

p.a. J.G.M. Verbrugge

Sperwerhof 12

4451EE Heinkenszand

0113-562421

jgverbr@zeelandnet.nl

Aan het college College en Raadsleden van de gemeente BorseleHeinkenszand, 11 juli 2016

Onderwerp: Informatieverstrekking AZC

Beleidsadvies gemeenteraadGeachte leden,

Ook de gemeente Borsele heeft een verantwoordelijkheid in de gezamenlijke

taak die de gemeenten in Nederland hebben voor de opvang van vluchtelingen.

Momenteel wordt onderzocht of en hoe de gemeente Borsele kan bijdragen aan

de opvang van vluchtelingen op een manier die aansluit bij de mogelijkheden.

Zoals bekend zijn er veel vragen gesteld door inwoners van Borsele. Ook de

leden van de gemeenteraad willen tijdig op de hoogte worden gesteld van de

ontwikkelingen.

Om uiteindelijk een weloverwogen besluit te kunnen nemen vragen wij de

volgende aspecten uit te werken:

1. De wensen en zorgen van inwoners

2. Omgevingsanalyse ( veiligheid)

3. Fysieke/ruimtelijke aspecten

4. Maatschappelijke aspecten

5. Financiële aspecten

Wensen en zorgen inwoners

Een belangrijk onderdeel is het betrekken van de inwoners uit s-Gravenpolder

en s-Heer- Abtskerke direct omwonenden en maatschappelijke organisatie zoals

is opgenomen in het communicatieplan vluchtelingen. We verwachten dat in een

verdiepende fase is ingegaan op de vragen , zorgen, bezwaren en ideeën over de

vestiging van dit asielzoekerscentrum.

Wij willen zorgvuldig en transparant worden ingelicht over dit traject.

Wij vragen het college een tussenrapportage en dit voor te leggen aan de

gemeenteraad.

De gemeenteraad te laten besluiten over komst kredieten en andere

uitgangspunten

Daarna eventueel het plan uitwerken in nauw overleg met omwonenden /

belanghebbenden

Besluit gemeenteraad wel of niet asielzoekerscentrum in Borsele vestigen

Daarna start vergunningsprocedure.

Wij gaan er vanuit dat alle aspecten zoals voornoemd omschreven nader in beeld

worden gebracht en de uitkomsten in de eindrapportage worden verwerkt

voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad voor het

wel of niet vestigen van een azc op deze locatie.


Namens de fractie Ouderen Politiek Actief Borsele

JGM. Verbrugge


Datum: 1 juli 2016

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: vestiging AZC in s-‘Gravenpolder

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

Antwoorden aan alle raadsleden

Het college heeft een verzoek van het COA ontvangen om een opvanglocatie te

realiseren.

Het college wil in principe, uit humane overwegingen, medewerking verlenen

aan dit verzoek van het COA.

Inmiddels is hiervoor een locatie aangewezen in s-‘Gravenpolder.

Het college is in overleg geweest en verschillende belangenorganisaties.

Gebleken is dat binnen de gemeenschap woonachtig in s-‘Gravenpolder veel

begrip is voor de humanitaire nood, maar dat de gekozen locatie ongeschikt

wordt geacht.

Inwoners uit de dorpen s-Gravenpolder en s-Heer- Abtskerke, direct

omwonenden en ondernemers in de omgeving van de gekozen locatie maken

zich zorgen over:

 borging veiligheid binnen en buiten een AZC met 300 vluchtelingen.

 het aantal vluchtelingen.

Verzoek aan het college:

de volgende kaders op te nemen bij de verdere uitwerking van het

inrichtingsplan met het COA :

1. Bij de uitwerking van de plannen is draagvlak een van de belangrijkste

pijlers. Daarom het verzoek de omgeving vanaf heden zeer te betrekken

bij de uitwerking van de plannen.

2. Aandacht voor veiligheidsgevoelens van omwonenden.

Een definitief voorstel tot goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge

Ouderen politiek Actief Borsele helpt

Geen idee bij wie je moet aankloppen? Lijkt jouw probeem onoplosbaar? Ouderen Politiek Actief

Borsele helpt. Wij zullen er alles aan doen om mensen die om welke reden dan ook in de knel zijn

gekomen of problemen hebben met de gemeente of andere maatschappelijke organisaties te

helpen.

Wij zoeken naar oplossingen voor problemen waar mensen mee kampen of wijst hen de juiste weg. De problemen kunnen zeer verschillend zijn. Wij gaan problemen niet overnemen en roepen niet dat wij de oplossing voor handen hebben. Maar wij willen wel proberen om bij te dragen aan het zoeken naar een oplossing door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken en een vastgelopen situatie weer in beweging te krijgen.

Wij zijn bereikbaar via jgverbr@zeelandnet.nl of op telefoonnummer 0113­562421

Contact

Heb je een vraag, wil je een afspraak maken of wil je meer informatie.

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stel je vraag

Jouw naam

Emailadres

Telefoonnummer

Bericht

Verzenden

MEEDOEN


Wil je meedoen om de broodnodige vernieuwing in de gemeente Borsele voor elkaar te krijgen.

Actief worden.

Ouderen Politiek Actief Borsele zoekt enthousiaste vrijwilligers.

Ben jij die positieve inwoner van Borsele die met ons aan de slag wil ?

Wij zijn op zoek naar betrokken inwoners van de gemeente Borsele. Inwoners die beschikbaar willen zijn voor de gemeenschap. Inwoners die willen volgen wat er speelt in de gemeenschap en bereid op hoofdlijnen te besturen. En dit alles op een manier die past bij de huidige tijd.

Wil jij kijken wat je kunt betekenen voor Ouderen Partij Actief Borsele.

Heb je interesse in een plaats op de kieslijst ? Laat het ons weten

Neem contact met ons op en wij maken een afspraak.Minimabeleid

Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering.

Wellicht heeft u ook recht op landelijke tegemoetkoming of gemeente specifieke regelingen.

Mogelijk heeft u recht op de volgende regelingen:

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Kinderbijslag

Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag

Heffingskortingen

Bijzondere bijstand

Om te weten of er een recht is kunt u de website van Nibud bezoeken . Bereken uw recht

Reacties kadernota 2017-2020

Ouderen Politiek Actief Borsele

14-06- 2016

Wij zijn blij dat er geen belastingverhoging wordt voorgesteld. Er is weer ruimte

om te investeren.

De financiële positie is goed.

Er is ruimte voor nieuwe plannen.

Borsele is verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van jeugdhulp, wmo en

participatie.

Er is minder uitgegeven dan verwacht.

Voorstel is om extra participatiebanen te creëren voor mensen aan de onderkant

van de arbeidsmarkt.

Zorg en Welzijn

Er wordt hard gewerkt aan de transities. Er is zwaar ingezet op regionale

samenwerking. Het duurt nog jaren voordat een samenleving is opgebouwd die

is gebaseerd op solidariteit en zorgen voor elkaar.

Grip op de financiën Sociaal Domein is van groot belang.

Iedere inwoner heeft recht op maatwerk en hulp die nodig is.

Informatiebehoefte decentralisaties

Wat ons betreft meer informatieverstrekking over de uitvoering decentralisaties.

Om vast te kunnen stellen of de resultaten van beleidsdoelen worden behaald,

indien nodig kunnen we dan het beleid aanpassen en veranderen.

Clientervaringsonderzoek

Het is van belang om inzicht te houden in de tevredenheid van inwoners over de

voorzieningen in de gemeente. Er is toegezegd dat de gemeenteraad op de

hoogte wordt gesteld van de resultaten.

Gemeenschappelijke regelingen

Er zijn veel gemeenschappelijke regelingen. Het is goed dat het college de raad

mee neemt in de processen. De toekomst zal leren of we op langere termijn

financieel beter uit zijn tegen eenzelfde of betere kwaliteit. Op dit moment zien

we dat de kosten oplopen. Voorgesteld wordt na evaluatie de deelnemende

gemeenten laten onderzoeken of de doelstellingen worden behaald.

Inwoners laten meedenken

Initiatieven van de burgers worden serieus genomen. De cultuuromslag is

begonnen. Plannen worden niet eenzijdig opgelegd de burgers kunnen

meedenken.

Armoedebestrijding is een punt dat aandacht behoeft.

Goede voorlichting van de voorliggende voorzieningen is noodzakelijk.

Budgetbegeleiding is een goede zaak. We zullen er rekening mee moeten houden

dat dit veel mankracht zal vragen als dit op een zorgvuldige manier plaats gaat

vinden.

Schuldbemiddeling en regeling is zeer specialistisch werk, het advies is

verwijzen indien mogelijk.

Voorstel: Procedure dreigende uithuiszetting en aangekondigde

energieafsluiting regelen. Een werkinstructie voor heel GR de Bevelanden

hanteren.

Gebruik gemeentehuis

Het gemeentehuis kan efficiënter in gebruik worden genomen.

Opvang arbeidsmigranten

De schaal van huisvesting moet passen bij de menselijke maat en omgeving. Het

dorpse en landelijke karakter van de meeste dorpen laat grootschalige

huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten niet toe.

De gemeente heeft de voorkeur voor kleinschalige vormen van opvang tot

maximaal 48 personen.

Er is steeds meer behoefte aan flexibele huisvesting. Er is een toename van

arbeidsmigranten. We stellen voor het gemeentelijk beleid aan te passen aan

deze ontwikkeling.

Communicatie

Gebleken is dat communicatie met burgers en in elk geval met de direct

omwonenden van groot belang is.

Of het nu gaat om vluchtelingen asielzoekers of arbeidsmigranten, vanaf het

moment dat initiatieven worden ontwikkeld om voor een specifieke doelgroep

huisvesting te realiseren, is het van belang direct transparant te communiceren

met buurtbewoners.

De nieuwe beleidsdoelen kunnen wij ondersteunen

Amac terrein

Wij zijn blij met de oplossing voor het Amac terrein.

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten is van de baan.

Wij gaan akkoord met de plannen ook vinden wij de nieuwe initiatieven prima.

Wij danken iedereen die aan de kadernota heeft meegewerkt.

Mantelzorgt u ook?

 

Veel mensen hebben zorgtaken voor naasten. Lang voor de participatie-ideologie van het kabinet Rutte-II zorgden mensen al voor anderen. Het beroep op mantelzorg is nu echter dwingender, want ideologischer geworden. Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen en hun vermogen om zelfredzaam te zijn. 

Vrienden, buren en familie worden geacht de zorg voor iemand op zich nemen en alleen voor wat zij niet geregeld krijgen, is er professionele zorg. Dat is ook nog veel goedkoper. De besparingen op de zorg worden grotendeels opgevangen door die naasten. Dus rijden nu veel mensen dwars door Nederland om voor vader te zorgen. De meest onzichtbare zorgkosten zijn die voor transport: massaal CO2 en fijnstof uitstotend, verbrandt de zorgcolonne dagelijks vele tonnen brandstof.

Het is namelijk beter dat u 200 kilometer rijdt en een halve dag niet werkt om de medicijnen voor uw vader op te halen bij de apotheek, dan dat deze worden bezorgd. Dat is nu eenmaal een taak voor de familie, zoals journaliste Malou van Hinthum onlangs beschreef in een ontluisterend artikel in NRC Handelsblad. Afspraken voor vader vanwege een gehoorapparaat, steunzolen, tandarts of fysio zijn vaak nauwelijks te maken op een dag dat het u uitkomt, want u moet wel mee. En wees niet verrast, als kort van tevoren blijkt dat de afspraak eenzijdig is verplaatst naar een tijdstip dat u volstrekt niet kunt. Op de spoedeisende hulp liggen steeds meer ouderen die zelfstandig moeten blijven wonen maar waarbij dat onverantwoord is.

Gemeenten omarmen mede vanwege opgelegde bezuinigingen de participatie-ideologie, waardoor het befaamde keukentafelgesprek vooral het karakter heeft van een wat-wij-niet-meer-doen- aankondiging. De mogelijkheden voor mensen om zelfredzaam te zijn blijken echter veel beperkter dan regering en parlement veronderstelden, zo toont het recente SCP-rapport Overall rapportage sociaal domein 2015. Dat is weinig verrassend. Kinderen zitten in de drukste fase van hun leven en wonen vaak ver weg, vrienden zijn al net zo hulpbehoevend en buren zijn druk met de zorg in eigen kring als ze zelf al geen ondersteuning nodig hebben. Bovendien dient u ook nog te participeren op veel andere gebieden: van hulp op school, via vrijwilligerswerk in de bibliotheek tot het groenonderhoud in uw wijk. Waarbij de overheid zich al bezuinigend terugtrekt. Omdat die veronderstelling van hulp in eigen kring niet klopt en er wel massief bezuinigd wordt, vallen er gaten in het zorgnetwerk.

Merkwaardig is dat kwaliteit daarbij niet meer telt. Alsof vader er beter van wordt als hij regelmatig een door mij bereide maaltijd moet eten. Menig bloemenperk is succesvol vernield door goedbedoelende buurtsnoeiers. Terwijl de mensen die het wel konden, wegbezuinigd aan de kant staan. Door al die participatie komen zij in een heel ander participatiedomein terecht, namelijk de begeleiding van werklozen door gemeenten naar banen die er niet meer zijn.

De participatie-ideologie is ruim een decennium in opmars en de perverse effecten worden zichtbaar. Participatie blijkt toch niet het ei van Columbus om zowel te besparen als de kwaliteit op peil te houden. De ‘participatie voorbij’ is een mooi motto voor de volgende regering om de zorg weer op te bouwen.


Hulp bij het huishouden

 

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet of niet volledig zelf doen. Wanneer niemand in uw omgeving het van u over kan nemen, kan hulp bij het huishouden een oplossing zijn.

Melding Wmo 
Als u problemen ondervindt met het voeren van uw huishouding, kunt u een melding doen bij de afdeling WIZ. Dit kan per e-mail: info@grdebevelanden.nl of telefonisch: 0113 239 100. Meer informatie over het doen van een melding Wmo vindt u hier. 

Nadat wij uw melding hebben ontvangen komt er in de meeste gevallen een klantmanager Zorg bij u op huisbezoek. Tijdens dit gesprek kijken we naar wat u zelf nog kan doen in uw huishouden en wat niet meer lukt. Soms kunt u nog meer bereiken dan u zelf denkt. Dit noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is om te bekijken wat u zelf nog kunt doen om het resultaat (een schoon en leefbaar huis) te bereiken. Volgende stap is om te kijken of u misschien hulp van huisgenoten, mantelzorger of sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke algemene en algemene gebruikelijke voorzieningen er voorhanden zijn in uw gemeente (bijvoorbeeld boodschappendienst of warme maaltijdvoorziening). Mocht de oplossing niet in de voorgaande voorzieningen gevonden worden, dan kijken we of de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden voor u een oplossing biedt.  

Voorziening hulp bij huishouden is toegekend
Als uit het huisbezoek blijkt dat u in aanmerking komt voor de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden, dan heeft u  twee opties. U ontvangt uw hulp in het huishouden in natura of in de vorm van een PGB.

Hulp in natura
U kunt de afdeling WIZ vragen de hulp voor u te regelen. Dan krijgt u zogenaamde hulp in natura van zorgaanbieders waarmee de afdeling WIZ een contract heeft gesloten. De thuiszorgaanbieder komt bij u langs voor een gesprek en bekijkt samen met u welke taken in uw huishouden moeten worden overgenomen. Ook kijkt de zorgaanbieder samen met u welke taken kunnen worden uitgevoerd door uzelf of door mensen uit uw omgeving, zoals familie of mantelzorgers. De thuiszorgaanbieder maakt daarna een plan waarin staat hoe de ondersteuning wordt georganiseerd.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf hulp bij het huishouden regelen en betalen. Daar kunt u hier meer over lezen. 

Eigen bijdrage
U betaalt zelf ook een deel van de kosten voor de hulp in het huishouden. Dit is de eigen bijdrage die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend, opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per vier weken maximaal kunt bijdragen. Uw bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo mag nooit hoger zijn dan dit maximum. U ontvangt iedere vier weken een factuur van het CAK.

Op de website van het CAK kunt u zelf een proefberekening maken. 

Extra uren voor een gereduceer tarief 
U kunt er in 2016 ook voor kiezen om naast het aantal uren dat de afdeling WIZ u heeft toegekend, extra uren huishoudelijke hulp in te kopen. Dit jaar bieden we u nog een tijdelijke kortingsregeling. De gemeenten op de Bevelanden dragen 17,50 euro per uur bij. Het resterende bedrag betaalt u zelf. 

Tarieven
De tarieven voor hulp bij het huishouden wisselen per zorgaanbieder. Gemiddeld ligt dit uurtarief rond de 25 euro per uur. De Bevelandse gemeenten dragen hier dus 17,50 euro per uur aan bij. Dat betekent dat u voor een relatief laag bedrag extra professionele hulp in het huishouden kunt inkopen. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Gebruik maken van tijdelijke kortingsregeling in plaats van een melding Wmo
U kunt er ook voor kiezen om in 2016 alleen gebruik te maken van de tijdelijke kortingsregeling en geen melding Wmo te doen bij de afdeling WIZ. U kunt dan rechtstreeks huishoudelijke hulp inkopen bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dit gereduceerde tarief. Meer informatie over de kortingsregeling vindt u hier.


Te downloaden:

 


Document download informatie:

 

  • Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Gemeenten mogen inwoners niet zomaar korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Ook moeten gemeenten passende hulp bieden als dat nodig is, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, woensdag geoordeeld.

Volgens de bestuursrechter is huishoudelijke hulp wel degelijk onderdeel van de nieuwe  wet maatschappelijke ondersteuning, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.
Eerder beweerden sommige gemeenten dat dit niet zo was.


SCP rapportage bevestigt belang Wmo

 

Minder dan 10% van de mensen die een Wmo voorziening hebben kan alles zelf oplossen of ondernemen. Een derde van de Wmo cliënten kan de meeste problemen niet zelfstandig oplossen en heeft ook geen hulp uit het sociale netwerk ingeschakeld. Dat blijkt uit deOverallrapportage Sociaal Domein van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). “Helaas verbaast dit me niet,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “In ons onderzoek naar eigen regie en zelfredzaamheid kwam al naar voren dat één op de vijf (20%) van de ondervraagde senioren geen beroep kan doen op een sociaal netwerk. Dit onderschrijft wederom het grote belang van zorgvuldig onderzoek (een keukentafelgesprek) door de gemeente, waarbij naast aandoeningen ook het sociaal netwerk moet worden meegenomen.”

Huishoudelijke Hulp

 

Den Haan: “Uit de rapportage blijkt hoe essentieel hulp bij het huishouden is voor deze kwetsbare groepen. Het gaat om mensen die moeite hebben het sociale contacten te onderhouden, laat staan dat ze hulp in de directe omgeving kunnen mobiliseren. En daar komt nog bij dat mensen die een Wmo-voorziening nodig hebben vaak gezondheidsproblemen hebben: dat beperkt hun zelfredzaamheid.” Tenslotte blijkt uit het rapport dat er grote regionale verschillen zijn bij de behoefte aan Wmo voorzieningen. “In krimpgebieden en grote steden doen relatief veel mensen een beroep op Wmo voorzieningen en in gewone plattelandsgemeenten een stuk minder. Ook het CIZ, dat indicatieaanvragen voor toegang tot langdurige zorg behandelt, ziet regionale verschillen in aanvragen. Dit behoeft echt nader onderzoek!”

Uitspraak rechter over Wmo

 

In het licht van het SCP rapport is de uitspraak van de rechter van vandaag dat hulp bij het huishouden onder de Wmo valt van wezenlijk belang. Den Haan: “Als een algemene voorziening niet voldoende ondersteuning biedt moet de gemeente maatwerk leveren. Daarbij moeten de eventuele medische aandoeningen van de cliënt worden meegenomen. Te vaak krijgt ANBO signalen dat dit niet gebeurt. Het onderzoek (keukentafelgesprek) moet zorgvuldig plaatsvinden. Daarom heeft ANBO 30 spelregels voor het Wmo onderzoek opgesteld, dat gebaseerd is op juridische bronnen.”


“Gemeenten kunnen niet langer wegduiken bij Wmo”

 

Huishoudelijke hulp is wel degelijk onderdeel van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, vandaag geoordeeld. Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: “Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Omdat huishoudelijke hulp niet letterlijk bij naam werd genoemd als onderdeel van de Wmo, beweerden sommige gemeenten dat ze hier niet voor verantwoordelijk waren. Daar komen ze gelukkig niet meer mee weg. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen.”


Vragen over de Wmo

 

Eerder deden Rechtbank Zeeland-West Brabant en Rechtbank Gelderland (over het beleid van de gemeente Oosterhout en Lochem) tegenstrijdige uitspraken over of huishoudelijke hulp nu wel of niet onder Wmo valt. Valt huishoudelijke hulp nu wel of niet onder de nieuwe Wmo? En zo ja, kan de gemeente werken met een vast aantal uur per week (een zogenaamde algemene voorziening) en uit hoeveel uren moet die voorziening dan bestaan? Daarnaast was er onduidelijkheid over de rechten van mensen met een beschikking voor huishoudelijke hulp die van voor 2015 dateerde. Mag de gemeente de huishoudelijke hulp dan abrupt stopzetten of verminderen? “Deze vragen werden opgeroepen omdat de Wmo heel algemeen beschrijft dat een gemeente haar burgers maatschappelijke ondersteuning moet bieden, maar daarbij niet specifiek de manieren waarop benoemd.”

Maatwerk waar nodig

 

“Het doet ANBO goed dat de CrvB heeft bevestigd dat gemeenten maatwerk moeten bieden,” verklaart Den Haan. “ANBO pleit al sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 voor een kader waaraan het Wmo-onderzoek (het keukentafelgesprek) moet voldoen. Daarom hebben we samen met een gespecialiseerde Wmo advocaat 30 Spelregels ontwikkeld die gebaseerd zijn op juridische bronnen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt de spelregels inmiddels in haar opleiding voor Wmo consulenten.”Juristen: ‘poetshulp’ valt onder de Wmo 2015

 

Het nieuwe Wmo-beleid van gemeenten heeft vorig jaar tot 2.200 rechtszaken geleid; een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het gros van de rechtszaken ging over het schrappen of versoberen van de huishoudelijke hulp. De hoogste rechter buigt zich volgende maand over de vraag of huishoudelijke hulp nu wel of niet onder de Wmo 2015 valt. Juristen menen van wel.


Recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunnen als opwarmertje worden gezien van een uitspraak van deze hoogste rechter over de Wmo 2015, meent Bernard de Leest, advocaat bij Zumpolle Advocaten. ‘De Raad maakt hierin korte metten met gemeenten die stellen dat een huis in veel minder uur kan worden schoongemaakt dan voorheen, zonder dit te onderbouwen met objectieve criteria.’ Ook wordt uit de uitspraken duidelijk dat budgettaire overwegingen nooit leidend mogen zijn bij de beleidskeuzes van gemeenten. De uitspraken van de hoogste rechter betreffen weliswaar zaken over huishoudelijke hulp binnen de ‘oude Wmo’, maar omdat het over verlaagde normtijden gaat (vermindering van het aantal uren hulp) is de uitspraak van toepassing op de Wmo 2015, stelt De Leest.

Principiële uitspraak

De uitspraak van de Raad heeft grote gevolgen voor de vele gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt of versoberd. Een kwart van gemeenten is vorig helemaal gestopt met huishoudelijke hulp, veel andere gemeenten versoberden de hulp of richtten deze anders in, zo bleek uit eerder onderzoek door Binnenlands Bestuur. Het nieuwe beleid leverde eerst een hausse aan bezwaarschriften op en vervolgens regende het rechtszaken. Veel daarvan staan momenteel on hold. De Leest: ‘Rechtbanken zijn in afwachting van de principiële uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.’ De eerste twee hoger beroepszaken staan voor 23 maart op de rol bij de CRvB, tegen het (versoberde) Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. Over het totaal aantal hoger beroepszaken kunnen volgens CRvB-persrechter Wagner geen gegevens worden verstrekt.  

Hamvraag

De hamvraag is of gemeenten wettelijk zijn verplicht schoonmaakhulp aan hulpbehoevende inwoners te regelen en te betalen. Met andere woorden: valt huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 of niet. Vooralsnog zijn rechters het daar volstrekt over oneens. In de Wmo 2015 noch in de Memorie van Toelichting staat met zoveel woorden dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. De Leest en Wmo-jurist Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) stellen dat, als naar de geest van de wet wordt gekeken, er geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat gemeenten verplicht zijn huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening aan te bieden.


http://www.anbo.nl/ belangenbehartiging/ gezondheid/nieuws/anbo- onderzoek-te-vaak-geen- persoonlijk-gesprek-na-wmo

SPELREGELS%20JeugdSportFonds_Zeeland_beknopt_12112014_pdf.pdf


Geef uw mening over het cultuurbeleid van de gemeente Borsele

 

Voor nieuw cultuurbeleid hebben wij elkaar nodig. Op dinsdagavond 16 februari 2016 organiseren de gemeente Borsele een culturele werkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Raadsboerderij, Stenevate 10 te Heinkenszand en begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Deze avond is bestemd voor vertegenwoordigers van culturele organisaties, cultuur aanbieders, toerisme en recreatie, musea, het onderwijs, leden van de gemeenteraad en alle inwoners die zich op welke manier dan ook bij dit onderwerp betrokken voelen. 

Belangrijke doelen zijn elkaar ontmoeten en leren kennen en het aanreiken van 
bouwstenen met prioriteiten en/of accenten voor een verdere invulling van nieuw 
cultuurbeleid. 

Heeft u interesse deze avond bij te wonen, dat kunt u zich opgeven door het sturen van een mail naar jbuter@borsele.nl (graag naam en eventueel organisatie vermelden), of door te bellen met 0113-238477.
 

 

Vragen en Moties OPAB


De raad van de gemeente Borsele, bijeen op donderdag 7 april 2016


Constaterende dat:


a)   Het college besloten heeft om in principe vergunning te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het bedrijven terrein Amac te s-Heerenhoek.


b)   De huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten in samenhang met de leefomgeving en het gevoel van veiligheid, wonen en ruimtelijke ordening bezien moet worden, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de omwonenden.
Draagt het college op:


1.  De beleidsnotitie “huisvesting arbeidsmigranten” verder uit te werken op basis van de reacties van verschillende partijen.
Gebleken is dat er onvoldoende draagvlak is.  De veiligheid en welzijn zijn niet gegarandeerd.
Er is te weinig ervaring met soortgelijke grootschalige projecten


2.  Een andere oplossing te zoeken voor invulling van het Amac terrein. De door Homeflex gepresenteerde plannen worden gezien als een bedreiging.en gaat over tot de orde van de dag  Ouderen Politiek Actief Borsele

28 februari 2016           

leden van de raad

onderstaand een vraag van OPA B inzake de WMO met de reactie van wethouder Miermans hierop

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop.
Het gaat hierbij om de Wmo maatwerkvoorzieningen van aanbidders waarmee de gemeente een contract heeft.
Vragen aan het college:

Wanneer wordt een advies omtrent het toezicht aan de gemeenteraad aangeboden ?
Welke voorzieningen vallen onder het toezicht ?
Worden er bezoeken gepland ?
Worden er meldingen gedaan  na onderzoek  van calamiteiten ?

Met dank
vriendelijke groeten
J. Verbrugge 

reactie wethouder Miermans:

Het WMO controle en toezicht gaan we onderbrengen bij de GGD.
Het is uitvoerend beleid en komt niet separaat naar de raad. 
Naast toezicht (gelijkend op de toezicht kinderopvang) komt er een klantteveredenheids-onderzoek, de zogenaamde monitor. 
Uiteraard worden er ook cliënten betrokken bij dit onderzoek. 
Calamiteiten worden opgelost, gemeld en bij acute situaties, direkt aangepakt.

Ik heb er de volste vertrouwen in dat de GGD dit toezicht naar behoren uitvoert.
8-12-2015

Geachte leden van het college,

Op 8-12-2015 heeft de staatssecretaris van VWS de gemeente Borsele een brief gestuurd waarin hij de 
deadline voor het herbeoordelen van inwoners met een PGB vallende onder de WMO en de jeugdzorg 

heeft gesteld op uiterlijk 11 december a.s. 

Namens de fractie van Opa Borsele wil ik naar aanleiding van deze brief de volgende vragen stellen:

1. Gaat de gemeente Borsele de deadline halen voor 11 december ?

2. Hoeveel PGB-houders zijn al beoordeeld en hoeveel PGB houders moeten nog worden herbeoordeeld ? 

Graag splitsen in jeugd en WMO.

3. Als de gemeente de deadline van 11 december niet denkt te halen, welke maatregelen treft u om toch deze deadline te halen en wat zijn hiervan de kosten ?

Naast de PGB-houders, waar de brief van de staatssecretaris betrekking op heeft, is er ook een groep 

inwoners met een indicatie die is gebaseerd op overgangsrecht waarvan de leveringsvorm zorg in natura is ( in plaats van PGB). Veel van deze indicaties vermelden een einddatum die valt na 31-12-2015,echter de wetgever heeft bij transitie bepaald dat al deze indicaties aflopen op 31-12-2015.

De fractie van Opa Borsele hecht eraan dat inwoners tijdig weten waar zij aan toe zijn en wil de volgende vragen stellen:

4. Gaat de gemeente Borsele het halen om voor 1 januari alle inwoners met een dergelijke indicatie te herindiceren?

5. Hoeveel inwoners zijn als herbeoordeeld en hoeveel moeten nog worden herbeoordeeld?

Graag splitsen in jeugd en WMO.

6. Mocht de gemeente verwachten dat zelfs met extra maatregelen dit niet klaar is te krijgen, kunt u dan aangeven hoe alle betrokkenen worden geïnformeerd over wat dit betekent voor situatie?

Namens de fractie van OPA Borsele,

Met vriendelijke groet,

Johan. Verbrugge


SCHRIFTELIJIKE VRAGEN

Datum:  4 december 2015

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: J. Verbrugge

Onderwerp:  WIZ loopt  achter met regelen bezwaren

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

De afdeling Werk, Inkomen  en Zorg (WIZ) heeft te kampen met grote achterstanden op het gebied van het afhandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. Daardoor worden wettelijke termijnen niet gehaald.

De bereikbaarheid laat te wensen over en er zijn financiële tekorten

De gevolgen van het niet halen van de wettelijke termijnen zijn :

Voor de gemeenten waarschijnlijk een boete van het Rijk.

Voor belanghebbenden heeft het ook gevolgen.

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij via de rechter een besluit afdwingen.

De overheid moet op tijd beslissen. In de meeste gevallen is dat een termijn van 6 weken.

Als de beslistermijn wordt overschreden kan dat onherstelbare gevolgen hebben. Er kan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter worden aangevraagd

Vraag aan het college of er kan worden gewaarschuwd voor de financiële gevolgen.

Het treft niet alleen de deelnemende gemeenten maar ook de cliënten.

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele


Vraag vragenuurtje vergadering 3 december 2015

Indiener: J. Verbrugge 

1 december 2015

Ouderen Politiek Actief Borsele

Onderwerp:

Brief Mivabel: 

Ouderen lijden onder minder hulp in huis

Mensen van 80 en 90 jaar of ouder hebben het moeilijk. Tot die conclusie komt Mivabel, de mindervaliden belangen groep Borsele nadat onder inwoners van Borsele een enquête is gehouden 
over wmo-voorzieningen in de gemeente.

Het probleem is vooral het verminderen van het aantal uren huishoudelijke zorg.

De huishoudelijke hulpen hebben samen bij de mensen waar het om gaat een formulier ingevuld.

De uitslag is mondeling medegedeeld en niet schriftelijk kenbaar gemaakt.

Tegen de uitkomst kon geen bezwaar worden aangetekend.

Constaterende dat:

 iiedereen die aanspraak wil maken op huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening recht heeft op een onderzoek naar zijn persoonlijke situatie;

 Er meer dan incidentele signalen zijn dat cliënten die nu huishoudelijke ondersteuning krijgen, in soms grote mate gekort worden op de geïndiceerde uren zonder het toegezengde keukentafelgesprek..

 Er meer dan incidentele signalen zijn dat mensen via hun hulp geïnformeerd worden over de urenvermindering.

 Dat er geen sprake is van een beschikking waarin de bezwaar en beroepsmogelijkheid is opgenomen.

Overwegende dat:

 er zonder een persoonlijk gesprek geen zorgvuldige afweging kan worden gemaakt van de persoonlijke omstandigheden van de cliënten;

 er al een aantal gerechtelijke uitspraken is waar de rechter oordeelt dat de gemeente niet zomaar de uren mag verminderen zonder dat er eerst een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevenden;

 ook de rechter van oordeel is dat een schoon huis belangrijk is voor de zelfredzaamheid en dat het ontbreken daarvan risico betekent van vervuiling en aantasting van de gezondheid.; 

 het houden van keukentafelgesprekken op zich geen doel is,maar wel het verkrijgen van een reëel beeld van de actuele behoefte. 

Verzoekt het college  onderzoek te doen naar de uitkomsten van de enquête en verslag de doen

van de uitkomst aan alle raadsleden.

Schriftelijke vragen college burgemeester en wethouders

gemeente Borsele

datum: 30 november 2015

Indiener:

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele.

Betreft uitvoering Participatiewet

De gemeenten in de Oosterschelderegio beraden zich op het aanbieden van zogeheten beschutte

werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking.

Gemeenten zijn vrij om eigen beleid op te stellen wat betreft beschut werk.

Wij hebben besloten de  WSW en/of de Wwb in een regionaal samenwerkingsverband uit te voeren.

Met samenwerking kunnen wij kwaliteit van de uitvoering versterken en (meestal) kosten besparen.

De participatiewet gaat gepaard met forse bezuiniging op het  budget.

Op dit moment komen gemeentes in de problemen.

Er worden keuzes gemaakt om geen beschutte werkplaatsen te creëren binnen GMR de Bevelanden.

Vragen:

Hebben wij als raadslid vooraf kaderstukken ontvangen zodat wij vooraf kunnen bijsturen.

Hoeveel mensen treft dit in de gemeente Borsele ?

Kan er vanuit de gemeentes nog actie worden ondernomen om het WSW budget te verhogen ?

Met vriendelijke groeten

J. Verbrugge


Schriftelijke vraag

Datum 30 november 2015

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen:

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele

Onderwerp:

taakstelling huisvesting statushouders  gemeente Borsele

realisatie achterstand

De uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders is een wettelijke taak die aan de 

gemeente is opgedragen.

De Bevelandse gemeenten hebben de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders

overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden,afdeling WIZ.

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Uit het verstrekte overzicht gemeenten van Zeeland wordt de actuele stand van de realisatie

weergegeven voor 2015.

Hieruit blijkt dat de gemeente Borsele een achterstand in realisatie heeft van 13. 

Vragen:

Gaat de gemeente Borsele de taakstelling  nog realiseren ?

Hoe gaat de gemeente Borsele zich voorbereiden op de opvang statushouders. Wachten we op

de overval of bereiden we ons gedegen voor en komen we met een concreet voorstel?

Welk beleid wordt gevolgd voor opvang statushouders? Worden er voorbereidingen getroffen

bijvoorbeeld door middel van geclusterde woningen of anderszins?

Is de gemeente in gesprek met partijen die hier een rol in spelen?

Met vriendelijke groeten

J. Verbrugge

Ouderen Politiek Actief Borsele

Raadsvraag naar aanleiding van agendapunt B 3 Algemene Subsidieverordening 2016

raadsvergadering 2 april 2015

Ouderen Politiek Actief Borsele

  

Het college kan vastgestelde subsidies steekproefgewijs controleren. Het gemeentebestuur kan een

vastgestelde subsidie met terugwerkende kracht wijzigen als blijkt dat de subsidie onterecht is verstrekt.

 

Wij vragen het college of er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. ?. Het betreft dan bedragen

tot €. 5000,-- In deze tijd van bezuinigen is het zaak zorgvuldig met subsidiegelden om te gaan.

 

Wij merken verder op inhoudelijk niets tegen de verordening te hebben en kunnen instemmen met

het voorstel.

  

J. Verbrugge

 

Ouderen Politiek Actief Borsele

 

30 maart 2015


Raadsvragen OPA

 d.d. 13 februari 2015

 

Bedankt voor uw suggesties en tips voor het mantelzorgbeleid. De tips en adviezen nemen wij mee in de ontwikkeling van het mantelzorgbeleid.

 

Onderstaand vind u het antwoord op de door u gestelde vragen:

 

* Hoeveel heeft de gemeente Borsele ontvangen aan extra financiële middelen in 2014 voor mantelzorgondersteuning?

Antwoord: Vanuit de motie Van der Staaij is in 2014 €11 mln extra beschikbaar gesteld voor een integrale aanpak mantelzorg. Via de meicirculaire 2014 hebben wij dit bedrag ontvangen, het gaat het om een bedrag van €7313,-. Het college heeft ingestemd dit bedrag te besteden aan het ‘in beeld brengen’ van de Borselse mantelzorgers. Samen met de zorgaanbieders willen we een beter inzicht krijgen op het aantal mantelzorgers in Borsele en waar we ze kunnen bereiken.

 

* Wat verwacht de gemeente in het jaar 2015 te ontvangen?

Antwoord: In de meicirculaire 2014 is het macrobudget Wmo 2015 gepresenteerd. Hierin staat dat er 70 miljoen euro in 2015 beschikbaar is voor mantelzorgondersteuning en waardering. Aan de hand van de voorlopige verdeelsleutel verwachten wij in 2015 afgerond €80 000,00 te mogen ontvangen. De gemeente dient een beleidsplan te produceren voor de besteding van deze middelen. Momenteel is het plan in voorbereiding.


 

Hierbij een aantal vragen over de budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten.

In dit schrijven geef ik ook aanbevelingen voor de besteding van deze gelden in 2015.

 

Het is mij bekend dat de gemeente bezig met beleid te maken op dit terrein. Er wordt in weekblad “de Bevelanden”gevraagd om met voorstellen te komen.

 

Nieuwe structurele middelen

 

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

Het bedrag dat structureel beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning en waardering van de

mantelzorgers wordt in 2016 € 100 miljoen. In 2015 zal dit bedrag lager liggen omdat gecorrigeerd

moet worden voor nabetalingen over voorgaande jaren voor het mantelzorgcompliment. Er wordt op basis van historische gegevens uitgegaan van € 30 miljoen aan uitbetalingen waarmee het budget voor gemeenten in 2015 op € 70 miljoen komt.

 

Deze € 70 miljoen in 2015 loopt op tot € 100 miljoen in 2016 en verder en is bedoeld voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

 

In 2015 is het gehele budget voor Wmo in het sociaal deelfonds € 3,6 miljard. Een groot deel van de 3,6 miljard wordt op basis van historische kosten verdeeld. Dat wil zeggen: aan de hand van de werkelijke uitgaven 2013 voor de doelgroep Wmo per gemeente. Echter, het onderdeel van de waardering en ondersteuning van mantelzorgers wordt verdeeld aan de hand van het objectieve verdeelmodel voor de sinds 2007 bestaande integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging.

Met dit gegeven kan elke gemeente haar aandeel berekenen met behulp van bijlage 4.2-1, pagina 105, uit de meicirculaire. Hierdoor deel je het bedrag van de eigen gemeente door het totale bedrag met als uitkomst een bepaald percentage. Dit bedrag geeft dan ook in de volgende jaren weer wat het referentiebudget voor de gemeente voor dat jaar zou kunnen zijn. Gemeente zijn vrij hiervan af te wijken binnen het sociaal domein en vernieuwende programma's op te zetten.

 

Mantelzorgers erkennen en waarderen

 

Vanaf 2015 hebben de gemeenten de wettelijke taak de waardering vorm te geven. Zij krijgen budget voor de waardering van mantelzorgers ( voorheen Mantelzorgcompliment). Door waardering goed in te vullen, erkent de gemeente de inzet van mantelzorgers. Zij moeten in hun verordening vastleggen hoe zij waardering vorm geven.

 

Hoe zorgt de gemeente voor erkenning en waardering van mantelzorgers ?

 

Erkenning van mantelzorgers

Mantelzorg mag nooit verplicht worden gesteld.

Betrek belangenbehartigers van mantelzorgers bij het opstellen van de Wmo-verordening en het Wmo beleid.

Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.

In het keukentafelgesprek moet altijd worden bekeken wat een mantelzorger wil en redelijkerwijs kan doen.

En ook naar wat een mantelzorger nodig heeft. Alleen dan kan er maatwerk worden geleverd en houden mantelzorgers het vol.

  

Waardering van mantelzorgers

 

Bied een waardering aan mantelzorgers die tegelijkertijd een tegemoetkoming is in de extra kosten

die zij maken.

Een voorbeeld van compensatie is: een pakket van kortingen op bijvoorbeeld bioscoop, cursussen, zorg en ondersteuningsdiensten, of deelname aan activiteiten.

Bied mantelzorgers een tegemoetkoming in hun kosten. ( dat kan ook een vast geldbedrag zijn)

  

Vragen

 

Hoeveel heeft de gemeente Borsele ontvangen aan extra financiële middelen in 2014 voor mantelzorgondersteuning? Wat verwacht de gemeente in het jaar 2015 te ontvangen ?

 

Advies

Gezien de regionale uitvoering van het Wmo beleid is het misschien raadzaam de uitvoering van

waardering mantelzorgers zoveel mogelijk af te stemmen binnen de regio via samenwerkingsverband Welzijn en Zorg Oosterschelderegio.

  

Beantwoording a.u.b. aan alle raadsleden verstrekken. 

Vriendelijke groet

Johan

Ouderen Politiek Actief Borsele

 


 

 

Beschouwing Ouderen Partij Actief BorseleProgrammabegroting 2015Gemeente BorseleVoorzitter,De samenleving is veranderd.Er is een andere visie ontstaan op het sociaal stelsel.Naast de verandering in de samenleving gaat er ook in 2015 voor de gemeente veel veranderen.Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente gekomen die gepaard gaan met kortingen.De gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning. Dat komt omdat de gemeente dichter bij de burger staat.Het sociaal domein omvat onder andere :zorg,welzijnswerk,kinderopvang,opvoedingsondersteuning, schuldhulpverlening, minimabeleid, jeugdbeleid, gezondheidszorg,milieubeleid,sport, leerlingenvervoer, opvang voor dak en thuislozen.De gemeente krijgt zelf veel ruimte om invulling te geven aan dit domein.Wij hechten er waarde aan dat de kwaliteit van zorg voorop staat en dat zorg voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg toegankelijk blijft.Wij verstaan onder mantelzorg, het omzien naar elkaar en niet het overnemen van professionele hulp als dat nodig is.
College van Burgemeester en wethouders Borsele Heinkenszand, 26 oktober 2014Geacht college,Op 1 oktober hebben wij kennis genomen van een artikel in Binnenlands Bestuur wat verslag deed van het onderzoeksrapport “informatievoorziening en e-dienstverlening rondom het sociaal domein”.Een onderzoek wat is uitgevoerd door SIM groep.Een van de conclusies van het rapport is dat gemeenten ernstig achter lopen met de inrichting van de digitale informatievoorziening en dienstverlening binnen het sociaal domein.Voor de OPA fractie Borsele voldoende reden voor het stellen van de volgende vragen: Hoe duidt het college de stand van informatievoorziening over de decentralisatie via de website van onze gemeente? Welke acties neemt het College ten aanzien van de Informatievoorziening en dienstverlening rondom het sociaal domein ? Met belangstelling zien wij de beantwoording van de vragen tegemoet.Namens de fractie Opa BorseleJohan. Verbrugge
Er zijn een aantal risico’s verbonden aan de uitvoering van nieuwe taken:Participatie arbeid, meer werklozen, onvoldoende medewerking werkgeversExtra middelen huishoudelijke hulpGeen mantelzorg, toch specialistische hulp nodigPreventieve maatregelen werken nietToename bezwaar en beroepschriften.Er komt een risicorapportage.2015 zien als overgangsjaar.Bestemmingsreserve is zeker nodigVoorstelIn het leven roepen van Fonds Sociaal Domein voor 3 jaar met daarin alle decentralisaties, daar ook in onderbrengen oud wmo geld.

Ouderen Politiek Actief Borsele

Motie agendapunt B2

De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen op 18 november 2014.

Onderwerp: Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Grip op de decentralisatie.

Constaterende dat. De gemeente er in het kader van de decentralisaties veel nieuwe taken bij krijgt;

De budgetten hiervoor taakstellend zijn;

De verschillende decentralisaties nu op verschillende plekken in de begroting zijn opgenomen.

Overwegende dat. 

Het van belang is dat de gemeenteraad goed haar sturende rol kan vervullen;

Het zeer nuttig zal zijn om het financieel verloop van de verschillende decentralisaties in beeld te houden

Verzoekt het college:

Om de Raad , ter ondersteuning van de eerder gedane toezeggingen van de wethouder in deze en aanvullend op de reguliere planning-en controlecyclus, in 2015 te informeren over:

a. de resultaten en effecten van het ingezette beleid

b. de financiële gevolgen van het ingezette beleid.

En gaat over tot de orde van de dag 


 

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge

Motie agendapunt B2 

De Raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen op 18 november 2014: 

Gehoord de beraadslagingen over het Beleidsplan Sociaal Domein; 

Constateert dat:

* de mantelzorger cruciaal is voor het realiseren van adequate ondersteuning en zorg voor een toenemend aantal inwoners van Borsele

* In de gemeente Borsele al een hoog percentage van de inwoners mantelzorg verleent; 

Overwegende dat:

* De taken voor mantelzorgers complexer worden;

* Er meer inzet van mantelzorgers gevraagd gaat worden;

* Het aantal zwaardere gevallen waarin inzet van mantelzorgers nodig is zal groeien; 

Verzoekt het College:

* Een plan van aanpak op te stellen over de inzet van de middelen van de motie van Van der Staay

* In haar kwartaalrapportages over de voortgang van de implementatie van de Decentralisaties de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak te geven 

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Ouderen Politiek Actief Borsele

J. Verbrugge

Schriftelijke vraag
Datum: 2 september 2014
Aan de voorzitter van de raad
Steller vraag: J. Verbrugge Ouderen Politiek Actief Borsele
Onderwerp: Reactie Marktonderzoek nieuwe supermarkt in Heinkenszand SPAR Holding 
B.V.
Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden
Is het college bereid de beslissing voor de 2e
supermarkt in Heinkenszand uit te stellen .?
Is het college bereid een aanvullend onderzoek te laten verrichten om echt te bepalen wat de 
ruimtelijke effecten zijn ?
Ondertekening en naam
JGM Verbrugge


 

leden van de raad

De korpsleden van de brandweerpost Baarland nodigen u  hierbij graag uit om op 22 november a.s. tussen 17:00 uur en 18:30 uur de brandweerpost Baarland te bezoeken.

De brandweermensen willen u  graag informeren over de start van de pilot waarmee zij de brandweerzorg in Baarland, Hoedekenskerke, Oudelande en Kwadendamme en omgeving op adequate wijze invullen.
De brandweerpost Baarland heeft voor deze pilot de beschikking over een modern nieuw voertuig. Dit voertuig wijkt af van het standaard brandweervoertuig en is speciaal ontwikkeld om brandweerzorg op maat te leveren voor een specifiek gebied.

Voor Baarland en omgeving betekent dit dat men met deze auto in staat is met 4 personen al uit te rukken en adequate hulp te bieden ingeval van brand of ongeval. De ploeg Baarland is ook toegerust op hulpverlening bij een burgerreanimatie in niet ongevalssituaties.

Wij ontmoeten u graag op 22 november aanstaande aan de Nieuweweg in Baarland.
De vrijwilligers van de brandweer Baarland